Skriv här det du söker efter!

Rapporter och handböcker fram till 2017

Rapporter och handböcker fram till 2017

A

Artigal, J. M. & Laurén, Ch. (1996). Immersione linguistica per una futura Europa. I modelli catalano e finlandese. Alpha & Beta.

B

Bergroth, M. (2007). Kielikylpyperheet valokeilassa. Taustat ja odotukset. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 145.

Bergroth, M. (2015). Kotimaisten kielten kielikylpy. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 202.

Björklund, S., Buss, M.,  Heikkinen, M., Laurén, Ch. & Vesimäki, H. (1996). Språkbadselevers möte med närmiljön. Arbetssätt och undervisningsmetoder i språkbad. Kompendium 3. Vasa universitet. Fortbildningscentralen.

Björklund, S. (2001). Language as a Tool. Immersion Research and Practices. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 83.

Björklund, S., Koskela, M., Nordman, M. (2002). Språk som formar vär(l)den – Festskrift till Christer Laurén på 60-årsdagen. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 241. Språkvetenskap 40.

Björklund, S., Buss, M. (2004) Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä. Språkbad: Samverkan skapar styrka. Vaasan yliopiston julkaisuja. Julkaisu No 113. Vaasa.

Björklund, S., Kaskela-Nortamo, B., Kvist, M., Lindfors, H. & Tallgård, M. (2005). Att uppmuntra till språk i språkbadsgrupper. Kompendium 4. Levón-instituutti. Vaasan yliopisto.

Björklund, S., Mård-Miettinen, K., Bergström, M. & Södergård, M. (2006). Exploring Dual-Focussed Education. Integrating Language and Content for Individual and Societal Needs. Vaasan yliopiston julkaisuja. selvityksiä ja raportteja 132.

Björklund, S., Mård-Miettinen, K. & Turpeinen,H. (2007). Kielikylpykirja – Språkbadsboken. Levón-instituutin julkaisuja nro. 126.

Buss, M. & Kantanen,H. (1996). Leikkiä, tunnetta ja oppimisen iloa – 10 vuotta kielikylpyä. Lek, lust och lärandets glädje – språkbad i 10 år.

Buss, M. & Laurén, Ch. (1995a). Immersion and Bilingual Educaton in Europe. Posters presented at the Second European Conference on Immersion in Vaasa/Vasa, Autumn 1994. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 4.

Buss, M. & Laurén, Ch. (1995b). Language Immersion: Teaching and Second Language Acquisition. From Canada to Finland. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia No. 192: Linguistics 30.

Buss, M. & Laurén, Ch. (1996). Kielikylpy: Kielitaitoon käytön kautta. Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 13/1996.

Buss, M. & Mård, K. (1999). Ruotsin ja suomen kielen kielikylvyn kartoitus Suomen peruskouluissa lukuvuonna 1998/99. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 46.

G

Grandell, C., Hovi, N., Kaskela-Nortamo, B., Mård, K. & Young, T. (1995a). Metoder och material som stöder språkanvändningen i språkbad. Arbetssätt och undervisningsmetoder i språkbad. Kompendium 1. Vasa universitet. Fortbildningscentralen.

Grandell, C., Hovi, N., Kaskela-Nortamo, B., Mård, K. & Young, T. (1995b). Temaundervisning och stationer i språkbad. Arbetssätt och undervisningsmetoder i språkbad. Kompendium 2. Vasa universitet. Fortbildningscentralen.

H

Herberts, K., Laurén, Ch., Laurén, U. & Strömman, S. (1997). Flerspråkighetens dimensioner. Individ, familj och samhälle. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 26.

K

Kielikylvyllä suu puhtaaksi. Sanomalehtiyliopisto 1997. Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 14/1996. (2)

Kieltenopetuksen kehittämistoimikunnan mietintö. Betänkande av kommissionen för utvecklande av språkundervisningen. Komiteamietintö/Kommittébetänkande 1992: 16.

L

Laurén, Ch. (1991 & 1992a). Kielikylpymenetelmä: Kielen käyttö mielekkääksi. Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 1/1991 & 1/1992.

Laurén, Ch. (1992b). En modell för språk i daghem och skola. Språkbadsdidaktik i Canada, Katalonien och Finland. Language Acquisition at Kindergarten and School. Immersion Didactics in Canada, Catalonia and Finland. Vasa universitet. Fortbildningscentralen. Publikationer 2/1992.

Laurén, Ch. (1994a). Evaluating European Immersion Programs. From Catalonia to Finland. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia No. 185: Linguistics 27.

Laurén, Ch. (1994b). Kielikylpy: Kahden kielen kautta monikielisyyteen. Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 7/1994.

Laurén, Ch. (1999). Språkbad. Forskning och praktik. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 226. Språkvetenskap 36.

Laurén, Ch. (2000). Kielten taitajaksi -kielikylpy käytännössä. Atena.

Laurén, Ch. (2006). Die Frueherlernung mehrerer Sprachen. Verlag alpha & beta. Meran u. Bozen (Italien)

Laurén, Ch. (2006). Tidig inlärning av flera språk. Vasa universitet.

Laurén, Ch. & Vesterbacka, S. (1990). Vaasan kielikylpykoulu. Språkbadsskolan i Vasa. Language Immersion School of Vaasa/Vasa. Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmä. Publications Nr. 1.

Laurén, U. (2003). Språkbadselevers berättande. Studier i berättelsestruktur samt syntaktisk och lexikal kompetens i språkbadselevers muntliga och skriftliga produktion. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 247. Språkvetenskap 25.

M

Mård, K. (1994). Andraspråksförståelse i språkbadsdaghem. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia No. 181.  (1)

Mård, K. (1997). Fyra språkbadsbarns tidiga kommunikation på andraspråket. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia No. 215: Kielitiede 35.

N

Nordman, M. m.fl. (2001). Svenskan i Finland 6. Föredrag vid sjätte sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Vasa 22-23.9.2000. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 75. (1)

O

Ollila, N. (2003). Språkbadsprojektets test och annat material 1987-2002. En deskriptiv genomgång. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 100.

P

Peltoniemi, A. (2015). Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen. Seminaariraportti. Seminarierapport. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 200.

S

Språkbad i ett nötskal (1998). Centret för språkbad och flerspråkighet. Publikation 1. Vasa universitet. (3) Pohjalaisen sanomalehtiyliopisto.

Sved, H. (2000). Vieraskielisen kielikylvyn kartoitus Suomen peruskouluissa lukuvuonna 1998/99. Kielikylvyn ja monikielisyyden keskus. Julkaisu 2. Vaasan yliopisto.

V

Vesterbacka, S. (1991). Elever i språkbadsskola: Social bakgrund och tidig språkutveckling. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia No. 155.

Uppdaterad 28.5.2024