Skriv här det du söker efter!

Riktlinjer för öppen publicering

Riktlinjer för öppen publicering

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (open access, OA) innebär att forskningsresultat finns fritt tillgängligt på nätet så att läsaren utan kostnad kan läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka till publikationen. På så sätt sprids forskningsresultaten snabbare både inom forskarsamfundet och till allmänheten i stort. Öppen publicering innefattar både OA-publicering i utgivarens/förlagets kanal (full OA eller hybrid OA) och parallellpublicering (grön OA).

Riktlinjer för forskande och undervisande medarbetare: 

 • Forskare vid Åbo Akademi (anställda och anknutna) publicerar sina forskningsresultat i referentgranskade vetenskapliga publikationer av hög kvalitet. Med vetenskapliga publikationer avses artiklar i vetenskapliga tidskrifter, serier, böcker, konferenspublikationer och särtryck samt vetenskapliga monografier. Utgångspunkten är att publicera öppet.
 • Vetenskapliga publikationer som utarbetas vid Åbo Akademi görs öppet tillgängliga, antingen genom att
  • forskaren väljer en open access-publiceringskanal eller
  • forskaren parallellpublicerar en referentgranskad manuskriptversion i AboCRIS (grön open access).
  • Om open access-publikationskanaler av hög kvalitet inte finns att tillgå och parallellpublicering inte är möjlig kan avsteg göras till principerna för öppen publicering.
 • ÅA-forskare prioriterar publikationskanaler som möjliggör Creative Commonslicens. CC-BY rekommenderas i första hand för maximal spridning, men mera begränsade licenser kan användas där goda skäl kan anges.
 • Forskare rekommenderas att publicera sina vetenskapliga redigerade samlingsverk och monografier öppet tillgängligt.
 • Samtliga referentgranskade vetenskapliga publikationer parallellpubliceras i Åbo Akademis forskningsportal AboCRIS så nära utgivningstidpunkten som möjligt. Ifall förlagets standardvillkor föreskriver embargo anger forskaren vid inskickandet av manuskriptet att embargofrihet av referentgranskad manuskriptversion krävs. Parallellpublicering är ett fullgott alternativ till publicering i en open access-kanal.
 • För sampublikationer gäller att ÅA-affilierade medförfattare ska försäkra sig om rätt till parallellpublicering.
 • ÅA-forskare delar preprints på relevanta preprint-servers då det är ändamålsenligt inom forskningsområdet.
 • Även andra slag av publikationer publiceras så öppet som möjligt. Forskare vid Åbo Akademi sprider sin forskning och sina forskningsresultat till exempel i facktidskrifter, populärvetenskapliga publikationer och via massmedier.

Riktlinjer för organisationen

 • Alla ÅA-anknutna forskare oberoende av finansieringsform, karriärsteg eller forskningsområde ska ha möjlighet att publicera open access. ÅA anger ramar inom vilka detta görs och erbjuder rådgivning.
 • Åbo Akademis egen publiceringsverksamhet utgår från öppen publicering.
 • Avhandlingar som produceras vid ÅA publiceras som regel öppet. Riktlinjer för undantag ska finnas i ÅA:s reglementen eller anvisningar.
 • ÅA upprätthåller system och service för parallellpublicering och för öppen publicering av avhandlingar och andra publikationer.
 • ÅA stöder forskare för rätten att parallellpublicera med Creative Commonslicenser enligt internationella och nationella riktlinjer.
 • ÅA bidrar till kostnadstransparensen för vetenskaplig publicering och open access.

Uppdaterad 29.1.2024