Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i farmaci

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i farmaci

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i farmaci sker på basis av urvalsprov. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter Magisterprogram i farmaci, provisor (2 år).

Den totala kvoten nybörjarplatser för magisterprogrammet i farmaci är 15.

Behörighetskrav

Allmän behörighet

Sökande till magisterprogrammet i farmaci ska uppfylla sin allmänna behörighet genom att ha avlagt farmaceutexamen i Finland enligt förordningen om farmaceutiska examina 246/1994 eller förordningen om universitetsexamina 794/2004.

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i farmaci

Sökande till magisterprogrammet i farmaci kan endast antas på basis av det nationella urvalsprovet i farmaci som ordnas den 1.6.2022 kl. 9.00–12.00. Mera information om urvalsprovet hittas längst nere på sidan. 

Språkkrav

För att kunna antas till magisterprogrammet i farmaci måste sökande uppfylla språkkravet i svenska.

Begränsningar som gäller antagning

Enligt 37 a § i universitetslagen (558/2009) kan som studerande inte antas den som på grund av nedsatt hälsotillstånd eller funktionsförmåga inte kan genomföra praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, om studierna är förbundna med krav som hänför sig till minderårigas säkerhet eller patient- och kundsäkerhet och om detta hinder inte kan undanröjas med rimliga åtgärder.

Läs gärna vår allmänna information om begränsning av studierätten.

 

Vi har blivit uppmärksammade på att det kan finnas felaktig ansökningsinformation på hemsidor som upprätthålls av andra aktörer än Åbo Akademi, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. Universiteten ansvarar inte för innehållet på dessa externa sidor. Vänligen kontrollera alltid antagningskriterierna och annan viktig information som rör antagningen på universitetens egna hemsidor eller på studieinfo.fi.

Uppdaterad 22.3.2022