Kirjoita tähän hakemasi!

Ympäristö- ja meribiologia

Ympäristö- ja meribiologia

Ympäristö- ja meribiologia

Elämme jatkuvasti muuttavassa ympäristössä, ja muutos on suurelta osin ihmisen toiminnan ja elintapojen aiheuttamaa. Ilmasto muuttuu, ainutlaatuisia luonnonalueita tuhoutuu ja kasveihin ja eläimiin kohdistuu monenlaisia vaikutuksia. Ympäristö- ja meribiologian opinnoissasi opit ymmärtämään ekosysteemien, populaatioiden ja lajien toimintaa ja suojelua. Ympäristö- ja meribiologian opinnot perustuvat ekologiaan eli oppiin siitä, miten eliöt, populaatiot ja lajit toimivat suhteessa toisiinsa ja ympäristöönsä. Opinnoissasi perehdyt laaja-alaisesti ekologiaan ja sen soveltamiseen käytännössä. Meribiologien työsarkana ovat esimerkiksi vesiheinäniityt ja merenlahdet sekä Itämeren pohjan syvänteet ja saarten kasvillisuus. Pohjaeläimet, kalat, linnut ja vesikasvillisuus ovat tärkeitä eliöryhmiä tutkimuksessa ja opetuksessa. Perehdyt myös näiden käyttäytymiseen ja evoluutiobiologiaan. Ympäristö- ja meribiologian opiskelijana voit osallistua mielenkiintoisille laboratorio-, kenttä- ja luentokursseille ja löytää niiden parista oman erikoistumisalasi.

Opintojen aikana ollaan maalla, merellä ja oppiaineen kenttäasemilla Avenanmaalla tai Korppoossa. Pääaineen lisäksi opintoihin sisältyy yksi sivuaine biotieteiden tai luonnontieteiden valikoimista, esimerkiksi biokemia, maantiede tai geologia. Biologian aineenopettajaksi tähtäävä opiskelee kahta pitkää sivuainetta eli kasvatustiedettä ja yhtä muuta opetettavaa ainetta. Muiden pääaineiden opiskelijat voivat opiskella osia ympäristö- ja meribiologian kurssitarjonnasta sivuaineena, ja opettajaksi opiskelevat voivat valita biologian toiseksi opetettavaksi aineeksi.

Ympäristö- ja meribiologian tutkimus painottuu saaristoon ja meriympäristöön. Keskeisiä aihealueita ovat merialueiden toiminnallinen monimuotoisuus ja ravintoverkkoanalyysi, ympäristönmuutoksen  aiheuttaman stressinvaikutus meriekosysteemin lajeille ja toimintaan sekä merialuesuunnittelu.  Yksi tutkimusalue on käyttäytymis- ja evoluutioekologia. Tämän päivän ekologia ja sen soveltaminen edellyttävät entistä parempaa näkemystä siitä, miten luonnonvalinta toimii ja vaikuttaa yksilöiden ja populaatioiden menestymiseen sekä miten populaatiot vaikuttavat toisiinsa.

Tutustu laitoksen tutkimusaiheisiin tästä (ruotsiksi tai englaniksi)

Ympäristöbiologien työtilanne on hyvä ja he toimivat usein tutkijoina, asiantuntijoina tai aineenopettajina. Osa työskentelee esimerkiksi ministeriöiden, kuntien ja kaupunkien ympäristötoimen, alueellisten ympäristökeskusten ja erilaisten valtiollisten organisaatioiden (esim. Suomen ympäristökeskus SYKE tai Metsähallitus) palveluksessa. Toiset työskentelevät kansainvälisissä organisaatioissa (esim. WWF, ICES ja HELCOM) tai Pohjoismaiden neuvostossa tai Euroopan unionissa. Moni ympäristöbiologi toimii tutkijana yliopistoissa tai korkeakouluissa tai opettajana lukioissa, yläkouluissa tai luontokouluissa. Ympäristöbiologit voivat työskennellä myös konsultteina yrityksissä tai toimittajina. Ympäristöbiologeilla on runsaasti työllistymismahdollisuuksia!

Yhteystiedot

Käyntiosoite

Aurum, 2. krs
Henrikinkatu 2
20500 Turku

Postiosoite

Miljö- och marinbiologi/Åbo Akademi
Henrikinkatu 2
20500 Turku