Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i psykologi

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i psykologi

Hur kan jag bli antagen?

Om du vill studera psykologi ska du söka in till utbildningsprogrammet i psykologi för att avlägga kandidat- och magisterexamen. Ansökan gör du med en elektronisk blankett i studieinfo.fi.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för utbildningsprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningsgrunder för utbildningsprogrammet i psykologi

Antagningen till utbildningsprogrammet i psykologi sker på basis av en lämplighetbedömning. Du har möjlighet att komma vidare till lämplighetsbedömning på basis av

  • finländskt studentexamensbetyg (eller IB-, EB- eller Reifeprüfung/DIA-examen) eller
  • urvalsprov
Lämplighetsbedömning 12-14.6.2024 i Arken i Åbo.

Sammanlagt 38 personer kallas till lämplighetsbedömning i form av en intervju- och samtalssituation, som sker på plats i Arken på Åbo campus. De som kallas till intervju bör bekräfta sitt deltagande enligt instruktioner som skickas ut per e-post. Om någon av de 38 inte bekräftar sitt deltagande i intervjun inom utsatt tid eller avstår från sin intervjuplats kallas istället följande person på basis av betygspoäng eller urvalsprovspoäng.

  • 20 personer väljs till lämplighetsbedömning på basis av studentexamenspoäng. Kallelse till lämplighetsbedömning skickas per e-post.
  • 18 personer väljs därutöver till lämplighetsbedömning på basis av urvalsprovspoäng. Kallelse till lämplighetsbedömning skickas per e-post.

Utbildningsprogrammet i psykologi har 20 platser.

I lämplighetsbedömningen beaktas inte längre betygs- eller urvalsprovspoäng. I intervju- och samtalssituationen bedöms den sökandes lämplighet för psykologyrket. Bedömningen utgörs av en kvalitativ helhetsbedömning som tar hänsyn till personlighets- och motivationsfaktorer samt den sökandes förutsättningar i förhållande till vad studierna och yrket kräver.

Begränsningar som gäller antagning

Enligt 37 a § i universitetslagen (558/2009) kan som studerande inte antas den som på grund av nedsatt hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, om studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- och kundsäkerhet och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Utdrag ur straffregister

När studierna eller studierelaterad praktik i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga, kan universitetet i enlighet med bestämmelserna i 43 a § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) dra in studierätten om det behövs i syfte att skydda minderåriga och om den studerande har dömts till straff för de brott som nämns i 43 a § 2 mom. i universitetslagen.

Studerande som år 2012 eller senare antas till psykologi bör inför studierelaterad praktik uppvisa ett utdrag ur straffregistret om den studierelaterade praktiken i väsentlig utsträckning förutsätter arbete med minderåriga. Om utfärdande av ett straffregisterutdrag bestäms närmare i 6 § 3 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Läs gärna vår allmänna information om begränsning av studierätten.

Uppdaterad 5.1.2024