Skriv här det du söker efter!

Öppen vetenskap och forskning

Öppen vetenskap och forskning

Öppenhet och transparens är grundläggande värden i vetenskapligt arbete och kännetecknande för ansvarsfull forskningspraxis. Forskningen ska vara transparent för att den inte ska riskera sin trovärdighet. Öppen vetenskap och forskning handlar om att kunskap ska vara tillgänglig för alla och att alla kan ta del av den med möjligast lite begränsningar. Öppen vetenskap är till nytta för samhället, forskningen i sig, samt för enskilda forskare.

Tillgång till forskningsbaserad kunskap är en fråga om hållbarhet och jämlikhet. Tillgång till både offentligt finansierade och andra vetenskapliga resultat är dels en väsentlig rättighet i ett välfärdssamhälle men också viktig för att resultaten ska kunna omsättas i praxis i samhället. Samtidigt utgör öppen vetenskap samverkan med samhället och kan bidra till en trovärdig verklighetsförankring: tillgång till kvalitativ, välformulerad forskningsbaserad information är ett sätt att motverka konspirationsteorier och vilseledande information i samhället.

För forskaren innebär öppen vetenskap möjlighet till ökad citering och fler samarbeten, samt mera synlighet för den egna forskningen. Öppen tillgång till forskningsresultat i olika former försnabbar spridningen av de senaste forskningsrönen för verifiering, validering och fortsatt forskning. Detta bidrar i sin tur till forskningens kvalitet.

De grundläggande principerna för öppen vetenskap vid Åbo Akademi är att

  • Öppen vetenskap och forskning är ansvarsfull forskningspraxis.
  • Åbo Akademi ger alla anknutna akademiska medarbetare stöd för att kunna genomföra sin forskning och undervisning på ett ansvarsfullt och öppet sätt.
  • Åbo Akademis mål är att befrämja öppen vetenskap för vetenskapens och sina forskares skull men också som del av en hållbar framtid.

Åbo Akademis riktlinjer för öppen vetenskap, forskning och utbildning (2023) består av

  1. Riktlinjer för öppen publicering
  2. Riktlinjer för öppen tillgång till forskningsmaterial, -metoder och -infrastrukturer
  3. Riktlinjer för öppen utbildning
  4. Riktlinjer för öppenhet i meritering och utvärdering av forskare och forskning
  5. Riktlinjer för öppen forskningskultur

Åbo Akademi förbinder sig till att följa principerna i nationella deklarationen om öppen vetenskap och forskning (2020-2025).

Har du frågor om öppen vetenskap och forskning vid Åbo Akademi? Ta gärna kontakt via openscience@abo.fi

Öppenhet är en av vetenskapens grundförutsättningar. Genom öppenhet skapar vi kunskap tillsammans.

Studerande sitter på kaijen.

Uppdaterad 29.1.2024