Skriv här det du söker efter!

Riktlinjer för öppen tillgång till forskningsmaterial, -metoder och -infrastrukturer

Riktlinjer för öppen tillgång till forskningsmaterial, -metoder och -infrastrukturer

Allt som forskare skapar, samlar in, producerar, genererar eller återanvänder inom forskning utgör forskningsdata och -material. Forskningsdata och -metoder är värdefulla delar av forskningsprocessen. God forskningspraxis förutsätter att man planerar och tar väl hand om sina forskningsdata på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Forskningsdata som uppstår, skapas eller samlas in av forskare anknutna till Åbo Akademi ska hanteras ansvarsfullt från början till slut. Till forskningsdatats livscykel hör planering, insamling av data/material, samarbete, analys, dokumentation och organisering av data, lagring och bevarande, delning och publicering, öppnande och arkivering, samt (åter)användning och citering av forskningsdata.

Tillgängliggörandet av forskningsinfrastrukturer (exempelvis instrument, databaser eller tjänster), eller beskrivningar av dem, möjliggör forskning och främjar forskningssamarbete.

Riktlinjer för forskande och undervisande medarbetare 

 • Forskarna vid Åbo Akademi (anställda och anknutna) hanterar sina forskningsmaterial i enlighet med gällande lagstiftning och avtal, etiska principer och god vetenskaplig praxis under forskningsdatats hela livscykel.
 • Forskningsmaterial och -metoder lagras, registreras och dokumenteras så att data är tillgängliga och användbara även efter projektets slut, till exempel för återanvändning eller verifiering.
 • Forskningsmaterial görs så öppet tillgängliga som möjligt, och hålls så slutna som nödvändigt och hanteras med syfte att uppfylla FAIR-principerna. Öppnandet av forskningsmaterial och -metoder ska beakta det rättsliga skyddet för forskare och forskningspersoner samt eventuella forskningsetiska, juridiska och avtalsmässiga restriktioner. Öppnandet av data sker enligt ämnes- och disciplinspecifika förutsättningar, men begränsning av öppenheten bör inte motiveras enbart av etablerad praxis eller traditioner inom ett visst forskningsområde.
 • Forskare eller forskningsgrupper skriver en datahanteringsplan (DMP) innan ett projekt eller en studie inleds. En DMP är ett hjälpmedel för att planera ansvarsfull hantering, förutse risker och komplikationer och möjliggöra att forskningsmaterial kan göras så öppet som möjligt enligt FAIR-principerna. Doktorander utarbetar en DMP för sitt projekt innan eventuell datainsamling inleds, eller inom sitt första år som doktorand.
 • Forskningsmaterial publiceras med en så öppen licens som möjligt, eller med andra fördefinierade användarrättigheter för fortsatt användning. Samma princip gäller även forskningsmetoder som kan delas (källkod, mjukvara, labbprotokoll, intervjuguider etc.). Öppen tillgång till forskningsmetoder är en förutsättning för att förstå hur resultat har härletts från data och hur en studie genomförts och analyserats.
 • Vid ÅA tillämpas olika grader av öppenhet till forskningsmaterial. Forskare avgör från fall till fall, med beaktande av etiska, juridiska och avtalsmässiga aspekter vilken grad av öppenhet och tillgång deras forskningsmaterial kan ges. Forskaren kan välja att öppna endast en del av materialet, som i sin tur antingen kan vara helt öppet, eller endast tillgängligt för forskningsändamål. Forskningens genomförande och resurser beskrivs så transparent som möjligt. För material som inte kan öppnas rekommenderas att man publicerar deskriptiva metadata i ett datarepositorium eller -arkiv av hög kvalitet.
 • Forskaren ansvarar för att uppge tillräckliga metadata för sina forskningsdata. I fråga om mycket stora mängder data prioriteras metadata för material som är relevant i direkt anslutning till publikationer.
 • Vid ämnena ansvarar ämnesansvariga för att alla som bör, inklusive handledare och studerande, känner till och följer ansvarsfull forskningspraxis och datahantering. Varje forskningsprojekt har en ansvarsperson för ändamålet.

Riktlinjer för organisationen 

 • ÅA erbjuder och utvecklar infrastruktur för lagring, arkivering, rådgivning och stöd så att alla ÅA-anknutna har lika möjlighet att hantera forskningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt. ÅA stöder även studerande i ansvarsfull materialhantering.
 • ÅA stöder planering av ansvarsfull datahantering:
  • Som stöd för att göra upp en datahanteringsplan (DMP) rekommenderar
   Åbo Akademi ett DMP-verktyg som stöds nationellt.
  • Forskningsdatastödet ordnar kurser och stöd för skrivandet av en DMP.
  • Dataskyddsombudet ger råd om behandling av personuppgifter i forskning
   och undervisning.
 • Åbo Akademis utgångspunkt är att digitala forskningsdata görs tillgängliga och/eller arkiveras i tillförlitliga och lämpliga nationella eller internationella, allmänna eller ämnes-/disciplinsspecifika datarepositorier/arkiv och tjänster.
 • Framgångsrik och ansvarsfull datahantering enligt principerna för FAIR och öppna data ska vara meriterande vid rekrytering och karriärsutveckling då det är ändamålsenligt.
 • Forskningsinfrastrukturer i anslutning till ÅA är så öppna som möjligt och följer FAIR-principerna i sin verksamhet för att främja samarbete och återanvändning av data. Forskningsinfrastrukturer upprätthåller en datahanteringspolicy (data management policy) för att försäkra sig om att praxis följer principer om öppna och FAIR data.
 • Vid anskaffning och användning av mjukvara prioriteras de med öppen källkod i mån av möjlighet

 

Uppdaterad 29.1.2024