Skriv här det du söker efter!

Öppen vetenskap och forskning

Öppen vetenskap och forskning

I Åbo Akademis policy för öppen vetenskap och forskning (2017) sätter vi fokus på öppen publicering och ansvarsfull forskningsdatahantering. Policyn uppdateras under år 2022. Åbo Akademi förbinder sig till att följa principerna i nationella deklarationen om öppen vetenskap och forskning (2020-2025).

Policyn är ett levande dokument som står öppet för kommentarer och förslag från akademins personal och studerande. Tanken är att alla vid akademin ska kunna bidra till att utveckla öppenhet inom vetenskap och forskning, var och en utgående från sitt vetenskapsområde och de särdrag som varje område karakteriseras av.

Åbo Akademis arbetsgrupp för öppen vetenskap och forskning (20.8.2017-31.7.2019) leddes av vicerektor Niklas Sandler. I gruppen ingick också informationsspecialist Eva Höglund, forskningskoordinator Anna-Maria Nordman, akademilektor Torbjörn Björkman, professor Gunilla Widén och projektledare Yrsa Neuman (sekreterare).

Har du frågor om öppen vetenskap och forskning vid Åbo Akademi? Ta gärna kontakt via openscience@abo.fi

Öppenhet är en av vetenskapens grundförutsättningar. Genom öppenhet skapar vi kunskap tillsammans.

Studerande sitter på kaijen.

Uppdaterad 7.11.2022