Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: Öppna universitetsleden

Utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete: Öppna universitetsleden

Antagning via Öppna universitetesleden

Till utbildningsprogrammet i pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid Öppna universitetet, det vill säga via Öppna universitetsleden.

Öppna universitetsleden 2023

I antagningen 2023 är Öpuledens ansökningstid 15.3 – 30.3.2023 kl. 15:00. De studier som krävs inom ansökningsområdena ska vara genomförda i tid så att du kan bifoga intyg eller studieprestationsutdrag till din ansökan senast 2.5.2023 kl. 15:00. OBS! Läs mer om Öpuledens ansökan inom nätverket för antagningssamarbetet inom det pedagogiska området 2023 här.

Urval, öppna universitetsleden

Om du vill söka via öppna universitetsleden måste du separat ange det på Studieinfos ansökningsblankett.

Ange att du söker i Öpuleden endast om följande villkor uppfylls:

Du kan söka i den öppna universitetsleden om:

 • du har genomfört en grundstudiehelhet inom det pedagogiska området vid universitet (25 studiepoäng) med minst vitsordet 3/5
 • du har fått ett slutvitsord för grundstudiehelheten senast 2.5.2023 kl. 15.00
 • din grundstudiehelhet ingår inte i en eventuell tidigare högskoleexamen
 • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav

Du kan inte söka via den öppna universitetsleden om:

 • du för tillfället studerar fören finländsk högskoleexamen. Även studierätter som kan återställas och för vilka man kan ansöka om förlängd tid hindrar ansökning via öppna universitetsleden, om du inte officiellt har avstått från dem. Om du tidigare har haft en studierätt men inte har utexaminerats ska du kontakta din läroanstalt.
 • Du genomför som bäst eller har genomfört pedagogiska studier för lärare

Ansökan via Öpuleden förutsätter inte allmän högskolebehörighet som krävs för betygsurval och VAKAVA-provantagning.

Som grundstudiehelheter på det pedagogiska området godkänns:

 • Grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • Grundstudier i pedagogik
 • Grundstudier i vuxenpedagogik
 • Grundstudier i småbarnspedagogik
 • Grundstudier i specialpedagogik
 • Grundstudier i pedagogisk psykologi

Följande duger t.ex. inte: dramapedagogik, förskole-och nybörjarundervisning, uttrycksfostran, pedagogisk sociologi, hushållsvetenskap, bildkonstfostran, slöjdvetenskap, gymnastikpedagogik, mediefostran, musikfostran, psykologi, pedagogiska studier för lärare.

Vad avses med slutvitsord?

Dina grundstudier ska vara samlade till en studiehelhet. Det är fråga om en åtgärd som måste vidtas separat. Be läroanstalten sammanställa kurserna till en helhet omedelbart efter att du slutfört den sista kursen. Utan slutvitsord är du inte behörig att söka. Studierna ska vara slutförda, bedömda och studiehelheten samlad så att det är möjligt att lämna in bilagor om grundstudiehelheten inom utsatt tid 2.5.2023 kl. 15.00.

Poängsättning för öppna universitetsleden

Val via öppna universitetsleden görs på basis av universitetsstudier och deras poäng. Poängsättningen är som följer:

Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området, 25 studiepoäng (max. 5 poäng):

 • Vitsord 3/5: 1 poäng
 • Vitsord 4/5: 3 poäng
 • Vitsord 5/5: 5 poäng

Språkstudier (max. 3 poäng):

 • Obligatorisk prestation i det andra inhemska språket som krävs för examen: 2 poäng
 • Obligatorisk prestation i främmande språk som krävs för examen: 1 poäng

Övriga universitetsstudier (max. 4 poäng):

 • 1-5 studiepoäng: 0,5 poäng
 • 6-10 studiepoäng: 1 poäng
 • 11-15 studiepoäng: 1,5 poäng
 • 16-24 studiepoäng: 2 poäng

eller

 • Övrig universitetsstudiehelhet (förutsätter slutvitsord) minst 25 studiepoäng: 3 poäng

eller

 • Övrig universitetsstudiehelhet (förutsätter slutvitsord) minst 25 studiepoäng och 10 studiepoäng övriga universitetsstudier: 4 poäng

Studier som ger poäng får inte ingå i en tidigare examen. Grundstudiernas vitsord ”godkänd” ger 1 poäng.

Max. poäng är 12 poäng.

De studier som ger poäng i ansökan ska vara genomförda så att de syns på bilagan som ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15. Undantaget den grundstudiehelhet som är en förutsättning för att få ansöka, och som ska lämnas in senast 2.5.2023 kl. 15. Studieprestationer efter dessa tidsfrister beaktas inte.

I valet beaktas enskilda studieperioder vars vitsord höjts före 6.4.2023 kl. 15, vilka ingår i studiehelheten. Det höjda vitsordet ska synas på det levererade studieutdraget.

Den öppna universitetsledens resultat publiceras senast 24.5.2023 i Min studieinfo.

Uppdaterad 30.8.2023