Skriv här det du söker efter!

Informationssökning – en guide för Öppna universitetets studerande

Informationssökning – en guide för Öppna universitetets studerande

Den här guiden om informationssökning är till för dig som studerar vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Guiden innehåller följande:

 

Hur söka information?

Ut­över kurs­lit­te­ra­tur i form av böck­er be­hö­ver du ofta ock­så sö­ka upp in­for­ma­tion själv. Det är då of­tast frå­gan om att hit­ta till­för­lit­lig in­for­ma­tion via in­ter­net el­ler da­ta­ba­ser.

Att sö­ka in­for­ma­tion på in­ter­net el­ler i da­ta­ba­ser är inte all­tid så en­kelt som man kun­de tro.

 • Det gäl­ler att kun­na fo­ku­se­ra sina sök­ning­ar.
 • Det är vik­tigt att väl­ja en bra sök­ma­skin/da­ta­bas för den ak­tu­el­la sök­ning­en.
 • Ef­ter­som man of­tast får så många träf­far (och långt ifrån alla träf­far är vik­ti­ga) då man gör sök­ning­ar med en sök­mas­kin, bör man sor­te­ra bort fel­ak­tig in­for­ma­tion och des­in­for­ma­tion, att skil­ja mel­lan åsik­ter, ryk­ten, pro­pa­gan­da och verk­lig in­for­ma­tion. Det gäl­ler att vara se­lek­tiv och inte bli lu­rad av sa­ker som ”ser bra ut”!
 • Det gäller också att akta sig för pla­gi­e­ring, man bör kun­na hän­vi­sa till de käl­lor man an­vänt sig av på ett kor­rekt sätt.

 

Verktyg för informationssökning:

Vid Åbo Akademis bibliotek:

I Åbo Aka­de­mis bib­li­o­teks (ÅAB) ka­ta­log Alma kan du sö­ka till ex­em­pel ef­ter den kurs­lit­te­ra­tur du be­hö­ver för dina kur­ser. Via Alma kan du också sö­ka ef­ter e-tid­skrif­ter (klicka på Sök i e-tid­skrif­ter).

Ob­ser­ve­ra att du för att få till­gång till ÅAB:s el­ekt­ro­nis­ka ma­te­ri­al bör log­ga in i Alma med ditt ÅA-an­vän­dar­namn och lö­sen­ord in­nan du kan få till­gång till li­cens­be­lagt e-ma­te­ri­al så som böck­er och ar­tik­lar.

Om du bor i Åbotrak­ten kan du an­sö­ka om ett bib­li­o­tek­s­kort och då di­rekt lå­na kurs­lit­te­ra­tur från ASA-bib­li­o­te­ket och det sam­ma gäl­ler om du bor i Vasatrak­ten, då kan du an­sö­ka om bib­li­o­tek­s­kort till Aca­de­mill­bib­li­o­te­ket. Både ASA-biblioteket och Academillbiblioteket hör till ÅAB. Om du inte bor på nå­gon av or­ter­na går du till ditt bib­li­o­tek på or­ten och ber dem fjärr­lå­na (när­ma­re in­for­ma­tion lite läng­re fram) bo­ken åt dig. Det finns ock­så and­ra sätt att få tag i kurs­lit­te­ra­tur, se av­snit­tet Ut­an­för ÅA.

Vissa e-böcker kan också finnas i e-bokstjänsten Biblio. Du loggar in i den med ditt bibliotekskortsnummer och din pinkod.

Lib­gui­des

Lib­gui­des är den skräd­dar­syd­da in­for­ma­tions­sök­nings­gui­den för dig. Här hit­tar du lit­te­ra­tur- och sök­tips ut­val­da för just ditt äm­ne.

ÅAB-lån

(lån mel­lan Åbo och Vasa)

Om du vill lå­na ma­te­ri­al som finns på Åbo Aka­de­mis bib­li­o­tek, men ma­te­ri­a­let ifrå­ga bara finns på den and­ra or­ten (d.v.s. bara i Åbo el­ler bara i Vasa), kan du be­stäl­la ma­te­ri­a­let som ett ”ÅAB-lån” för av­hämt­ning vid Bok­tor­net i Åbo el­ler Aca­de­mill­bib­li­o­te­ket i Vasa. Du kan inte be­stäl­la ett ÅAB-lån di­rekt i sök­tjäns­ten Alma utan bör fyl­la i be­ställ­nings­blan­ket­ten för ÅAB-lån. Ob­ser­ve­ra att ser­vicen en­bart gäl­ler ÅA-af­fi­li­e­ra­de, det vill säga, du behöver ÅA-användarnamn.

En del ma­te­ri­al (t.ex. lä­se­sals­lån) går inte att be­stäl­la som ÅAB-lån, se beställningsblan­ket­ten för alla de­tal­jer. Ett ÅAB-lån föl­jer i öv­rigt bib­li­o­te­kets van­li­ga vill­kor (lå­ne­tid och av­gif­ter), ef­ter­som bo­ken lå­nas ut på kun­dens eget ÅAB-bib­li­o­tek­s­kort.

Fjärr­lån

Om du inte bor i Åbo el­ler i Vasa och det är svårt att få tag på ak­tu­ell lit­te­ra­tur, ta kon­takt till ditt lo­ka­la bib­li­o­tek och be dem där fjärr­lå­na den lit­te­ra­tur du be­hö­ver, från Åbo Aka­de­mis ASA-bib­li­o­tek i Åbo el­ler från Aca­de­mill­bib­li­o­te­ket i Vasa. Lå­ne­ti­den är 2 veck­or, vid fjärr­lån of­tast 4 veck­or. De fles­ta bib­li­o­tek upp­bär av­gif­ter för fjärr­lå­ne­ser­vicen bland an­nat för att täcka frakt­kost­na­der­na. Du kan även fjärr­lå­na lit­te­ra­tur från and­ra uni­ver­si­tets­bib­li­o­tek.

Till­gång till in­for­ma­tion hem­i­från: ska­pa en VPN-tun­nel

För att du hem­i­från skall få till­gång till all in­for­ma­tion bör du kanske ska­pa en s.k. VPN-tun­nel som an­vänds för att byg­ga en sä­ker, kryp­te­rad för­bin­del­se över ett an­nars osä­kert da­ta­nät. En så­dan för­bin­del­se re­kom­men­de­ras t.ex. när man an­vän­der sig av tråd­lös upp­kopp­ling hem­i­från. Mera in­for­ma­tion om hur du gör det­ta hit­tar du på Åbo Akademis intranät (kräver ÅA-inloggning).

Boka en bib­li­o­te­ka­rie

Vill du ha hjälp med att hit­ta in­for­ma­tion, sö­ka i da­ta­ba­ser och han­te­ra re­fe­ren­ser? Boka hand­led­ning med en bibliotekarie från Åbo Aka­de­mis bib­li­o­tek! En ses­sion bru­kar ta 15–60 mi­nu­ter. Hand­led­ning­en sker via Zoom.

 

Tips för lyckad sökning

 • Kon­trol­le­ra att du för­står frå­gans äm­nes­om­rå­de och själ­va frå­gan.
 • Dela upp frå­ge­ställ­ning­en i mind­re de­lar.
 • Gör upp söks­tra­te­gin med be­ak­tan­de av da­ta­ba­sens egen­ska­per, sö­ker du med hjälp va en sök­ma­skin se till att du vet hur den fun­ge­rar (oli­ka sök­ma­ski­ner har lite oli­ka sätt).
 • Änd­ra söks­tra­te­gin en­ligt si­tu­a­tio­nen, var flex­i­bel.
 • Be­grän­sa inte sök­ning­en för myck­et i bör­jan.
 • Und­vik allt­för all­män­na ord.
 • För­sök bred­da den vik­ti­gas­te aspek­ten i sök­ning­en med sy­no­ny­mer, oli­ka stav­nings­sätt m.m.
 • An­vänd term­lis­tor och and­ra hjälp­me­del, tex te­saurus, ALL­FO, Cil­la.
 • An­vänd bools­ka ope­ra­to­rer (AND, OR och NOT).
 • Kon­trol­le­ra för­kort­ning­ar och de­ras be­ty­del­se.

 

Vad gör du om du får för få träffar?

Ställ dig själv följande frågor:

 • Är jag i rätt da­ta­bas?
 • Är sök­frå­gan för spe­ci­fik?
 • Finns det över­hu­vud­ta­get lit­te­ra­tur om det­ta?
 • Kommer jag på fler (and­ra?) sök­ter­mer?
 • An­vän­des Boo­lesk lo­gik rätt?
 • Kan det vara ett tek­niskt fel? Stav­ning?
 • Skall jag rik­ta sök­frå­gan till ett fält med na­tur­ligt språk?
 • Har jag med alla for­mer av sök­ord­et? Sy­no­ny­mer? Trun­ke­ring?

 

Dekorativ bild.

Informationssökning på internet

Det enk­las­te sät­tet att sö­ka på In­ter­net är att bara skri­va in ett el­ler fle­ra ord i ett fält på sök­ma­ski­nens webb­si­da. Har du valt bra sök­ord ger det­ta ofta rätt bra re­sul­tat. Ett bra re­sul­tat kan man sä­ga att man har fått om man på den förs­ta el­ler and­ra si­dan med sö­k­re­sul­tat (dvs inom de 10 förs­ta län­kar­na) hit­tar minst en länk som in­ne­hål­ler den in­for­ma­tion som man sök­te ef­ter.

Helst bör du all­tid in­nan du an­vän­der en sök­ma­skin (som ex. Goog­le) lä­sa de råd och tips som of­tast finns för var­je sök­ma­skin. Där får du helt en­kelt in­for­ma­tion som gör att du vet ex­akt hur du skall sö­ka.

I Google sökhjälp hit­tar du in­for­ma­tion om de sök­o­pe­ra­to­rer (sök­ord) som an­vänds i Goog­le. Sök­o­pe­ra­to­rer är ord som kan läg­gas till i sök­ning­ar för att be­grän­sa re­sul­ta­tet. Du be­hö­ver inte me­mo­re­ra alla ope­ra­to­rer – du kan även an­vän­da Avan­ce­rad sök­ning (som finns i de fles­ta sök­ma­ski­ner) för att gö­ra des­sa sök­ning­ar.

Boolsk sökning

Du mås­te ta reda på hur sök­tjäns­ten kom­bi­ne­rar de sök­ord med hjälp av sök­o­pe­ra­to­rer som du skri­ver in. Vis­sa sök­tjäns­ter sät­ter au­to­ma­tiskt in ord­et AND (och) mel­lan de ord du skri­ver in. I en Goog­le­sök­ning t.ex. kan du inte an­vän­da dig av NOT utan av ett bin­de­streck -. (se län­ken ovan)

AND: bå­da, do­ku­men­tet bör in­ne­hål­la bå­da ter­mer­na sam­ti­digt (be­grän­sar sök­ning­en, för­enar)

OR: do­ku­men­ten kan hand­lar om an­ting­en en­dast det ena be­grep­pet el­ler en­dast det and­ra el­ler bå­da (ut­vid­gar sök­ning­en)

NOT: do­ku­men­tet bör inte in­ne­hål­la, bör an­vän­das med för­sik­tig­het ef­ter­som re­le­vant in­for­ma­tion kan ute­slu­tas (gall­rar, ute­slu­ter)

Örebro universitetsbibliotek har en video som vi­sar hur sök­ning med AND och OR fun­ge­rar.

Bib­li­o­te­ken.fi-Söktjänster hit­tar du ex­em­pel på oli­ka sök­ma­ski­ner. Webbsidan Bib­li­o­te­ken.fi-Handledning i informationssökning re­kom­men­de­ras bå­de då du gör webb­sök­ning­ar och sök­ning­ar i da­ta­ba­ser!

 

Dekorativ bild.

Sökning i databaser

Det är viktigt att du planerar din sök­ning och det spa­rar dig också tid i slutän­dan. Här gäl­ler sam­ma sak som sök­ning med hjälp av en sök­ma­skin: läs den in­for­ma­tion som finns om hur du sö­ker i re­spek­ti­ve da­ta­bas.

Det gäl­ler att hit­ta de rät­ta sök­ord­en samt sy­no­ny­mer så du kan an­vän­da dig av lex­i­kon el­ler te­sau­rer (äm­nes­ord­listor), se när­ma­re in­for­ma­tion un­der Te­sau­rer.

God kän­ne­dom om äm­nes­om­rå­det un­der­lät­tar, har du inte det kan det lö­na sig att med hjälp av en sök­ma­skin sät­ta sig in i äm­net.

Sök­ning­en
 • Tit­ta på sök­ord/nyck­el­ord ur käl­lor du re­dan hit­tat med hjälp av en sök­ma­skin om du inte se­dan ti­di­ga­re vet vil­ka sök­ord som fun­ge­rar bäst.
 • Kom­plet­te­ra med sy­no­ny­mer, mind­re och stör­re be­grepp.
 • Kon­trol­le­ra stav­ning­en och stav­nings­for­mer brit­tisk och ame­ri­kansk eng­els­ka.

Välj se­dan da­ta­bas som är lämp­lig för den in­for­ma­tion du be­hö­ver och an­vänd dig av boo­lesk sök­ning på sam­ma sätt som i en sök­ma­skin. Igen en gång gäl­ler det att lä­sa de råd och tips som finns i da­ta­ba­sen, så du vet hur du skall sö­ka!

Te­saurus-kon­trol­le­rad vo­ka­bu­lär

Te­sau­rer är hjälp­me­del för att hit­ta kor­rek­ta äm­nes­ord/sök­ord. En te­saurus har ock­så den per­son an­vänt sig av som ma­tat in in­for­ma­tio­nen i da­ta­ba­sen. På det sättet blir det lät­ta­re för dig att få bra träf­far då du an­vän­der dig av sam­ma äm­nes­ord. Äm­nes­ord­en är ord­na­de al­fa­be­tiskt och ofta ock­så sys­te­ma­tiskt, vil­ket gör det lät­ta­re att hit­ta de äm­nes­ord du sö­ker. Du bör all­tid kon­trol­le­ra vil­ken te­saurus re­spek­ti­ve da­ta­bas an­vän­der sig av.

Till ex­em­pel då bib­li­o­te­ken i Fin­land ka­ta­lo­gi­se­rar (läg­ger in ma­te­ri­al i bib­li­o­teks­ka­ta­lo­gen så som Alma/Fin­na vid Åbo Aka­de­mi) an­vän­der de sig av ALL­FO.

Det finns en skild te­saurus för skön­lit­te­ra­tur, Bel­la.

Da­ta­ba­ser där man hit­tar ve­ten­skap­lig lit­te­ra­tur an­vän­der sig av oli­ka te­sau­rer, kom ihåg att all­tid kon­trol­le­ra vil­ken te­saurus da­ta­ba­sen byg­ger på, så att ock­så du kan an­vän­da sök­ter­mer som stäm­mer in på de sök­ter­mer da­ta­ba­sen ut­går ifrån.

Trun­ke­ring

Trun­ke­ring kan du an­vän­da dig av då du till ex­em­pel är osä­ker på stav­ning­en, ett ord skrivs på oli­ka sätt på brit­tisk- och ame­ri­kansk eng­els­ka el­ler om du vill, så att sä­ga, ut­vid­ga sök­ning­en till att gäl­la fle­ra sök­ter­mer. Trun­ke­rings­teck­net är ofta ?, men det kan ock­så vara ett an­nat teck­en, så kon­trol­le­ra da­ta­ba­sen. Trun­ke­ring kan ske i bör­jan, mitt i och/el­ler ef­ter sök­ord­et.

Till exempel:

or­ga­ni?ation
An­vänds för att und­vi­ka ef­fek­ter av t.ex. oli­ka stav­ning.

?stu­di­er
Då får du träf­far ock­så på t.ex. di­stans­stu­di­er, kväll­stu­di­er, osv.

 

Utanför ÅA:

Finlands nationalbibliografi. FENNICA är Finlands nationalbibliografi och den innehåller referenser till monografier, periodika, kartor, audiovisuellt material och elektroniska publikationer producerade i Finland. I databasen finns också uppgifter om publikationer som har utgetts utomlands men som har finländsk upphovsman eller handlar om Finland. Databasen innehåller även förhandsuppgifter om publikationer som ska utkomma.

Andra databaser som kan vara till nytta, bl.a.:

  • Arto är en re­fe­rens­da­ta­bas över in­hems­ka ar­tik­lar. Ma­te­ri­a­let är täck­an­de från bör­jan av 1990-ta­let. (men även äld­re ma­te­ri­al in­går).
  • Do­ria är en tjänst där fle­ra hög­sko­lor och and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner pu­bli­ce­rar di­ver­se di­gi­ta­la ma­te­ri­al.
  • FIN­NA-por­ta­len till Fin­lands ar­kiv, bib­li­o­tek och mu­se­er (Åbo Aka­de­mis ma­te­ri­al kom­mer du åt via ALMA som är en del av FIN­NA). Fin­na ger till­gång till ma­te­ri­al och tjäns­ter som finns i oli­ka ar­kiv, bib­li­o­tek och mu­se­er. För till­fäl­let in­ne­hål­ler Fin­na ma­te­ri­al från tio­tals oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner. I Fin­na kan du sö­ka i bib­li­o­te­kens och ar­ki­vens sam­ling­ar, tit­ta på bil­der av mu­sei­fö­re­mål och konst­verk och lad­da ner do­ku­ment och gam­la böck­er.

And­ra sök­verk­tyg som kan vara till nyt­ta:

 

Dekorativ bild.

Hur utvärderar jag informationen?

Hur vet man om man kan lita på en viss in­for­ma­tions­käl­la? Det vet man of­tast inte. Man mås­te till exempel ta reda vem som skri­vit in­ne­hål­let. Är per­so­nen knu­ten till en till­för­lit­lig or­ga­ni­sa­tion?

Läs mera om käll­kri­tik och eva­lu­e­ring av webb­si­dor på In­ter­netstif­tel­sen.se. Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation.

 

Dekorativ bild.

Användarrättigheter och selfservice

När du del­tar i en nät­kurs via öpp­na un­ver­si­te­tet får du au­to­ma­tiskt möj­lig­he­ter att till exempel ta del av el­ekt­ro­niskt ma­te­ri­al via Åbo Aka­de­mis bib­li­o­tek. Du får ett an­vän­dar­namn och lö­sen­ord för att kom­ma in i in­lär­nings­mil­jön Mo­od­le, sam­ma an­vän­dar­namn och lö­sen­ord an­vän­der du för att kom­ma åt li­cens­be­lagt ma­te­ri­al via Åbo Akademis bibliotek.

Då du förs­ta gång­en an­mält dig och bli­vit an­ta­gen till en nät­kurs får du ett med­de­lan­de om att du via self­ser­vice un­der­teck­nar ett av­tal (med hjälp av bank­ko­der) som gör att du får till­gång till ditt ÅA-an­vän­dar­namn och lö­sen­ord och på så sätt kan log­ga in på kur­sen.

Via self­ser­vice kan du ock­så:

 • Byta ditt lö­sen­ord.
 • Sän­da vi­da­re e-post (dvs for­ward), det­ta är bra att gö­ra ef­ter­som då du får ett ÅA-an­vän­dar­namn ock­så au­to­ma­tiskt får en ÅA-mejl­ad­ress (som du inte be­hö­ver ta i bruk). Med­de­lan­de som sät­ts in i in­lär­nings­mil­jön skick­as ock­så till ÅA-mejl­ad­res­sen, där­för är det bra om du gör en vi­da­re­sänd­ning till den mejl­ad­ress du an­vän­der. På så sätt mis­sar du inte in­for­ma­tion som läggs in i Mo­od­le.

Uppdaterad 16.6.2023