Skriv här det du söker efter!
Dekorativ bild

Hemvist inom litteraturvetenskapen vid ÅA

Dekorativ bild

Hemvist inom litteraturvetenskapen vid ÅA

Inom ämnet litteraturvetenskap studeras litteraturens historia men också de litterära genrernas utveckling och särskilda formspråk. Textanalys, inriktad både på tematiska och formella aspekter och på samspelet dem emellan, utgör en central beståndsdel i de litteraturvetenskapliga studierna från grundstudierna och framåt.

Det betyder att en av litteraturvetenskapens viktigaste uppgifter är att identifiera och analysera de hantverksmässiga aspekterna av litteraturen – just de som står i centrum också inom ordkonstens praktiska tillämpningar. Inom litteraturvetenskapen placeras textanalysen också in i litteraturhistoriska, sociala och idémässiga kontexter och relationen mellan dessa och texternas formella aspekter utgör ett genomgående tema.


Ämnet litteraturvetenskap vid ÅA har sedan länge uppmärksammat också de praktiska aspekterna av skrivande både i kurser i kreativt skrivande och i kurser inriktade på kultur- och vetenskapsjournalistik. I KHF-linjen (Kultur, historia, filosofi) ingår numera ett yrkesorienterat block med rubriken ”Litterär produktion”, där såväl kulturkritiskt som litterärt skrivande ingår.

Ämnet var också i många år engagerat i författarutbildningen Litterärt skapande, i regi av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, 2002 – 2017. Utbildningen sträckte sig över två år och gav utrymme för en litterär mognadsprocess under kurstiden. Skrivandet som hantverk, komposition, genrekunskap, litterär gestaltning, hantering av skrivblockering, att framföra sin egen text samt insyn i etablerade författares skrivprocesser stod i centrum.

Bland dem som gick utbildningen finns en lång rad idag verksamma finlandssvenska författare inom allt från barnlitteratur och spänningslitteratur till skönlitteratur och lyrik. Under en tvåårsperiod framställde deltagarna ett bokmanuskript samt en antologi som gavs ut på ett etablerat förlag. Författare fungerade som personliga skrivhandledare och utbildningen byggde på kamratrespons och nätverksbyggande. Utbildningen hade ett stabilt söktryck med kring 60 sökande för 12 utbildningsplatser.


Som valbart ämne i de litteraturvetenskapliga ämnesstudierna ges 2023-2024 en kurs i Litterärt skapande, med den långsiktigare förhoppningen att med tiden skapa en biämneshelhet inom Litterär gestaltning/Ordkonst.

Kurserna i litterärt skapande syftar till att öva deltagarnas förmåga att analysera och komponera skönlitterära texter, att ge och ta kritik på egna och andras texter, att reflektera över skrivprocessens olika delar och att göra estetiska värderingar av egna och andras texter. Den kurs som introduceras 2023-2024 innehåller analys- och skrivövningar med inriktning på skönlitterärt skrivande i någon av genrerna prosa eller poesi.

Det finns också möjlighet att välja att skriva med barnlitterär inriktning. Verksamma författare i de aktuella genrerna deltar som gästlärare. Med hjälp av övningar och kontinuerlig lärarrespons, både i grupp och individuellt, tränas förmågan att skriva och analysera litterär prosa alternativt dikter i ett såväl praktiskt som teoretiskt sammanhang. Genom textkritiska seminarier skapas även förståelse för hur det egna skrivandet fungerar i mötet med olika läsare.


Vid ÅA är ordkonsten en av verksamhetsformerna inom vetenskapsämnet litterärt skapande vid sidan av till exempel skönlitterär produktion, teater och film.

Ordkonst utgör en av de nio konstformerna inom den grundläggande konstundervisningen. På finska heter konstformen sanataide och på engelska används ofta Literary Arts.

Uppdaterad 14.12.2023