JOO flexibel studierätt – instruktioner för studerande vid andra högskolor

Studerande inskrivna vid en högskola, som Åbo Akademi har ett samarbetsavtal med, kan anhålla om studierätt inom ramen för samarbetsavtalet. För att ansöka om flexibel studierätt via JOO bör du fylla i ansökningsblanketten. Blanketten samt närmare information om ansökningsförfarandet hittar du på JOOPAS-sidorna.

Du hittar kursutbudet vid Åbo Akademi i studiehandboken:

http://studiehandboken.abo.fi

Kom ihåg att också uppge både kursens namn och kurskoden i din JOO-ansökan.

Viktig information när du blivit beviljad flexibel studierätt vid Åbo Akademi:

Ifall du beviljats JOO flexibel studierätt vid Åbo Akademi och informerats om beslutet via JOO-systemet, får du inom en vecka ett e-postmeddelande med information samt en länk till denna sida (studerande som beviljats studierätt i augusti och september 2018 registreras just nu, men vi ligger efter med arbetet).

Matrikelnummer samt användarnamn och lösenord:
Alla studerande vid Åbo Akademi har ett individuellt matrikelnummer och ett individuellt studierättsnummer. Dessa skall alltid användas i samband med kursexamination för att studieprestationerna skall kunna registreras. Du får reda på ditt matrikelnummer genom att logga in i Selfservice, där du även kan aktivera ditt användarnamn och lösenord. Ditt användarnamn kan aktiveras 24h efter att du har registrerats. Närmare anvisningar för detta finns i Selfservice och här. Ditt studierättsnummer ser du när vi öppnar studieplanen för alla studerande.

När du aktiverar ditt användarnamn elektroniskt via Selfservice behöver du finländska webbankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertificat. Genom att aktivera användarnamnet behöver du inte besöka ICT- avdelningens servicepunkt personligen. Vid eventuella problemsituationer (eller om du inte har finländska bankkoder) kontakta direkt  ICT-service (ASA-huset, B, Fänriksgatan 3 i Åbo och Academill, B3 i Vasa).

Användarnamnet används bland annat för att:
– logga in på intranätet (för mera studierelaterad information, till exempel fakulteternas gemensamma tentamensdagar och skrivguider för de studerande)
– logga in i studieplanen (öppnar i oktober 2018)

Kursinformation och anmälan:
Kursinformationen finns i studiehandboken. Kursanmälan i det nya studieadministrativa verktyget öppnar i oktober 2018. Fram till det är det inte möjligt att anmäla sig till kurser. För kurser som går i period 1 under hösten 2018, anmäler man sig genom att närvara vid den första föreläsningen och vid behov visa läraren sitt beslut om flexibel studierätt. Den som har beviljats studierätt deltar i undervisning och tentamina enligt samma regler som akademins ordinarie studerande. Till tentamen bör identitetsbevis medtas.

Närvaroanmälan när du beviljats JOO-studierätt för flera än ett läsår:
Ifall du blivit beviljad studierätt för flera än ett läsår, bör du visa upp intyg över närvaroanmälan vid hemuniversitetet (kopia/fotografi av studiekort eller officiellt studieintyg) när ett nytt läsår börjar. Detta görs vid studentexpeditionen eller per e-post till studinfo@abo.fi. Ifall du har automatisk JOO-studierätt (gäller några studerande vid Åbo Universitet), överförs din läsårsanmälan automatiskt från ditt hemuniversitet, så du behöver inte skicka intyg.

Få studieprestationerna införda vid ditt hemuniversitet:
Då du avlagt kursen/kurserna och vill få studieprestationerna införda i studieregistret vid ditt hemuniversitet, skall du i första hand ta reda på vilken process som gäller vid ditt hemuniversitet. Studerande vid Åbo Universitet får automatiskt sina prestationer som är avlagda vid Åbo Akademi överförda till hemuniversitetet (5 gånger per år).

Ifall du behöver ett officiellt studieudrag, kan du få det i Åbo vid fakultetskanslierna, vid Studentexpeditionen i Gripen, Tavastgatan 13 eller genom att begära det per e-post via studinfo@abo.fi. Studerande i Vasa beställer utdraget här.

Uppdaterad 17.9.2018