Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för psykologi

Antagningsgrunder för utbildningslinjen för psykologi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera psykologi ska du söka in till utbildningslinjen för psykologi. Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningslinjen. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningen till utbildningslinjen för psykologi (för att avlägga psykologie kandidat med rätt att sedan avlägga psykologie magisterexamen) sker till utbildningen som helhet.

Utbildningslinjen för psykologi kräver att sökande med studentexamen har godkänt vitsord i studentexamensprovet i modersmål.

För huvudämnesstudier i psykologi förutsätts alltid ansökan i den gemensamma antagningen inklusive alla delar av urvals- och lämplighetsprov.

Urvalsprov

Utbildningslinjen för psykologi har skriftligt urvalsprov tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10:00–13:00 samt lämplighetsbedömning 12–14.6.2019. Både urvalsprovet och lämplighetsbedömningen äger rum i Arken, Fabriksgatan 2 i Åbo.

Observera att flera utrymmen kan vara i användning. Följ instruktionerna i aulan. Sökande som skriver både urvalsprovet i psykologi och urvalsprovet i logopedi tilldelas två tilläggstimmar, dvs provtiden är 10:00-15:00 för dem och de skriver i en skild sal.

 
Skriftligt urvalsprov 14.5.2019 kl. 10:00-13:00
Litteratur: Kjellberg, A och Sörqvist, P: Experimentell metodik för beteendevetare. Studentlitteratur 2015, OBS! andra upplagan. ISBN 978-91-44-10903-9. Hela boken.

 

Det skriftliga urvalsprovet innehåller frågor i vilka du ska tillämpa kunskap baserad på litteraturen ovan. Dessa uppgifter kan t.ex. basera sig på analys av en kort engelskspråkig text som delas ut i samband med urvalsprovet. Som sökande behöver du inte lära dig formler utantill. Inga hjälpmedel får användas. Urvalsprovet skrivs på svenska. Du ska uppvisa identitetsbevis vid urvalsprovet.

Lämplighetsbedömning 12-14.6.2019

Sammanlagt 38 personer kallas till lämplighetsbedömning i form av intervju- och samtalssituation. Kallelserna publiceras 10.6.2019. 19 personer väljs till lämplighetsbedömning på basis av betygs- (grund- och tilläggspoäng) och urvalsprovspoäng. 19 personer väljs därutöver till lämplighetsbedömning enbart på basis av urvalsprovspoäng. Utbildningslinjen för psykologi har 20 platser.

De som kallas till intervju måste bekräfta sitt deltagande enligt instruktioner som delas ut vid det skriftliga urvalsprovet. I lämplighetsbedömningen beaktas inte längre betygs- eller urvalsprovspoäng. I intervju- och samtalssituationen bedöms den sökandes lämplighet för psykologyrket. Bedömningen utgörs av en kvalitativ helhetsbedömning som tar hänsyn till personlighets- och motivationsfaktorer samt den sökandes förutsättningar i förhållande till vad studierna och yrket kräver.

Poängberäkning

Alla eller vissa av följande kriterier beaktas i poängberäkningen:

  • Grundpoäng för behörighetsgivande examen ges enligt de gemensamma skalorna för poängberäkning.
  • För sökande med studentexamen ges tilläggspoäng enligt poängtabellen för studentexamensbetyg för realprovet i psykologi (max. 7 poäng).
  • Urvalsprovspoäng (max. 40 poäng).

Begränsningar som gäller antagning

Enligt 37 a § i universitetslagen (558/2009) kan som studerande inte antas den som på grund av nedsatt hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, om studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- och kundsäkerhet och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Utdrag ur straffregister

När studierna eller studierelaterad praktik i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga, kan universitetet i enlighet med bestämmelserna i 43 a § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) dra in studierätten om det behövs i syfte att skydda minderåriga och om den studerande har dömts till straff för de brott som nämns i 43 a § 2 mom. i universitetslagen.

Studerande som år 2012 eller senare antas till psykologi bör inför studierelaterad praktik uppvisa ett utdrag ur straffregistret om den studierelaterade praktiken i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga. Om utfärdande av ett straffregisterutdrag bestäms närmare i 6 § 3 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Läs gärna vår allmänna information om begränsning av studierätten.

Uppdaterad 2.11.2018