Skriv här det du söker efter!

Riktlinjer för öppen utbildning

Riktlinjer för öppen utbildning

Målet med öppen utbildning är att öka både tillgången till och medverkan i lärande för såväl en bredare allmänhet som olika målgrupper genom att man sänker hindren för lärande och ökar utbudet av möjligheter till lärande.

Genom att öppna utbildningen och lärresurser som skapas vid ÅA också för andra än de närvarande studenterna bidrar de medarbetare som undervisar eller stöder undervisningen till ÅA:s synlighet och samverkan med samhället i stort, men också med andra utbildningsnivåer, både nationellt och internationellt. Öppna lärresurser av hög kvalitet bidrar till bilden av Åbo Akademi som en attraktiv studieplats.

Genom att göra material för undervisning (så kallade öppna lärresurser) och lärmetoder (t.ex. material för undervisningsplanering) öppet tillgängliga och mer transparenta ökar man möjligheterna till kontakter och samarbete med andra undervisande kolleger. Både lärare och lärande i och utanför Svenskfinland kan öka sin kompetens med hjälp av öppna lärresurser.

Riktlinjer för undervisande och forskande medarbetare, samt studerande

 • De undervisande medarbetare som producerar material inom grundutbildningen bör göra dem öppet tillgängliga för alla lärande där det är möjligt och ändamålsenligt.
 • Då undervisande medarbetare producerar material för kontinuerligt lärande gör de materialet öppet tillgängligt för alla lärande, om det inte finns grunder för att låta bli.
 • Undervisande medarbetare involverar studerande i öppen utbildning genom att t.ex. inkludera dem i planering och genomförande av öppen utbildning, samt uppmuntra dem att öppet dela sina alster samt använda öppna material.
 • Vid utveckling av öppen utbildning är innehållets tillförlitlighet och materialets kvalitet utgångspunkten.
 • Upphovsrätt, dataskydd och etisk praxis respekteras när öppen utbildning och öppna lärresurser utvecklas och används.
 • Vid utveckling av öppen utbildning och öppna lärresurser beaktas tillgänglighetskriterier, det vill säga att tjänsterna och resurserna stöder de studerandes jämlikhet och delaktighet och är till nytta för en stor grupp människor.
 • Öppna lärresurser som skapas vid ÅA görs i första hand tillgängliga i Biblioteket för öppna lärresurser (AOE.fi) för att säkra långtidsbevaringen. Andra tjänster kan utnyttjas som komplement ifall det främjar spridningen av lärresursen till rätt målgrupper.
 • Öppna lärresurser som skapas vid ÅA görs tillgängliga med ändamålsenlig licens, i första hand CC BY eller CC BY SA.

Riktlinjer för organisationen

 • Öppen utbildning är en del av samverkan med samhället och ÅA:s visitkort utåt. ÅA marknadsför kurser och andra möjligheter till öppen utbildning.
 • ÅA främjar öppen utbildning som en del av både den examensinriktade utbildningen och det kontinuerliga lärandet.
 • ÅA uppmuntrar undervisande medarbetare till att dela med sig av sin kompetens inom planering och ordnande av undervisning och erbjuder stöd och möjligheter för detta (t.ex. digitala plattformar och fysiska arenor).
 • ÅA beaktar arbete med utveckling av öppen utbildning och öppna lärresurser i meriteringskriterier och planering av arbetsuppgifter.
 • ÅA erbjuder undervisande och forskande medarbetare, samt studerande stöd och rådgivning för att göra, använda och vidareutveckla öppna lärresurser, samt för att genomföra andra former av öppen utbildning.

Uppdaterad 29.1.2024