Skriv här det du söker efter!

Informationssökning – en guide för Öppna universitetets studerande

Informationssökning – en guide för Öppna universitetets studerande

Den här guiden om informationssökning är till för dig som studerar vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Guiden innehåller följande:

 

Hur söka information?

Ut­över kurs­lit­te­ra­tur i form av böck­er be­hö­ver du ofta ock­så sö­ka upp in­for­ma­tion själv. Det är då of­tast frå­gan om att hit­ta till­för­lit­lig in­for­ma­tion via in­ter­net el­ler da­ta­ba­ser.

Att sö­ka in­for­ma­tion på in­ter­net el­ler i da­ta­ba­ser är inte all­tid så en­kelt som man kun­de tro.

 • Det gäl­ler att kun­na fo­ku­se­ra sina sök­ning­ar.
 • Det är vik­tigt att väl­ja en bra sök­ma­skin/da­ta­bas för den ak­tu­el­la sök­ning­en.
 • Ef­ter­som man of­tast får så många träf­far (och långt ifrån alla träf­far är vik­ti­ga) då man gör sök­ning­ar med en sök­mas­kin, bör man sor­te­ra bort fel­ak­tig in­for­ma­tion och des­in­for­ma­tion, att skil­ja mel­lan åsik­ter, ryk­ten, pro­pa­gan­da och verk­lig in­for­ma­tion. Det gäl­ler att vara se­lek­tiv och inte bli lu­rad av sa­ker som ”ser bra ut”!
 • Det gäller också att akta sig för pla­gi­e­ring, man bör kun­na hän­vi­sa till de käl­lor man an­vänt sig av på ett kor­rekt sätt.

 

Verktyg för informationssökning:

Vid Åbo Akademis bibliotek:

I Åbo Aka­de­mis bib­li­o­teks (ÅAB) ka­ta­log Alma kan du sö­ka till ex­em­pel ef­ter den kurs­lit­te­ra­tur du be­hö­ver för dina kur­ser. Via Alma kan du också sö­ka ef­ter e-tid­skrif­ter (klicka på Sök i e-tid­skrif­ter).

Ob­ser­ve­ra att du för att få till­gång till ÅAB:s el­ekt­ro­nis­ka ma­te­ri­al bör log­ga in i Alma med ditt ÅA-an­vän­dar­namn och lö­sen­ord in­nan du kan få till­gång till li­cens­be­lagt e-ma­te­ri­al så som böck­er och ar­tik­lar.

Om du bor i Åbotrak­ten kan du an­sö­ka om ett bib­li­o­tek­s­kort och då di­rekt lå­na kurs­lit­te­ra­tur från ASA-bib­li­o­te­ket och det sam­ma gäl­ler om du bor i Vasatrak­ten, då kan du an­sö­ka om bib­li­o­tek­s­kort till Aca­de­mill­bib­li­o­te­ket. Både ASA-biblioteket och Academillbiblioteket hör till ÅAB. Om du inte bor på nå­gon av or­ter­na går du till ditt bib­li­o­tek på or­ten och ber dem fjärr­lå­na (när­ma­re in­for­ma­tion lite läng­re fram) bo­ken åt dig. Det finns ock­så and­ra sätt att få tag i kurs­lit­te­ra­tur, se av­snit­tet Ut­an­för ÅA.

Lib­gui­des

Lib­gui­des är den skräd­dar­syd­da in­for­ma­tions­sök­nings­gui­den för dig. Här hit­tar du lit­te­ra­tur- och sök­tips ut­val­da för just ditt äm­ne.

ÅAB-lån (lån mel­lan Åbo och Vasa)

Om du vill lå­na ma­te­ri­al som finns på Åbo Aka­de­mis bib­li­o­tek, men ma­te­ri­a­let ifrå­ga bara finns på den and­ra or­ten (d.v.s. bara i Åbo el­ler bara i Vasa), kan du be­stäl­la ma­te­ri­a­let som ett ”ÅAB-lån” för av­hämt­ning vid Bok­tor­net i Åbo el­ler Aca­de­mill­bib­li­o­te­ket i Vasa. Du kan inte be­stäl­la ett ÅAB-lån di­rekt i sök­tjäns­ten Alma utan bör fyl­la i be­ställ­nings­blan­ket­ten för ÅAB-lån. Ob­ser­ve­ra att ser­vicen en­bart gäl­ler ÅA-af­fi­li­e­ra­de, det vill säga, du behöver ÅA-användarnamn.

En del ma­te­ri­al (t.ex. lä­se­sals­lån) går inte att be­stäl­la som ÅAB-lån, se beställningsblan­ket­ten för alla de­tal­jer. Ett ÅAB-lån föl­jer i öv­rigt bib­li­o­te­kets van­li­ga vill­kor (lå­ne­tid och av­gif­ter), ef­ter­som bo­ken lå­nas ut på kun­dens eget ÅAB-bib­li­o­tek­s­kort.

Fjärr­lån

Om du inte bor i Åbo el­ler i Vasa och det är svårt att få tag på ak­tu­ell lit­te­ra­tur, ta kon­takt till ditt lo­ka­la bib­li­o­tek och be dem där fjärr­lå­na den lit­te­ra­tur du be­hö­ver, från Åbo Aka­de­mis ASA-bib­li­o­tek i Åbo el­ler från Aca­de­mill­bib­li­o­te­ket i Vasa. Lå­ne­ti­den är 2 veck­or, vid fjärr­lån of­tast 4 veck­or. De fles­ta bib­li­o­tek upp­bär av­gif­ter för fjärr­lå­ne­ser­vicen bland an­nat för att täcka frakt­kost­na­der­na. Du kan även fjärr­lå­na lit­te­ra­tur från and­ra uni­ver­si­tets­bib­li­o­tek.

Till­gång till in­for­ma­tion hem­i­från: ska­pa en VPN-tun­nel

För att du hem­i­från skall få till­gång till all in­for­ma­tion bör du kanske ska­pa en s.k. VPN-tun­nel som an­vänds för att byg­ga en sä­ker, kryp­te­rad för­bin­del­se över ett an­nars osä­kert da­ta­nät. En så­dan för­bin­del­se re­kom­men­de­ras t.ex. när man an­vän­der sig av tråd­lös upp­kopp­ling hem­i­från. Mera in­for­ma­tion om hur du gör det­ta hit­tar du på Åbo Akademis intranät (kräver ÅA-inloggning).

Boka en bib­li­o­te­ka­rie

Vill du ha hjälp med att hit­ta in­for­ma­tion, sö­ka i da­ta­ba­ser och han­te­ra re­fe­ren­ser? Boka hand­led­ning med en bibliotekarie från Åbo Aka­de­mis bib­li­o­tek! En ses­sion bru­kar ta 15–60 mi­nu­ter. Hand­led­ning­en sker via Zoom.

 

Tips för lyckad sökning

 • Kon­trol­le­ra att du för­står frå­gans äm­nes­om­rå­de och själ­va frå­gan.
 • Dela upp frå­ge­ställ­ning­en i mind­re de­lar.
 • Gör upp söks­tra­te­gin med be­ak­tan­de av da­ta­ba­sens egen­ska­per, sö­ker du med hjälp va en sök­ma­skin se till att du vet hur den fun­ge­rar (oli­ka sök­ma­ski­ner har lite oli­ka sätt).
 • Änd­ra söks­tra­te­gin en­ligt si­tu­a­tio­nen, var flex­i­bel.
 • Be­grän­sa inte sök­ning­en för myck­et i bör­jan.
 • Und­vik allt­för all­män­na ord.
 • För­sök bred­da den vik­ti­gas­te aspek­ten i sök­ning­en med sy­no­ny­mer, oli­ka stav­nings­sätt m.m.
 • An­vänd term­lis­tor och and­ra hjälp­me­del, tex te­saurus, ALL­FO, Cil­la.
 • An­vänd bools­ka ope­ra­to­rer (AND, OR och NOT).
 • Kon­trol­le­ra för­kort­ning­ar och de­ras be­ty­del­se.

 

Vad gör du om du får för få träffar?

Ställ dig sälv följande frågor:

 • Är jag i rätt da­ta­bas?
 • Är sök­frå­gan för spe­ci­fik?
 • Finns det över­hu­vud­ta­get lit­te­ra­tur om det­ta?
 • Kommer jag på fler (and­ra?) sök­ter­mer?
 • An­vän­des Boo­lesk lo­gik rätt?
 • Kan det vara ett tek­niskt fel? Stav­ning?
 • Skall jag rik­ta sök­frå­gan till ett fält med na­tur­ligt språk?
 • Har jag med alla for­mer av sök­ord­et? Sy­no­ny­mer? Trun­ke­ring?

 

Dekorativ bild.

Informationssökning på internet

Det enk­las­te sät­tet att sö­ka på In­ter­net är att bara skri­va in ett el­ler fle­ra ord i ett fält på sök­ma­ski­nens webb­si­da. Har du valt bra sök­ord ger det­ta ofta rätt bra re­sul­tat. Ett bra re­sul­tat kan man sä­ga att man har fått om man på den förs­ta el­ler and­ra si­dan med sö­k­re­sul­tat (dvs inom de 10 förs­ta län­kar­na) hit­tar minst en länk som in­ne­hål­ler den in­for­ma­tion som man sök­te ef­ter.

Helst bör du all­tid in­nan du an­vän­der en sök­ma­skin (som ex. Goog­le) lä­sa de råd och tips som of­tast finns för var­je sök­ma­skin. Där får du helt en­kelt in­for­ma­tion som gör att du vet ex­akt hur du skall sö­ka.

I Google sökhjälp hit­tar du in­for­ma­tion om de sök­o­pe­ra­to­rer (sök­ord) som an­vänds i Goog­le. Sök­o­pe­ra­to­rer är ord som kan läg­gas till i sök­ning­ar för att be­grän­sa re­sul­ta­tet. Du be­hö­ver inte me­mo­re­ra alla ope­ra­to­rer – du kan även an­vän­da Avan­ce­rad sök­ning (som finns i de fles­ta sök­ma­ski­ner) för att gö­ra des­sa sök­ning­ar.

Boolsk sökning

Du mås­te ta reda på hur sök­tjäns­ten kom­bi­ne­rar de sök­ord med hjälp av sök­o­pe­ra­to­rer som du skri­ver in. Vis­sa sök­tjäns­ter sät­ter au­to­ma­tiskt in ord­et AND (och) mel­lan de ord du skri­ver in. I en Goog­le­sök­ning t.ex. kan du inte an­vän­da dig av NOT utan av ett bin­de­streck -. (se län­ken ovan)

AND: bå­da, do­ku­men­tet bör in­ne­hål­la bå­da ter­mer­na sam­ti­digt (be­grän­sar sök­ning­en, för­enar)

OR: do­ku­men­ten kan hand­lar om an­ting­en en­dast det ena be­grep­pet el­ler en­dast det and­ra el­ler bå­da (ut­vid­gar sök­ning­en)

NOT: do­ku­men­tet bör inte in­ne­hål­la, bör an­vän­das med för­sik­tig­het ef­ter­som re­le­vant in­for­ma­tion kan ute­slu­tas (gall­rar, ute­slu­ter)

Örebro universitetsbibliotek har en video som vi­sar hur sök­ning med AND och OR fun­ge­rar.

Bib­li­o­te­ken.fi Sök­tjäns­ter hit­tar du ex­em­pel på oli­ka sök­ma­ski­ner. Webbsidan Bib­li­o­te­ken.fi-Lär dig hit­ta in­for­ma­tion re­kom­men­de­ras bå­de då du gör webb­sök­ning­ar och sök­ning­ar i da­ta­ba­ser!

 

Dekorativ bild.

Sökning i databaser

Det är viktigt att du planerar din sök­ning och det spa­rar dig också tid i slutän­dan. Här gäl­ler sam­ma sak som sök­ning med hjälp av en sök­ma­skin: läs den in­for­ma­tion som finns om hur du sö­ker i re­spek­ti­ve da­ta­bas.

Det gäl­ler att hit­ta de rät­ta sök­ord­en samt sy­no­ny­mer så du kan an­vän­da dig av lex­i­kon el­ler te­sau­rer (äm­nes­ord­listor), se när­ma­re in­for­ma­tion un­der Te­sau­rer.

God kän­ne­dom om äm­nes­om­rå­det un­der­lät­tar, har du inte det kan det lö­na sig att med hjälp av en sök­ma­skin sät­ta sig in i äm­net.

Sök­ning­en
 • Tit­ta på sök­ord/nyck­el­ord ur käl­lor du re­dan hit­tat med hjälp av en sök­ma­skin om du inte se­dan ti­di­ga­re vet vil­ka sök­ord som fun­ge­rar bäst.
 • Kom­plet­te­ra med sy­no­ny­mer, mind­re och stör­re be­grepp.
 • Kon­trol­le­ra stav­ning­en och stav­nings­for­mer brit­tisk och ame­ri­kansk eng­els­ka.

Välj se­dan da­ta­bas som är lämp­lig för den in­for­ma­tion du be­hö­ver och an­vänd dig av boo­lesk sök­ning på sam­ma sätt som i en sök­ma­skin. Igen en gång gäl­ler det att lä­sa de råd och tips som finns i da­ta­ba­sen, så du vet hur du skall sö­ka!

Te­saurus-kon­trol­le­rad vo­ka­bu­lär

Te­sau­rer är hjälp­me­del för att hit­ta kor­rek­ta äm­nes­ord/sök­ord. En te­saurus har ock­så den per­son an­vänt sig av som ma­tat in in­for­ma­tio­nen i da­ta­ba­sen. På det sättet blir det lät­ta­re för dig att få bra träf­far då du an­vän­der dig av sam­ma äm­nes­ord. Äm­nes­ord­en är ord­na­de al­fa­be­tiskt och ofta ock­så sys­te­ma­tiskt, vil­ket gör det lät­ta­re att hit­ta de äm­nes­ord du sö­ker. Du bör all­tid kon­trol­le­ra vil­ken te­saurus re­spek­ti­ve da­ta­bas an­vän­der sig av.

Till ex­em­pel då bib­li­o­te­ken i Fin­land ka­ta­lo­gi­se­rar (läg­ger in ma­te­ri­al i bib­li­o­teks­ka­ta­lo­gen så som Alma/Fin­na vid Åbo Aka­de­mi) an­vän­der de sig av ALL­FO.

Det finns en skild te­saurus för skön­lit­te­ra­tur, Bel­la.

Da­ta­ba­ser där man hit­tar ve­ten­skap­lig lit­te­ra­tur an­vän­der sig av oli­ka te­sau­rer, kom ihåg att all­tid kon­trol­le­ra vil­ken te­saurus da­ta­ba­sen byg­ger på, så att ock­så du kan an­vän­da sök­ter­mer som stäm­mer in på de sök­ter­mer da­ta­ba­sen ut­går ifrån.

Trun­ke­ring

Trun­ke­ring kan du an­vän­da dig av då du till ex­em­pel är osä­ker på stav­ning­en, ett ord skrivs på oli­ka sätt på brit­tisk- och ame­ri­kansk eng­els­ka el­ler om du vill, så att sä­ga, ut­vid­ga sök­ning­en till att gäl­la fle­ra sök­ter­mer. Trun­ke­rings­teck­net är ofta ?, men det kan ock­så vara ett an­nat teck­en, så kon­trol­le­ra da­ta­ba­sen. Trun­ke­ring kan ske i bör­jan, mitt i och/el­ler ef­ter sök­ord­et.

Till exempel:

or­ga­ni?ation
An­vänds för att und­vi­ka ef­fek­ter av t.ex. oli­ka stav­ning.

?stu­di­er
Då får du träf­far ock­så på t.ex. di­stans­stu­di­er, kväll­stu­di­er, osv.

Ut­an­för ÅA:
 • Frank Samsök för att sö­ka sam­ti­digt i fle­ra bib­li­o­teks­ka­ta­lo­ger: Du kan sö­ka i de all­män­na bib­li­o­te­kens, spe­ci­al­bib­li­o­te­kens och uni­ver­si­tets­bib­li­o­te­kens ka­ta­lo­ger. Det­ta har du nyt­ta av då du le­tar ef­ter kurs­lit­te­ra­tur!
 • I Sök­sam (sam­ma ad­ress som ovan) kan du sö­ka ma­te­ri­al i de två­språ­ki­ga kom­mun­bib­li­o­te­ken och i and­ra bib­li­o­tek med myck­et svensk­språ­kigt ma­te­ri­al.
 • Fin­lands na­tio­nal­bib­li­o­gra­fi. FEN­NI­CA är Fin­lands na­tio­nal­bib­li­o­gra­fi och den in­ne­hål­ler re­fe­ren­ser till mo­no­gra­fi­er, pe­ri­o­di­ka, kar­tor, au­dio­vi­su­ellt ma­te­ri­al och el­ekt­ro­nis­ka pu­bli­ka­tio­ner pro­du­ce­ra­de i Fin­land. I da­ta­ba­sen finns ock­så upp­gif­ter om pu­bli­ka­tio­ner som har ut­getts ut­om­lands men som har fin­ländsk upp­hovs­man el­ler hand­lar om Fin­land. Da­ta­ba­sen in­ne­hål­ler även för­hands­upp­gif­ter om pu­bli­ka­tio­ner som ska ut­kom­ma.
And­ra da­ta­ba­ser som kan vara till nyt­ta, bl.a.:
 • Arto är en re­fe­rens­da­ta­bas över in­hems­ka ar­tik­lar. Ma­te­ri­a­let är täck­an­de från bör­jan av 1990-ta­let. (men även äld­re ma­te­ri­al in­går).
 • Do­ria är en tjänst där fle­ra hög­sko­lor och and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner pu­bli­ce­rar di­ver­se di­gi­ta­la ma­te­ri­al.
 • FIN­NA-por­ta­len till Fin­lands ar­kiv, bib­li­o­tek och mu­se­er (Åbo Aka­de­mis ma­te­ri­al kom­mer du åt via ALMA som är en del av FIN­NA). Fin­na ger till­gång till ma­te­ri­al och tjäns­ter som finns i oli­ka ar­kiv, bib­li­o­tek och mu­se­er. För till­fäl­let in­ne­hål­ler Fin­na ma­te­ri­al från tio­tals oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner. I Fin­na kan du sö­ka i bib­li­o­te­kens och ar­ki­vens sam­ling­ar, tit­ta på bil­der av mu­sei­fö­re­mål och konst­verk och lad­da ner do­ku­ment och gam­la böck­er.
And­ra sök­verk­tyg som kan vara till nyt­ta:

 

Dekorativ bild.

Hur utvärderar jag informationen?

Hur vet man om man kan lita på en viss in­for­ma­tions­käl­la? Det vet man of­tast inte. Man mås­te till exempel ta reda vem som skri­vit in­ne­hål­let. Är per­so­nen knu­ten till en till­för­lit­lig or­ga­ni­sa­tion?

Läs mera om käll­kri­tik och eva­lu­e­ring av webb­si­dor på In­ter­netstif­tel­sen.se. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation.

 

Dekorativ bild.

Användarrättigheter och selfservice

När du del­tar i en nät­kurs via öpp­na un­ver­si­te­tet får du au­to­ma­tiskt möj­lig­he­ter att till exempel ta del av el­ekt­ro­niskt ma­te­ri­al via Åbo Aka­de­mis bib­li­o­tek. Du får ett an­vän­dar­namn och lö­sen­ord för att kom­ma in i in­lär­nings­mil­jön Mo­od­le, sam­ma an­vän­dar­namn och lö­sen­ord an­vän­der du för att kom­ma åt li­cens­be­lagt ma­te­ri­al via Åbo Akademis bibliotek.

Då du förs­ta gång­en an­mält dig och bli­vit an­ta­gen till en nät­kurs får du ett med­de­lan­de om att du via self­ser­vice un­der­teck­nar ett av­tal (med hjälp av bank­ko­der) som gör att du får till­gång till ditt ÅA-an­vän­dar­namn och lö­sen­ord och på så sätt kan log­ga in på kur­sen.

Via self­ser­vice kan du ock­så:

 • Byta ditt lö­sen­ord.
 • Sän­da vi­da­re e-post (dvs for­ward), det­ta är bra att gö­ra ef­ter­som då du får ett ÅA-an­vän­dar­namn ock­så au­to­ma­tiskt får en ÅA-mejl­ad­ress (som du inte be­hö­ver ta i bruk). Med­de­lan­de som sät­ts in i in­lär­nings­mil­jön skick­as ock­så till ÅA-mejl­ad­res­sen, där­för är det bra om du gör en vi­da­re­sänd­ning till den mejl­ad­ress du an­vän­der. På så sätt mis­sar du inte in­for­ma­tion som läggs in i Mo­od­le.

Uppdaterad 4.1.2022