Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

SKAPA-finansiering till Åbo Akademi

Finansieringen på en dryg halv miljon av Svenska kulturfonden möjliggör utveckling av studiestigar för lärare i musik och ordkonst.

Dekorativ bild
Illustration av Jenny Lucander.

Konstundervisning ökar välbefinnandet och gör att vi mår bättre. Svenska kulturfonden i Finland har etablerat ett strategiskt program, SKAPA, för att möjliggöra att fler får delta i konstundervisning på svenska i Finland.

Åbo Akademi har 13.12.2023 beviljats sammanlagt 555 000 euro för två SKAPA-projekt. Ett projekt om musik erhöll 330 000 euro och ett fortsatt projekt om ordkonst erhöll 225 000 euro.

Musikprojektet ska höja kvaliteten på musikundervisningen i åk 1–6

Syftet med musikprojektet är att utveckla realistiska och tydliga utbildningsstigar och strukturer för svenskspråkiga klasslärarstuderande att på lika villkor avlägga studier i musik inom examen. Åbo Akademi bär ansvar för svenskspråkig lärarutbildning men har inte rätt att examinera i musik. För att lyckas med utbildningsuppdraget i musik krävs ett smidigt samarbete med Sibelius-Akademin vid Konstuniversitet. För att höja kvaliteten genom att öka den kritiska massan ingår även Helsingfors universitet i detta projekt. En extern utvärderare kommer från Umeå universitet.

– Vi vill höja kvaliteten inom musikundervisningen i de svenska skolorna (åk 1–6) genom att fler klasslärare som utexamineras har ökad behörighet i musik, säger professor Ria Heilä-Ylikallio, som är projektledare och ansvarig för klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi. För att kunna göra det behöver vi etablera ett realistiskt samarbete med Sibelius-Akademin. Under ansökningsprocessen har vi diskuterat fram konkreta möjligheter till utbildningsstigar. Redan detta är ett resultat! Och nu kan vi jobba vidare.

Med hjälp av SKAPA-medlen ska planerna utvecklas och om möjligt piloteras. Finansieringen är för en treårsperiod 2024–2026.

Ordkonstprojektet höjer kompetensen hos ordkonstlärare

Ordkonstprojektet vid Åbo Akademi inleddes år 2022 med hjälp av den första omgången av SKAPA-finansiering och finansieringen som nu beviljats (225 000) är för projektets andra fas åren 2024–2025.

Ordkonst som en av de nio konstformerna inom grundläggande konstundervisning är fortfarande både osynlig och okänd på många håll i Svenskfinland. Det är en tvärvetenskaplig konstform som stärker barnets språkkänsla genom kreativa arbetsmetoder, där metodiken utgår från begrepp som fantasi, kreativt skrivande, muntligt berättande samt ordlekar och litteraturläsning. Vid Åbo Akademi utvecklas den vetenskapliga versionen av ordkonst – Litterärt skapande – i samarbete mellan litteraturvetenskap och pedagogik.

Det finns ett konstaterat behov att utveckla och erbjuda ordkonst som konstform på svenska i Finland minst på samma nivå och i lika stor omfattning som på finska. Projektet avser att stödja nya aktörer inom ordkonst och därför har en inventering av behov gjorts. Det behov hos nya aktörer som identifierats är både handledning i administrativa frågor och ordkonstlärare eller ordkonstledare som kan anställas för verksamheten.

Centret för livslångt lärande koordinerar ordkonstprojektet där Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Sydkustens ordkonstskola samverkar. Professor i litteratur, Anna Nordenstam vid Göteborgs universitet, är extern utvärderare för Åbo Akademis ordkonstprojekt.

Med den beviljade finansieringen kan fortsatt stöd för nya aktörer ges och kompetenshöjande kurser för ordkonstlärare och ordkonstledare ordnas.

För mer information:

Professor i svenska och litteratur vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi
Ria Heilä-Ylikallio, telefon: 040 550 2852

Pressbild: Illustration av Jenny Lucander.

Bild på Ria Heilä-Ylikallio finns i Åbo Akademis bildbank.