Kirjoita tähän hakemasi!

Ympäristö- ja meribiologia

Ympäristö- ja meribiologia

Elämme jatkuvasti muuttavassa ympäristössä, ja muutos on suurelta osin ihmisen toiminnan ja elintapojen aiheuttamaa. Ilmasto muuttuu, ainutlaatuisia luonnonalueita tuhoutuu ja kasveihin ja eläimiin kohdistuu monenlaisia vaikutuksia. Ympäristö- ja meribiologian opinnoissa opitaan ymmärtämään ekosysteemien, populaatioiden ja lajien toimintaa ja suojelua. Ympäristö- ja meribiologian opinnot perustuvat ekologiaan eli oppiin siitä, miten organismit, populaatiot ja lajit toimivat suhteessa toisiinsa ja ympäristöönsä. Perehdyt opintojen aikana laaja-alaisesti ekologiaan ja sen soveltamiseen käytännössä. Meribiologien työsarkana ovat esimerkiksi vesiheinäniityt ja merenlahdet sekä Itämeren pohjan syvänteet ja saarten kasvillisuus. Pohjaeläimet, kalat ja vesikasvillisuus ovat tärkeitä organismeja. Perehdyt myös kalojen ja lintujen käyttäytymiseen ja evoluutiobiologiaan. Ympäristö- ja meribiologian opiskelija voi osallistua mielenkiintoisille laboratorio-, kenttä- ja luentokursseille ja löytää niiden parista oman opintolinjansa ja perehtymisalansa.

Opintojen aikana ollaan maalla, merellä ja oppiaineen kenttäasemalla Ahvenanmaalla. Pääaineen lisäksi opintoihin sisältyy yksi sivuaine biotieteiden tai luonnontieteiden valikoimista, esimerkiksi biokemia, maantiede tai geologia. Biologian aineenopettajaksi tähtäävä opiskelee kahta pitkää sivuainetta eli kasvatustiedettä ja yhtä muuta opetettavaa ainetta. Muiden pääaineiden opiskelijat voivat opiskella osia ympäristö- ja meribiologian kurssitarjonnasta sivuaineena, ja opettajaksi opiskelevat voivat valita biologian toiseksi opetettavaksi aineeksi.

Ympäristö- ja meribiologian tutkimus

Ympäristö- ja meribiologian tutkimus painottuu saaristoon ja meriympäristöön. Keskeisiä aihealueita ovat merialueiden funktionaalinen monimuotoisuus ja ravintoverkkoanalyysi sekä merialuesuunnittelu. Yksi tutkimusalue on käyttäytymis- ja evoluutioekologia. Tämän päivän ekologia ja sen soveltaminen edellyttävät entistä parempaa näkemystä siitä, miten luonnonvalinta toimii ja vaikuttaa yksilöiden ja populaatioiden menestymiseen sekä miten populaatiot vaikuttavat toisiinsa. Lisäksi tutkitaan kalojen sairauksia.

Uramahdollisuudet

Ympäristöbiologien työtilanne on hyvä ja he toimivat usein tutkijoina, asiantuntijoina tai aineenopettajina. Osa työskentelee esimerkiksi ministeriöiden, kuntien ja kaupunkien ympäristötoimen, alueellisten ympäristökeskusten ja erilaisten valtiollisten organisaatioiden (esim. Suomen ympäristökeskus SYKE tai Metsähallitus) palveluksessa. Toiset työskentelevät kansainvälisissä organisaatioissa (esim. WWF, ICES ja HELCOM) tai Pohjoismaiden neuvostossa tai Euroopan unionissa. Monet ympäristöbiologit toimivat tutkijana yliopistoissa tai korkeakouluissa tai opettajana lukioissa, yläkouluissa tai luontokouluissa. Ympäristöbiologit voivat työskennellä myös konsultteina yrityksissä tai toimittajina. Ympäristöbiologeilla on runsaasti työllistymismahdollisuuksia!

Ota yhteyttä

Käyntiosoite

Biocity, 2:a vån.
Tykistökatu 6
20520 Turku  

Postiosoite

Miljö- och marinbiologi/Åbo Akademi
Tykistökatu 6
20520 Turku