Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för klasslärare: studentexamen

Utbildningslinjen för klasslärare: studentexamen

Till utbildningslinjen för klasslärare (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av vitsorden i ett finländskt studentexamensbetyg eller på basis av en IB-, EB- eller RP/DIA-examen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet platser via betygsurval är 36. Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Betygsurval

Vem deltar i betygsurvalet?

Du är med i betygsurvalet i skede ett om du tidigare har avlagt eller under våren 2021 avlägger en finländsk studentexamen, IB-, EB- eller RP/DIA-examen i Finland.

Om du har avlagt prov som ingår i flera av ovanstående examina, räknas poängen för de prov som ger högst betygspoäng, även om de skulle ingå i olika examina.

I betygsurvalet beaktas sökande som avlägger finländsk studentexamen våren 2021 förutsatt att resultatet finns i studentexamensregistret senast 18.5.2021.

Vad behöver jag veta om betygsurvalet?

Du behöver inte meddela att du deltar i betygsurvalet.

Om du har avlagt studentexamen kan du välja att söka till utbildningen enbart på basis av betyg, utan att avlägga urvalsprovet VAKAVA. Om du inte får kallelse till lämplighetsprovet genom studentbetyg, kan du fortsättningsvis välja att delta i urvalsprovet för att gå vidare i urvalet den vägen.

Vitsorden i studentexamen (även IB, EB, i Finland avlagd RP/DIA) ger poäng i betygsurvalet enligt en gemensam skala som tillämpas nationellt (se nedan).

Poäng ges för fyra ämnen:

  • modersmål
  • matematik (lång eller kort)
  • högst ett realämne
  • högst ett språk.

En sökande som saknar något av proven får inga poäng för det provet, men beaktas ändå i betygsurvalet.

Poäng för ett ämne kan bara fås en gång. För matematik ges poäng bara för lång eller kort matematik. Poäng ges inte för det gamla realprovet i studentexamen.

Minimigräns

Betygsurvalets minimigräns är 57 poäng. Om poängen från din studentexamen ligger under denna gräns, kan du inte bli kallad till lämplighetsprovet genom betygsurval, utan din enda möjlighet är då urvalsprovet VAKAVA.

Du kan även titta under rubriken Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats. Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av betygsurvalet skickas per e-post 25.5.2021.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 16–18.6.2021.

Om du får kallelse till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag som du meddelas om per e-post senast 9.6.2021. I kallelsen får du närmare anvisningar samt information om provtiden. Lämplighetsprovet ordnas på distans i Zoom. Mer information och hjälp med Zoom finns på VAKAVA:s webbsidor.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Du behöver uppvisa ett officiellt identitetsbevis vid provtillfället.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Du kan kallas till lämplighetsprov för ett eller flera ansökningsmål, enligt hur du presterar i skede ett. Lämplighetsprovet avlägger du ändå bara en gång. Poängen från lämplighetsprovet beaktas inom alla ansökningsmål där du har gått vidare till skede två.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad.

Poängsättning

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng, så att du får minst 4 poäng per delområde.

Det slutliga valet meddelas senast 9.7.2021 i Min Studieinfo-tjänsten.

Poängtabell för sökande inom pedagogiska vetenskaper

UTBILDNINGSLINJEN FÖR KLASSLÄRARE (VASA) L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik (lång eller kort)
matematik, lång 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Det realämne (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
biologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysik 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
geografi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
psykologi 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
hälsokunskap 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
religion/livsåskådningskunskap 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
samhällslära 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
övriga realämnen** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
Det språk (högst ett) som ger sökanden de högsta poängen
språk, långt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
språk, medellångt 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
språk, kort 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

 

* Modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk

** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

Maximalt poängantal: 123,9

Så här läser du tabellen för EB-, IB- RP-/DIA-examina

Uppdaterad 16.3.2021