Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för speciallärare

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för speciallärare

Hur kan jag bli antagen till behörighetsgivande studier för speciallärare?

Ansökan är öppen i särskild e-blankett på denna sida under perioden 13-27.3.2024 fram till kl. 15.00.

Studierna riktar sig till dig som har behörighet som:

 1. klasslärare
 2. ämneslärare
 3. yrkeslärare
 4. lärare inom småbarnspedagogik (PeK eller socionomexamen)

De fristående speciallärarstudierna omfattar totalt 60 sp, varav grundstudier i specialpedagogik 25 sp ska vara avlagda innan du söker in. Dessa kan avläggas via det Öppna universitetet.

Antagna avlägger studierna med existerande grupper vid fakulteten och har inte rätt att kräva specialarrangemang. Antagna får studierätt för två år.

Gemensamt antagningsförfarande för sökande 2024

 1. Om antalet behöriga sökande är fler än tio deltar samtliga sökande i det gemensamma ÅA-provet. Sökande rangordnas på basen av resultatet i det gemensamma ÅA-provet, och de tio med högst poäng går vidare till andra skedet. Om antalet behöriga sökande är tio eller färre går de direkt vidare till andra skedet.
 2. Poängräkning på basis av betyg i den examen som ligger som grund för ansökan. Poängen räknas enligt vägt medeltal. Betyget relateras till en skala där max. är 30 poäng. Ett betyg med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 30/5) = 21]. Vitsordet GK motsvarar vitsordet 3 på den 5-gradiga skalan. Vitsordet MVG motsvarar vitsordet 4 på den 5-gradiga skalan.
 3. Poängräkning på basis av vitsord för kurserna inom grundstudier i specialpedagogik (max 15 poäng). Poängen räknas enligt vägt medeltal. Grundstudierna relateras till en skala där max. är 15 poäng. Grundstudier med medeltalet 3,5 med betygsskalan 1-5 ger [(3,5 x 15/5) = 10,5].
 4. Vid behov av ytterligare gallring (om fler personer har samma betygspoäng) beaktas motivationsbrev baserat på frågor i ansökningsblanketten.

Sökande som inte tidigare har genomgått lärarlämplighetsprov deltar 12-14.6.2024 i Åbo Akademis lärarlämplighetsprov. Godkänt lärarlämplighetsprov är en förutsättning för antagning till utbildningen. Se mer information nedan (Lämplighetsprov).

Poängräkningen i antagningens andra skede görs:

 • För personer med klasslärarbehörighet på basis av magisterbetyg
 • För personer med ämneslärarbehörighet på basis av magisterbetyg
 • För personer med yrkeslärarbehörighet på basis av intyg över 60 sp pedagogiska studier för yrkeslärare
 • För personer med behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik på basis av kandidat- eller yrkeshögskolebetyg

Alla sökande inlämnar motivationsbrev men detta beaktas endast för sökande som placerar sig på poänggränsen och som har samma betygspoäng. Motivationsbrevet skrivs in i ansökningsblanketten.

Språkkrav

För studier vid Åbo Akademi krävs språklig behörighet i svenska. Man kan uppvisa språklig behörighet på många olika sätt, som finns detaljerat beskrivna på vår webbplats.

Urvalsprov (det gemensamma ÅA-provet)

Urvalsprovet ordnas 3.6.2024 kl. 10.00-12. Sökande till de fristående behörighetsgivande studierna deltar i urvalsprovet i Vasa, Academill. Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egna bärbara dator. Mer info hittas på Åbo Akademis sidor om det gemensamma urvalsprovet.

Sökande meddelas per e-post inom april månad om deltagande i ÅA-provet krävs eller inte.

Lämplighetsprov

Sökande som inte tidigare har genomgått lärarlämplighetsprov deltar 12-14.6.2024 i Åbo Akademis lärarlämplighetsprov. Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 5.6.2024 per e-post. Om du kallas till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden och provplatsen i e-postmeddelandet. Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Lämplighetsprovets innehåll: Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Antal studieplatser och besked om antagning

År 2024 antar fakulteten två studerande till fristående behörighetsgivande speciallärarstudier. Sökande som har fått besked om antagning till studierna bör inom den tid som anges i svarsbrevet bekräfta mottagande av studieplatsen. Man kan bara ta emot en fristående behörighetsgivande studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Notera att studierna innehåller praktik där den sökande förutsätts arbeta med minderåriga, vilket innebär att det är obligatoriskt att visa upp utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna.

SORA-lagstiftning

Notera att studierna omfattas av SORA-lagstiftningen.

Uppdaterad 8.3.2024