Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp, flerform 2025-2026

Antagningsgrunder för behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp, flerform 2025-2026

Hur kan jag bli antagen till behörighetsgivande studier för speciallärare flerform 2025-2026?

Ansökan är öppen i särskild e-blankett 1 – 17.4.2025.

Studierna riktar sig till dig som har behörighet som:

 1. klasslärare
 2. ämneslärare
 3. yrkeslärare
 4. lärare inom småbarnspedagogik (PeK eller socionomexamen)

De fristående speciallärarstudierna omfattar totalt 60 sp, varav minst 20 sp grundstudier i specialpedagogik ska vara avlagda innan du söker in. För att kunna antas till utbildningen krävs att alla 25 sp inom grundstudierna i specialpedagogik är avlagda senast 31.5.2025. Dessa kan avläggas via det Öppna universitetet.

Utbildningen anordnas under tiden 25.8.2025 – 31.12.2026 som närstudier och distansstudier. De obligatoriska närstudierna ordnas i sin helhet i Vasa. Närstudietillfällen hålls under ca 6 vardagar (fördelade på två tillfällen) per termin. I studierna ingår även 3 – 4 veckor verksamhetsförlagd utbildning (praktik). För schemalagda kurstillfällen (när- och distansundervisning via zoom) och praktik krävs tjänstledighet.

Gemensamt antagningsförfarande för sökande 2025

De fristående speciallärarstudierna omfattar totalt 60 sp, varav minst 20 sp grundstudier i specialpedagogik ska vara avlagda innan du söker in. För att kunna antas till utbildningen krävs att alla 25 sp inom grundstudierna i specialpedagogik är avlagda senast 31.5.2025. Dessa kan avläggas via det Öppna universitetet.

Till ansökan som öppnar 1.4.2025 bifogas:

 1. betyg/intyg över lärarbehörigheten och studieprestationsutdrag
 2. studieprestationsutdrag över avklarade grundstudier i specialpedagogik (om du inte avlagt 25 sp vid ansökan kan du skicka in intyget per e-post (fpv-studieradgivare@abo.fi) senast 15.5.2024
 3. intyg över språklig behörighet enligt Åbo Akademis språkkrav (fristående studerande kan inte delta i ÅA´s språkprov). Utförligare information om språkkraven finns på adressen https://www.abo.fi/sprakkrav-i-svenska/

 

Antagningsförfarande för sökande 2025

Poängräkning görs på basis av betyg i den examen som ligger som grund för ansökan (max 30 poäng). Poängen räknas enligt vägt medeltal.

 • För personer med klasslärarbehörighet på basis av klasslärarbetyg
 • För personer med ämneslärarbehörighet på basis av ämneslärarbetyg
 • För personer med yrkeslärarbehörighet på basis av yrkeslärarbetyg
 • För personer med behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik på basis av det högskolebetyg som ligger som grund för behörigheten.

Vid urvalet beaktas även vitsorden för kurserna inom grundstudierna i specialpedagogik (max 15 poäng).

Vitsordet GK motsvarar vitsordet 3 på den 5-gradiga skalan. Vitsordet MVG motsvarar vitsordet 4 på den 5-gradiga skalan.

Språkkrav

För studier vid Åbo Akademi krävs språklig behörighet i svenska. Man kan uppvisa språklig behörighet på många olika sätt, som finns detaljerat beskrivna på vår webbplats.

Lämplighetsprov

Sökande som inte tidigare har genomgått lärarlämplighetsprov deltar  i Åbo Akademis lärarlämplighetsprov i Vasa i juni 2025.

Lämplighetsprovets innehåll: Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga studierna.

Antal studieplatser och besked om antagning

År 2025 antar fakulteten 28 studerande till dessa fristående behörighetsgivande speciallärarstudier. 14 studieplatser reserveras för sökande med behörighet som klasslärare, ämneslärare eller yrkeslärare. 14 studieplatser reserveras för sökande med behörighet som lärare inom småbarnspedagogik.

Om en lärarkategori inte fylls antas följande med bästa poäng.

Sökande som har fått besked om antagning till studierna bör inom den tid som anges i svarsbrevet bekräfta mottagande av studieplatsen. Man kan bara ta emot en fristående behörighetsgivande studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Notera att studierna innehåller praktik där den sökande förutsätts arbeta med minderåriga, vilket innebär att det är obligatoriskt att visa upp utdrag ur straffregistret inför praktikperioderna.

SORA-lagstiftning

Notera att studierna omfattas av SORA-lagstiftningen.

Uppdaterad 20.3.2024