Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i psykologi

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i psykologi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera psykologi ska du söka in till utbildningsprogrammet i psykologi för att avlägga kandidat- och magisterexamen. Ansökan gör du med en elektronisk blankett på studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i psykologi

Antagningen till utbildningsprogrammet i psykologi sker på basis av en lämplighetbedömning. Du har möjlighet att komma vidare till lämplighetsbedömning på basis av

  • finländskt studentexamensbetyg (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen) eller
  • urvalsprov
Lämplighetsbedömning 14-16.6.2023 i Arken i Åbo.

Sammanlagt 38 personer kallas till lämplighetsbedömning i form av intervju- och samtalssituation, som sker på plats i Arken på Åbo campus. De som kallas till intervju bör bekräfta sitt deltagande enligt instruktioner som skickas ut per e-post. Om någon av de 38 inte bekräftar sitt deltagande i intervjun inom utsatt tid eller avstår från sin intervjuplats kallas istället följande person på basis av betygspoäng eller urvalsprovspoäng.

  • 20 personer väljs till lämplighetsbedömning på basis av studentexamenspoäng. Kallelse till lämplighetsbedömning skickas per e-post.
  • 18 personer väljs därutöver till lämplighetsbedömning på basis av urvalsprovspoäng. Kallelse till lämplighetsbedömning skickas per e-post.

Utbildningsprogrammet i psykologi har 20 platser.

I lämplighetsbedömningen beaktas inte längre betygs- eller urvalsprovspoäng. I intervju- och samtalssituationen bedöms den sökandes lämplighet för psykologyrket. Bedömningen utgörs av en kvalitativ helhetsbedömning som tar hänsyn till personlighets- och motivationsfaktorer samt den sökandes förutsättningar i förhållande till vad studierna och yrket kräver.

Begränsningar som gäller antagning

Enligt 37 a § i universitetslagen (558/2009) kan som studerande inte antas den som på grund av nedsatt hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, om studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- och kundsäkerhet och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Utdrag ur straffregister

När studierna eller studierelaterad praktik i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga, kan universitetet i enlighet med bestämmelserna i 43 a § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) dra in studierätten om det behövs i syfte att skydda minderåriga och om den studerande har dömts till straff för de brott som nämns i 43 a § 2 mom. i universitetslagen.

Studerande som år 2012 eller senare antas till psykologi bör inför studierelaterad praktik uppvisa ett utdrag ur straffregistret om den studierelaterade praktiken i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga. Om utfärdande av ett straffregisterutdrag bestäms närmare i 6 § 3 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Läs gärna vår allmänna information om begränsning av studierätten.

Uppdaterad 29.12.2022