Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för speciallärare, Åland

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för speciallärare, Åland

Hur kan jag bli antagen till behörighetsgivande studier för speciallärare (Åland)?

Ansökan är öppen i särskild e-blankett 3-17.4.2024 kl. 15.00.

Studierna riktar sig till dig som har behörighet för barnomsorg, grundskola och gymnasialstadiet i enlighet med åländsk lagstiftning. Socionom (YH) med behörighet som lärare i småbarnspedagogik är enligt åländsk lagstiftning inte behöriga att arbeta som lärare inom barnomsorgen på Åland och kan därför inte antas.

Ansökan

Sökande till de fristående behörighetsgivande speciallärarstudierna ska ha avlagt minst 20 sp grundstudier i specialpedagogik i ansökningsskedet. För att kunna antas till utbildningen krävs att alla 25 sp inom grundstudierna i specialpedagogik är avlagda senast 15.5.2024. Dessa kan avläggas via det Öppna universitetet.

Till ansökan som öppnar 3.4.2024 bifogas:

  1. betyg/intyg över lärarbehörigheten och studieprestationsutdrag
  2. studieprestationsutdrag över avklarade grundstudier i specialpedagogik (om du inte avlagt 25 sp vid ansökan kan du skicka in intyget per e-post (fpv-studieradgivare@abo.fi) senast 15.5.2024
  3. intyg över språklig behörighet enligt Åbo Akademis språkkrav (fristående studerande kan inte delta i ÅA´s språkprov). Utförligare information om språkkraven finns på adressen https://www.abo.fi/sprakkrav-i-svenska/
  4. för personer med utländsk lärarutbildning krävs dessutom Ålands Landskapsregerings/Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Antagningsförfarande för sökande 2024

Poängräkning görs på basis av betyg i den examen som ligger som grund för ansökan (max 30 poäng). Poängen räknas enligt vägt medeltal.

  • För personer med klasslärarbehörighet på basis av klasslärarbetyg
  • För personer med ämneslärarbehörighet på basis av ämneslärarbetyg
  • För personer med yrkeslärarbehörighet på basis av yrkeslärarbetyg
  • För personer med behörighet för uppgiften som lärare inom barnomsorgen/småbarnspedagogik på basis av det högskolebetyg som ligger som grund för behörigheten.

Vid urvalet beaktas även vitsorden för kurserna inom grundstudierna i specialpedagogik (max 15 poäng).

Vitsordet GK motsvarar vitsordet 3 på den 5-gradiga skalan. Vitsordet MVG motsvarar vitsordet 4 på den 5-gradiga skalan.

Språkkrav

För studier vid Åbo Akademi krävs språklig behörighet i svenska. Man kan uppvisa språklig behörighet på många olika sätt, som finns detaljerat beskrivna på vår webbplats. Observera att sökande till fristående studier inte kan delta i Åbo Akademis språkprov i svenska.

Lämplighetsprov

Lärare med svensk eller annan utländsk lärarbehörighet som inte tidigare genomgått ett lärarlämplighetsprov vid ett finländskt universitet måste delta i ett lämplighetsprov (intervju) via zoom i slutet av maj/början av juni. Särskild kallelse fås per e-post.

Lämplighetsprovets innehåll: Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga studierna.

 

Antal studieplatser och besked om antagning

Till utbildningen antas maximalt 25 studerande, så att 15 studerande antas för att avlägga studierna med inriktning på grundskola eller gymnasialstadiet och 10 studerande antas för att avlägga studierna med inriktning på barnomsorg.

Om en lärarkategori inte fylls antas följande med bästa poäng.

Sökande som har fått besked om antagning till studierna ska inom den tid som anges i svarsbrevet bekräfta mottagande av studieplatsen. Man kan bara ta emot en fristående behörighetsgivande studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Notera att studierna innehåller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) där den sökande förutsätts arbeta med minderåriga, vilket innebär att det är obligatoriskt att visa upp utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna.

Besked om antagning ges i juni 2024 per e-post.

Uppdaterad 31.5.2023