Skriv här det du söker efter!

Vetenskapliga artiklar 2017-

Vetenskapliga artiklar 2017-

Bergroth, M. (2021). Coordinating, communicating, and combining languages in local immersion education policy reform in Finland. Journal of Immersion and Content-Based Language Education.

Björklund, S. (2019). Research trends and future challenges in Swedish immersion. I: M. Haneda & H. Nassaji (Red.), Perspectives on Language as Action (45–60). Multilingual Matters.

Björklund, S., Björklund, M. & Sjöholm, K. (2020). Societal versus individual patterns of DLCs in a Finnish educational context – Present state and challenges for the future. I: J. Lo Bianco & L. Aronin (Red.), Dominant Language Constellations: A New Perspective on Multilingualism (97–115). Springer Nature.

Jusslin, S., Magnusson, U., Rejman, K., Heilä-Ylikallio, R. & Björklund, S. (2020). Meaning-making in fifth-graders’ multimodal texts: Towards a vocabulary of semiotic potentials in different modes. Apples: Journal of Applied Language Studies, 14, 2, 47–66.

Lilja, N., Mård-Miettinen, K. & Nikula, T. (2019). Luokkahuone kielipoliittisena ja kielikoulutuspoliittisena tilana. I: T. Saarinen, P. Nuolijärvi, S. Pöyhönen & T. Kangasvieri (Red.), Kieli, koulutus, politiikka – monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja (175–197). Vastapaino.

Muurimäki, K. & Mård-Miettinen, K. (2021). Språkbadets betydelse för tidigare språkbadselevers liv. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12 (1).

Mård-Miettinen, K., Arnott, S. & Vignola, M-J. (2020). Early immersion in minority language context: Canada and Finland. I: M. Schwartz (Red.), Handbook of Early Language Education. Springer International Handbooks of Education (1–26). Springer Nature Schwitzerland.

Mård-Miettinen, K., Bergroth, M., Savijärvi, M. & Björklund, S. (2018). Svenska som andraspråk – språkbad i Finland. I: P. Björk-Willén (Red.), Svenska som andraspråk i förskolan (90–106). Natur och kultur.

Mård-Miettinen, K., & Björklund, S. (2018). ”Yhes lausees saattaa olla ihan helposti kolmee eri kieltä”: kurkistus kielikylpyoppilaiden kielimaailmaan. I: L. Nieminen, A. Yliherva, J. Alian, & S. Stolt (Red.), Monimuotoinen monikielisyys: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 5.-.6.4.2018 (80–91). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 50. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.

Mård-Miettinen, K & Björklund, S. (2019). ”In one sentence there can easily be three languages”. A glimpse into the use of languages among immersion students. I: Huhta, A., G. Erickson & N. Figueras (Red.), Developments in Language Education A Memorial Volume in Honour of Sauli Takala (239–249). EALTA & University of Jyväskylä.

Mård-Miettinen, K., Skinnari, K. & Peltoniemi, A. (2018). Vakiintunutta, mutta näkymätöntä – kaksikielinen toiminta Suomen kunnissaKieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(5).

Pakarinen, S. & Björklund, S. (2018). Multiple language signage in linguistic landscapes and students’ language practices: A case study from a language immersion setting. Linguistics and Education, 44, 4–11.

Peltoniemi, A. (2017). Lärarstudenters och verksamma lärares åsikter om vad som är viktigt i utbildningen till språkbadsklasslärare. I: N. Keng, A. Nuopponen & D. Rellstab (Red.), Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.-10.2.2017 (157–168). VAKKI Publications 8.

Peltoniemi, A. & Bergroth, M. (2020). Developing Language-aware Immersion Teacher Education: Identifying Characteristics through a Study of Immersion Teacher Socialisation. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1–13.

Peltoniemi, A., Kvist, M. & Björklund, S. (2020). Om int vi sku prata finska med varandra, så sku vi ju int ha finska här. Språkbadsklasslärarstudenters språkval i studiemiljön. I: S. Haapamäki, L. Forsman & L. Huldén (Red.), Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019 (230–241). Svenska språket vid Åbo Akademi.

Tjäru, S. (2020). Upprepningar och glada utrop – pedagogers och barns agenda under tre bokstunder i språkbad. Barn, 38(4), 53–68.

Turpiainen, E. & Mård-Miettinen, K. (2021). Lärarnas syn på undervisningsplanering i ämnet historia i språkbad. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12 (1).

Uppdaterad 10.8.2021