Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: Öppna universitetsleden

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: Öppna universitetsleden

Antagning via Öppna universitetesleden

Till utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet, det vill säga via Öppna universitetsleden.

Tröskelvillkor

Om du vill ansöka via öppna universitetsleden måste du ange det separat på ansökningsblanketten i Studieinfo. Efter att ansökningstiden har gått ut går det inte att ändra uppgifterna på blanketten.

Ange att du söker via öppna universitetsleden endast om du uppfyller följande villkor.

Du kan ansöka via den öppna universitetsleden om

 • du har genomfört en grundstudiehelhet inom det pedagogiska området vid ett universitet (25 studiepoäng) med minst vitsordet 3/5
 • du har fått slutbedömning för grundstudiehelheten senast 2.5.2024 kl. 15.00
 • grundstudiehelheten inte ingår i en eventuell högskoleexamen som du avlagt tidigare.

Du kan inte söka via den öppna universitetesleden om

 • du har en studierätt för lägre eller högre högskoleexamen i Finland vid utgången av ansökningstiden 27.3.2024. Även studierätter som kan återställas och studierätter för vilka det går att ansöka om förlängd studietid utgör hinder för att söka via öppna universitetsleden, om du inte officiellt har avstått från dem. Om du tidigare har haft en studierätt men inte har utexaminerats ska du kontakta din läroanstalt.

Ansökan via öppna universitetsleden förutsätter inte en sådan allmän högskolebehörighet som krävs i betygsantagningen och VAKAVA-provpoängsantagningen.

Som grundstudiehelheter på den pedagogiska området godkänns

 • Grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • Grundstudier i pedagogik
 • Grundstudier i vuxenpedagogik
 • Grundstudier i småbarnspedagogik
 • Grundstudier i specialpedagogik
 • Grundstudier i pedagogisk psykologi

Helheter i till exempel följande duger inte: dramapedagogik, förskole- och nybörjarundervisning, uttryckspedagogik, pedagogisk sociologi, hushållsvetenskap, bildkonstpedagogik, slöjdvetenskap, gymnastikpedagogik, mediepedagogik, musikpedagogik, psykologi, pedagogiska studier för lärare.

Poängsättningen beskrivs under ”Poängsättning för öppna universitetsleden”. I ansökan kan du få poäng för två av de ovan nämnda grundstudiehelheterna, om de är sinsemellan olika till innehållet. Till studier med samma innehåll räknas följande tre grundstudiehelheter, och av dem kan endast en i taget beaktas i poängsättningen. Om du alltså har angett någon av grundstudiehelheterna nedan under punkten ”Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området (max. 5 poäng)”, kan du inte få poäng för de andra två under punkten ”Övriga universitetsstudier (max. 4 poäng)”:

 • grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • grundstudier i pedagogik
 • grundstudier i småbarnspedagogik.

Vad avses med slutbedömning?

Dina grundstudier ska ha sammanställts till en studiehelhet. Det är fråga om en åtgärd som måste vidtas separat. Det är en åtgärd som måste utföras separat. Be läroanstalten sammanställa kurserna till och ge en slutbedömning omedelbart efter att du slutfört den sista kursen. Utan slutbedömning är du inte ansökningsbehörig. Studierna ska vara genomförda, bedömda och slutbedömningen sammanställd så att de bilagor som gäller grundstudiehelheten har lämnats in senast 2.5.2024 före kl. 15.00.

 

Poängsättning för öppna universitetsleden

Antagning via öppna universitetsleden görs på basis av universitetsstudierna och poängen för dem. Studierna som ska beaktas vid poängsättningen ska framgå av den inlämnade bilagan. Poängen ges enligt följande:

Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området (max. 5 poäng):

 • Grundstudiehelhet inom det pedagogiska området (25 sp) med vitsordet 3/5: 1 poäng
 • Grundstudiehelhet inom det pedagogiska området (25 sp) med vitsordet 4/5: 3 poäng
 • Grundstudiehelhet inom det pedagogiska området (25 sp) med vitsordet 5/5: 5 poäng

För vitsordet ”godkänt” i grundstudierna ges 1 poäng.

Språkstudier (max. 3 poäng):

 • Obligatorisk prestation i det andra inhemska språket som krävs för högskoleexamen: 2 poäng = svenska (eller finska om den sökandes modersmål inte är finska) på nivå B1–B2
 • Obligatorisk prestation i ett främmande språk som krävs för högskoleexamen: 1 poäng = engelska på nivå B2 eller något annat främmande språk på nivå B1

Studieavsnitt på denna nivå kan tillgodoräknas i examen som obligatoriska språkstudier. Om du är osäker på om dina studier är på den nivå som krävs, fråga då om detta vid den läroanstalt där du studerar.

Övriga universitetsstudier (max. 4 poäng):

 • Övriga universitetsstudier 1–5 sp: 0,5 poäng
 • Övriga universitetsstudier 6–10 sp: 1 poäng
 • Övriga universitetsstudier 11–15 sp: 1,5 poäng
 • Övriga universitetsstudier 16–24 sp: 2 poäng

eller

 • Annan studiehelhet på universitetsnivå (slutebedömning krävs), minst 25 sp: 3 poäng

eller

 • Annan ämnesstudiehelhet på universitetsnivå (slutbedömning krävs), minst 35 sp: 4 poäng
 • Annan studiehelhet på universitetsnivå (slutbedömning krävs), minst 25 sp och 10 studiepoäng andra universitetsstudier: 4 poäng.

Studierna som ska beaktas vid poängsättningen ska framgå av den inlämnade bilagan. För studier som inte dokumenterats med bilagor ges inga poäng.

Med undantag för språkstudierna får de poänggivande studierna inte ingå i en tidigare avlagd examen.

Maximalt antal poäng som ges i denna antagning: 12 poäng.

Du kan läsa mer om poängsättningen inom öppna universitetsleden på den här sidan.

 

Inlämning av bilagor

Studier som ger tilläggspoäng (språkstudier och andra studier): Studierna ska vara genomförda och dokumenterade med ett bifogat studieutdrag som ska lämnas in senast 3.4.2024 före kl. 15. Studier som genomförs efter den utsatta tiden beaktas inte.

Grundstudiehelheten inom det pedagogiska området (25 sp) som är ett krav för ansökningsbehörighet: studiehelheten ska vara genomförd, sammanställd och dokumenterad med ett bifogat studieutdrag som ska lämnas in senast 2.5.2024 före kl. 15. Studiehelheter som genomförs efter den utsatta tiden beaktas inte. Be läroanstalten sammanställa kurserna till en helhet omedelbart efter att du slutfört den sista kursen. Utan slutbedömning är du inte ansökningsbehörig.

I antagningen beaktas de höjningar av vitsord för enskilda studieavsnitt i studiehelheten som gjorts senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Det höjda vitsordet ska framgå av det inlämnade studieutdraget.

Resultaten av antagningen via öppna universitetsleden meddelas senast 22.5.2024.

Läs mer om Öpuledens ansökan inom nätverket för antagningssamarbetet inom det pedagogiska området 2024 här.

Uppdaterad 1.11.2023