Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i farmaci

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i farmaci

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i farmaci sker på basis av urvalsprov. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter Magisterprogram i farmaci, provisor (2 år).

Den totala kvoten nybörjarplatser för magisterprogrammet i farmaci är 15.

Behörighetskrav

Allmän behörighet

Sökande till magisterprogrammet i farmaci ska uppfylla sin allmänna behörighet genom att ha avlagt farmaceutexamen i Finland enligt förordningen om farmaceutiska examina 246/1994 eller förordningen om universitetsexamina 794/2004.

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i farmaci

Sökande till magisterprogrammet i farmaci kan endast antas på basis av det nationella urvalsprovet i farmaci som ordnas den 2.6.2021 kl. 9.00–12.00. Mera information om urvalsprovet hittas längst nere på sidan. 

Språkkrav

För att kunna antas till magisterprogrammet i farmaci måste sökande uppfylla språkkravet i svenska.

Begränsningar som gäller antagning

Enligt 37 a § i universitetslagen (558/2009) kan som studerande inte antas den som på grund av nedsatt hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, om studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- och kundsäkerhet och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Läs gärna vår allmänna information om begränsning av studierätten.

Uppdaterad 26.4.2021