Skriv här det du söker efter!

Doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar fram till 2017

Doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar fram till 2017

A

Artigal, J. M. & Laurén, Ch. (1990). Immersion programmes in Catalonia and Finland – A comparative analysis of the motives for the establishment. I: Ch. Laurén & S. Vesterbacka (Red.). (11–15).

Artigal, J. M. & Laurén, Ch. (1992). Immersion Programmes in Catalonia and Finland. A comparative analysis of the motives for the establishment. I: Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, 3/92, 165–169.

B

Berglund, R. (1997). Att vara liten och tvåspråkig. En fallstudie. I: K. Herberts, Ch. Laurén, U. Laurén & S. Strömman (Red.), Flerspråkighetens dimensioner – Individ, familj och samhälle (135–159). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 26.

Berglund, R., Bergström, M, Buss, M., Ladvelin, M., Mård, K. & Sirén, T. (1998). Flerspråkighetsforskning vid Vasa universitet. I: K. Heinänen & M. Lehtihalmes (Red.), Proceedings of the Seventh Nordic Child Language Symposium (260–264). Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja N:o 13. Oulun yliopisto.

Bergroth, M. (2004a). ”Och den ljusnande framtid är vår”. I: S. Björklund & M. Buss (Red.), Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä. Språkbad: Samverkan skapar styrka. Vaasan yliopiston julkaisuja. Levon-instituutti. Julkaisu No 113.

Bergroth, M. (2004b). Blivande fackspecialister på ämnesundervisning vid en tvåspråkig yrkeshögskola. I: Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXIV. Vasa 7-8.2.2004.

Bergroth, M. (2006). Immersion students in the matriculation examination. Three years after immersion. I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen, M. Bergström & M. Södergård (Red.), Exploring Dual-Focussed Education. Integrating Language and Content for Individual and Societal Needs (123–134). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 132.

Bergroth, M. (2007a). Kielikylpyoppilaiden menestyminen ylioppilaskirjoituksissa. I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen & H. Turpeinen (Red.), Kielikylpykirja-Språkbadsboken.

Bergroth, M. (2007b). Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola. Exemplet fackspråkligt språkbad. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 182.

Bergroth, M. (2009). Språklig medvetenhet i språkbadsundervisning. I: Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. VAKKI-Symposium.

Bergroth, M. (2016). Reforming the national core curriculum for bilingual education in Finland. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 4 (1), 86–107.

Bergroth, M. & Hirvonen, P. (2013). Elevens kunskapsstrukturer – forskarens tolkningsmöjligheter som utmaning. I: M. Eronen & M. Rodi-Risberg (Red.), Perspektivet som utmaning. VAKKI Symposium XXXIII. Vasa 7–8.2.2013 (36–47). VAKKI.

Bergroth, M. & Björklund, S. (2013). Kielikylpyopetuksen tuktimustuloksia Suomessa. I: L. Tainio & H. Harju-Luukkainen (Red.), Kaksikielinen koulu – tulevaisuuden monikielinen Suomi / Tvåspråkig skola – ett flerspråkigt Finland i framiden (91–114). Suomen kasvatustieteellinen seura.

Bergström, M. (1996). Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen kielikylvyssä. I: Yhteistyön yliopisto, 1996, 12–14. Vaasan yliopistoseuran julkaisuja. 25. vuosikerta.

Bergström, M. & Nordgren, B. (1999). Mitmekeelsuse kasvatus Soomes. I: Vare, S. (Red.), Keelekümblus kui integratsiooni voti. Haridusministerium.

Bergström, M. (2000a). Kielikylpy heikon oppilaan näkökulmasta. I: P. Kalaja & L. Nieminen (Red.), Kielikoulussa – Kieli koulussa, (27–44). AFinLAn vuosikirja 2000/n:o 58.

Bergström, M. (2000b). Konnektorer i språkbadselevers skriftliga berättelser. I: Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XX. Vasa 11–13.2.2000 (62–75). Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet.

Bergström, M. (2001). Children with special needs as second language learners. Case studies of their orthographical development. I: Björklund, S. (Red.), Language as a tool. Immersion research and practices, (127–139). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 83.

Bergström, M. (2002a). Bilingualism and writing difficulties. On the second-language development of immersion pupils with writing difficulties. I: Working papers 50 (85–95). Lund University, Dept. of Linguistics.

Bergström, M. (2002b). Individuell andraspråksinlärning hos språkbadselever med skrivsvårigheter. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 106.

Bergström, M. (2002c). Referensbindningar – vad berättar de om inlärarspråket? I: M. Sundman & A-M. Londen (Red.), Svenskans beskrivning 25. Förhandlingar vid Tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning. Åbo den 11 och 12 maj 2001.

Bergström, M. (2004a). Några skrivsvaga elevers tankar om språkbad och tankeprocesser vid skrivning på andraspråket. I: Björklund, S. & M. Buss (Red.), Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä. Språkbad: Samverkan skapar styrka. Vaasan yliopiston julkaisuja. Levon-instituutti. Julkaisu No 113.

Bergström, M. (2004b). Elevers tankar och strategianvändning vid skrivning på ett andraspråk. I: Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXIV. Vasa 7–8.2.2004, s 84–93. Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet.

Bergström, M. (2005a). Kognitiva processer hos elever som löser skriftliga matematikuppgifter på sitt andraspråk. I: Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXV. Vörå 12–13.2.2005.

Bergström, M. (2005b). Hur klarar sjundeklassister av att skriva argumenterande text på sitt andraspråk – analys och läraråsikter. I: K. Nikula, H. Lönnroth, K. Alanen & C-E. Johansson (Red.), Svenskan i Finland 8.

Bergström, M. (2006). Writing in a second language – case studies dealing with the challenges faced and the strategies used by immersion students at secondary school. I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen, M. Bergström & M. Södergård (Red.), Exploring Dual-Focussed Education. Integrating Language and Content for Individual and Societal Needs (7–21) .Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raaportteja 132.

Bergström, M. (2007). Kan alla bli tvåspråkiga i språkbad? Fallstudier i skrivsvaga elevers möte med ett andraspråk. I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen & H. Turpeinen (Red.), .Kielikylpykirja – Språkbadsboken.

Bergström, M. (2010). Kaksikielisen lapsen luki-vaikeudet. I: Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja.

Bergström, M. (2011). Snö är liksom vit massa och du kan göra vad du vill av det. Elevers sätt att förklara begrepp i ämnesspecifika uppsatser. I: A-C. Edlund & I. Mellenius (Red.), Svenskans beskrivning 31. Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning Umeå den 20-21 maj 2010. (62–71). Svenskans beskrivning,

Björklund, S. (1994a). Integrating Context and Language in Immersion Teaching – Some Observations of the Linguistic Outcome. I: Ch. Laurén (Red.), (175–183).

Björklund, S. (1994b). Neljäsluokkalaisten kielikylpyoppilaiden sanavarastosta. I: Ch. Laurén (Red.), 87–100.

Björklund, S. (1995). Views on the Pilot Immersion Classes in Vaasa – Lexical Development through Context. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (152–167).

Björklund, S. (1996a). Holophrasen in der frühen Produktion der Zweitsprache von Schülern im Sprachbad. I: Immersion – Fremdsprachenlernen – Primarbereich, 105-116. Standpunkte zur Sprach- und Kulturvermittlung 5. Hrsg. A. Kubanek-German. Goethe-Institut. München.

Björklund, S. (1996b). Kielikylpyoppilaiden leksikaalinen luovuus. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (89–99).

Björklund, S. (1996c). Learning a Language Takes Time Even in Immersion. Focus on form have to be considered so that the second language will not be merely an interlanguage. Pohjalaisen sanomalehtiyliopisto.

Björklund, S. (1996d). Lexikala drag och kontextualisering i språkbadselevers andraspråk. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 46.

Björklund, S. (1996e). Vocabolario in seconda lingua e lavoro dell´insegnante. I: J. M. Artigal & Ch. Laurén (Red.), (133–145).

Björklund, S. (1997a). Immersion in Finland in the 1990s. A state of development and expansion. I: R. K. Johnson & M. Swain (Red.), Immersion Education: International Perspectives (85–101). The Cambridge Applied Linguistic Series. Cambridge University Press.

Björklund, S. (1997b). Kielen oppiminen vie aikaa kielikylvyssäkin: Muotoseikatkin on muistettava, ettei toisesta kielestä tule vain välikieli. I: Kielikylvyllä suu puhtaaksi. Sanomalehtiyliopisto 1997, 36–43.

Björklund, S. (1997c). Svenskan i skrift hos äldre språkbadselever. En preliminär analys av verbutvecklingen. I: K. Herberts, K., Ch. Laurén, U. Laurén & S. Strömman (Red.), (223–241).

Björklund, S. (1998). Development of the second language lexicon and teacher work in immersion. I: J. Arnau, & J.M. Artigal (Red.), Immersion Programmes: a European Perspective (115–126). Publicacions Universitat de Barcelona.

Björklund, S. (2002a). A trilingual school in Vaasa, Finland. I: D. Beetsma, (Red.), Trilingual Primary Education in Europe. Inventory of the provisions for trilingual primary education in minority language communities of the European Union (18–39).

Björklund, S. (2002b). Att uttrycka kunskapsinnehåll med hjälp av ett första- eller andraspråk. I: S., Björklund, M., Koskela & M. Nordman (Red.), Språk som formar vär(l)den – Festskrift till Christer Laurén på 60-årsdagen (30–44).

Björklund, S. (2002c). El aprendizaje de lenguas a través de los programas de inmersión en Finlandia. Infancia y Aprendizaje 2002, 25 (4), 469–482.

Björklund, S. (2004). Ordet att hos skribenter som har svenska som sitt första- eller sitt andraspråk. I: S. Björklund & M. Buss (Red.), Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä. Språkbad: Samverkan skapar styrka. Vaasan yliopiston julkaisuja. Levon-instituutti. Julkaisu No 113.

Björklund, S. (2005). Toward trilingual education in Vaasa/Vasa, FinlandInterantional Journal of the Sociology of Language 1, 23–40.

Björklund, S. (2006a). The role of a second language as medium of expression in content-specific contexts. I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen, M. Bergström & M. Södergård (Red.), Exploring Dual-Focussed Education. Integrating Language and Content for Individual and Societal Needs (135–146). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raaportteja 132.

Björklund, S. (2006b). Content and language integrated approaches: What lies ahead? I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen, M. Bergström & M. Södergård (Red.), Exploring Dual-Focussed Education. Integrating Language and Content for Individual and Societal Needs (189–199). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 132.

Björklund, S. (2007). Samspelet mellan lexikon och kontext i språkbadsklasser. I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen & H. Turpeinen. Kielikylpykirja – Språkbadsboken.

Björklund, S. (2011). Swedish immersion as a way to promote early multilingualism. I: Trilingual Primary Education in Europe. Some developments with regard to the provisions of trilingual primary education in minority language communities of the European Union, 13–31. Mercator/Fryske Academy.

Björklund, S. (2012). Immersion programs. I: C.A. Chapelle (Red.), The Encyclopedia of Applied Linguistics 2012. Wiley Blackwell.

Björklund, S. (2015). Språkbad i finländska tidningstexter. Analys av uppfattningen om språkbad under tre decennier. I: C. Sandström, I. Cantell, E-R. Grönros, P. Nuolijärvi, E. Sommardahl (Red.), Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden (359–372). Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 39. Institutet för de inhemska språken.

Björklund, S., Buss, M., Laurén, Ch., & Mård, K. (1998). Kielikylpy kielenopettajana. I: S. Takala, & K. Sajavaara (Red.), Kielikoulutus Suomessa, 171–186. Soveltavan kielentutkimuksen Keskus. Jyväskylän yliopisto.

Björklund, S. & Suni, I. (2000). The role of English as L3 in a Swedish immersion program in Finland: Impacts on language teaching and language relations. I: U. Jessner & J. Cenoz (Red.), English in Europe: the acquisition of a third language (198–221). Multilingual Matters.

Björklund, S. & Mård-Miettinen, K. (2007a). Kielikasvatus ja kielikoulutus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa: alku elinikäiselle kielenoppimiselle. I: S. Pöyhönen & M-R. Luukka (Red.), Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta (45–55).

Björklund, S. & Mård-Miettinen, K. (2007b). Innovaatioita vaasalaisen kielikylpytutkimuksen pohjalta. Tiedonjakaja 30/2007.

Björklund, S., Mård-Miettinen, K. & Turpeinen, H. (2007). Språkbad 20 år: I går, i dag och i morgon/Kielikylpy 20 vuotta: Eilen, tänään ja huomenna. I: S: Björklund, K. Mård-Miettinen & H. Turpeinen. Kielikylpykirja-Språkbadsboken.

Björklund, S. & Mård-Miettinen, K. (2009). Twenty years of Swedish immersion in Finland. I: The ACIE Newsletter, 11–13.

Björklund, S. & Mård-Miettinen, K. (2011). Integration of multiple languages in immersion: Swedish immersion in Finland. I: D.J. Tedick, D. Christian & T. Williams Fortune (Red.), Immersion Education: Practices, Policies, Possibilities (13–35). Multilingual Matters.

Björklund, S. & Mård-Miettinen, K. (2011a). Kielikylpylasten ja -nuorten monikielinen toimijuus. I: N. Mäntylä (Red.), Lapset ja nuoret yhteiskunnan toimijoina, (154–169). Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 297.

Björklund, S. & Mård-Miettinen, K. (2011b). Integration of multiple languages in immersion: Swedish immersion in Finland. I: D. J. Tedick, D. Christian & T. Williams Fortune (Red.), Immersion Education: Practices, Policies, Possibilities (13–35.) Multilingual Matters.

Björklund, S., Mård-Miettinen, K. & Mäenpää, T. (2012). Functional multilingual competence. Exploring the pedagogical potential within immersion. I: M. Bendtsen, M. Björklund, L. Forsman & K. Sjöholm (Red.), Global trends meet local needs (203–217) Åbo Akademi University.

Björklund, S., Mård-Miettinen K. & Savijärvi, M. (2014). Swedish Immersion in the Early Years in Finland. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Special Issue: Immersion education in the early years. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 17/2, 197–214.

Björklund, S. & Mård-Miettinen, K. (2014). Established and emerging perspectives on immersion education. I: M. Bigelow & J. Ennser-Kananen (Red.), The Routledge Handbook of Educational Linguistics (119–131). Routledge/Taylor&Francis.

Björklund, S., Pakarinen, S., Mård-Miettinen, K. (2015). Är jag flerspråkig? Språkbadselevers uppfattningar om sin flerspråkighet. aFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia.

Björklund, S., Rejman, K. Magnusson, U. & Heilä-Ylikallio, R. (2016). Elevtextens många uttryck – mot en multimodal analys. I: P. Hirvonen, D. Rellstab & N. Siponkoski (Red.), Teksti ja tekstuaalisuus, Text och textualitet, Text and Textuality, Text und Textualität. VAKKI-symposiumi XXXVI 11–12.2.2016 (153–164). VAKKI Publications 7.

Buss, M. (1995a). Free written L2 Production in Grade 4 in Immersion: A Lexical Study. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (14–19).

Buss, M. (1995b). Kielikylpy on osa kansainvälisyyskasvatusta. Yhteistyön yliopisto, 1995, 7–8. Vaasan yliopistoseuran julkaisuja. 24. vuosikerta.

Buss, M. (1996). Nättejä tyttöjä ja reippaita poikia kielikylvyssäkin? I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (101–109).

Buss, M. (1997a). Kielikylpytytöt ja -pojat toisen kielen käyttäjinä. Yhteistyön yliopisto 1997, 32–35. Vaasan yliopistoseuran julkaisuja. 26. vuosikerta.

Buss, M. (1997b). Luokkahuonetarkkailusta tutkimusraportiksi. I: M. Buss & H. Kantanen (Red.), (14–15).

Buss, M. (1997c). Vad berättar verben om flickor och pojkar i språkbad? I: K., Herberts, Ch. Laurén, U. Laurén & S. Strömman (Red.), (204–222).

Buss, M. (1997d) Kielikylpyopetuksessa on tulevaisuus. I: Vaasan yliopiston alumnijulkaisu I.

Buss, M. (1998). Finns det flickord och pojkord i språkbad – Om könsskillnader i språkbadselevers andraspråk. I: K. Heinänen & M. Lehtihalmes (Red.), (122–126).

Buss, M. (1999a). Språkbadsflickors och pojkars bruk av av ordförrådet i andraspråket. I: VAKKI-symposiumi XVIII. Vaasa 14–15.2.1998, 58–69.

Buss, M. (1999b). Bästa rektor – ¡Hola! – om hälsningsfraser i spåkbadselevers brev. I: VAKKI-symposiumi XIX. Vaasa 13–14.2.1999, 51–63.

Buss, M. (2001). Verbanvändningen i andraspråket hos flickor och pojkar i språkbad. I: Svenskans beskrivning 24. Linköping den 22–23 oktober 1999.

Buss, M. (2002). Verb i språkbadselevers lexikon. En sociolingvistisk studie i andraspråketVaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 105.

Buss, M. (2004). Progressiv språklig helhetsläroplan för språkbad. I: S. Björklund & M., Buss (Red.), Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä. Språkbad: Samverkan skapar styrka. Vaasan yliopiston julkaisuja. Levon-instituutti. Julkaisu No 113.

Buss, M. & Laurén, Ch. (1996). Immersion Requires a Wide Network. International connections provide new ideas for teaching. Newspaperuniversity.

Buss, M. & Laurén, Ch. (1997a). Kielikylpy matkii yhteisöä kielenopettajana: Asian ymmärtämiseksi ei jokaista sanaa tarvitse tietää. I: Kielikylvyllä suu puhtaaksi. Sanomalehtiyliopisto 1997, (6–15).

Buss, M. & Laurén, Ch. (1997b). Kielikylpyyn tarvitaan laaja verkosto: Kansainväliset yhteydet tarjoavat uusia virikkeitä opetukseen. I: Kielikylvyllä suu puhtaaksi. Sanomalehtiyliopisto 1997, (16–25).

Buss, M. & Mård, K. (2001). Swedish immersion in Finland – Facts and figures. I: S: Björklund (Red.), Language as a tool. Immersion research and practices, (157–175). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 83.

E

Elomaa, M. (1994). Kielikylpymenetelmä kieltenopetuksessa. I: Emakeel ja teised keeled, 8-10. oktoober 1993. Ettekanded, 5–12. Eesti keel vôôrkeelena. Tartu ülikool.

Elomaa, M. (1996a). Kielikylpylasten ensikielen taidot. I: Emakeel ja teised keeled II. 18-20. oktoober 1996. Ettekanded, 5–13. Eesti keel vôôrkeelena. Tartu ülikool. T

Elomaa, M. (1996b). L´abilità nella madrelingua dei bambini in immersione linguistica. I: J. M. Artigal & Ch. Laurén (Red.), (147–157).

Elomaa, M. (1996c). Kielikylpylasten ensikieliset kirjoitelmat neljännellä luokalla. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (71–80).

Elomaa, M. (1997a). Kielikylpylasten suomenkieliset kirjoitelmat. I: M. Buss & H. Kantanen (Red.), Leikkiä, tunnetta ja oppimisen iloa – 10 vuotta kielikylpyä. Lek, lust och lärandets glädje – språkbad i 10 år.

Elomaa, M. (1997b). Kielikylpyoppilaiden ensikielen kirjalliset taidot neljännellä ja viidennellä luokalla. I: Yhteistyön yliopisto 1997, 36–39. Vaasan yliopistoseuran julkaisuja. 26. vuosikerta.

Elomaa, M. (1998). Kielikylpyoppilaiden ensikielen kirjoitelmat neljännellä ja viidennellä luokalla. I: M-R. Luukka, S. Salla & H. Dufva (Red.), Puolin ja toisin. Suomalais-virolaista kielentutkimusta, (39–53). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja.

Elomaa, M. (2000). Suomen ensimmäisten kielikylpyläisten äidinkieliset kirjoitelmat peruskoulussa. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 83.

Elomaa, M. (2003). Suomen ensimmäiset kielikylpyläiset äidinkielen tarinoiden kirjoittajina. I: Pörn & Åstrand (Red.), Kieli tienhaarassa, (13–25). Åbo akademis förlag.

G

Grandell, C. (1994). Suomalaisten kielikylpyoppilaiden ensimmäisen kielen kehitys. I: Ch. Laurén (Red.), (101–110).

Grandell, C. (1995). First Language Development in Swedish Immersion. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (168–176).

Gustavsson, R. (1994). Comprehension and Production of the Immersion Language: Testing by Using a Puppet. I: Ch. Laurén (Red.), (194–204).

Gustavsson, R. & Mård, K. (1992). Language Immersion in Finland. I: Code-Switching Summer School, Pavia, (Italy), 9–12.9.1992, 275–278. European Science Foundation, Strasbourg Cerdex.

H

Haagensen, B. (1995a). Språkbad i tillämpning för blivande ekonomer. I: Nordens språk som andraspråk 3. Tredje forskarsymposiet i Jyväskylä 24–25.3.1995.

Haagensen, B. (1995b). Språkbad som undervisningsform i svenskundervisningen. I: Uudistuva korkeakouluopetus. Yliopistonlehtorien liiton kokoamia opetuskokeiluhankkeita 1994–95.

Haagensen, B. (1997). Språkbadet tillämpat i svenskundervisningen för ekonomstuderande. I: K. Herberts, Ch. Laurén, U. Laurén & S. Strömman (Red.), (242–257).

Haagensen, B. (1998a) Främmande element i vuxna språkbadsstuderandes svenska. I: D. Wilske (Red.), Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XX.Vasa 14–15.2.1998.

Haagensen, B. (1998b). Främmande element och grammatiska fel i vuxna språkbadsstuderandes svenska. I: J. Møller, P. Quist, A. Holmen & J.N. Jørgensen (Red.), (265–276).

Haagensen, B. (1999a). Kielikylpy aikuisille – Toimiiko se? I: Peda-forum 2/1999, 13–15.

Haagensen, B. (1999b). Språkbad för universitetsstuderande. I: Tempus 7/1999, 20–21.

Haagensen, B. (2006). Lexikal täthet i studenttexter. I: V. Muttari, & M. Rahkonen (Red.), Svenskan i Finland 9. Kielten laitoksen julkaisuja 1. Jyväskylän yliopisto. 47–56.

Heikkinen, M. (1996). Als Klassenlehrerin in einer finnischen Sprachbadschule. I: Immersion – Fremdsprachenlernen – Primarbereich, 65–174. Standpunkte zur Sprach- und Kultervermittlung 5. Hrsg. A. Kubanek-German. Goethe-Institut.

Hovi, N. (1995). Emphasizing Language Use – Work in a Swedish Immersion Kindergarten. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (27–36).

Hovi, N. (1996). Dare rilievo all´uso della lingua. Esperienze di lavoro in un asilo d´immersione svedese. I: J. M. Artigal & Ch. Laurén (Red.), (107–115).

Hurme, H. (1990). Kielikylpy – paras tapa opettaa lapselle vieras kieli? I: Kasvatus 5-6, 347–356.

Höglund, H. (1996). Kielikylpyoppilaiden vapaa-ajan lukutavoista. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (81–88).

K

Kaskela-Nortamo, B. (1995). An Overwiev of Teaching Practises in Swedish Immersion in Finland. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (47–59).

Kaskela-Nortamo, B. (1996). Una panoramica delle pratiche d´insegnamento nell´immersione svedese in Finlandia. Insegnamento e metodi di lavoro nelle classi d´immersione. I: M. Artigal & Ch. Laurén (Red.), (95–106).

Kaskela-Nortamo, B. (2001). En språkbadslärares vardag. I: M. Nordman et al (Red.) Svenskan i Finland 6, 45–65. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 75.

Kvist, M. (2004). Språkbadselevers kunskaper i andraspråkssynonymer. I: S. Björklund & M. Buss (Red.), Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä. Språkbad: Samverkan skapar styrka. Vaasan yliopiston julkaisuja. Levon-instituutti. Julkaisu No 113.

L

Ladvelin, M. (2004). Entä kylvyn jälkeen? I: S. Björklund & M. Buss (Red.), Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä. Språkbad: Samverkan skapar styrka. Vaasan yliopiston julkaisuja. Levon-instituutti. Julkaisu No 113.

Laurén, Ch. (1990). Kielikylpykoulun mahdollisuudet Suomessa. I: Ch. Laurén & S. Vesterbacka (Red.), (16–19).

Laurén, Ch. (1990). Skola och språkbad – språket som redskap. I: Ch. Laurén & S. Vesterbacka (Red.), (20–24).

Laurén, Ch. (1991a). A Two-Phase Didactics for School. I: Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 12, 1&2, 67–72. Multilingual Matters.

Laurén, Ch. (1991b&1992). Kielikylpy ja sen taustaa. I: Ch. Laurén (Red.), (11–22).

Laurén, Ch. (1992b). Språkbadsskolan i olika språkmiljöer. I: Ch. Laurén (Red.), (13–22).

Laurén, Ch. (1993a). Kaikille päiväkotilapsille kolme kieltä. I: M. Ojala (Red.), Suomalaista varhaiskasvatusta, (231–238).

Laurén, Ch. (1993b). Språkbadsprojektets kontext. Yhteistyön yliopisto, 59–67. Vaasan yliopistoseuran julkaisuja. 22. vuosikerta.

Laurén, Ch. (1994). Sprachbad oder Immersion – eine kanadische (Neu-)Erfindung. I: Bilinguale Schulen. Lernen in zwei Sprachen, 23–29. Hrsg. F. Koschat & G. Wagner. Gesamtredaktion. Monika Goodenough-Hofmann.

Laurén, Ch. (1995a). El programa d´immersió: una via cap el multilingüísme. Léxperiéncia finesa. I: Primer Congrés de l´Escola Valenciana, 193–198. Federació Escola Valenciana.

Laurén, Ch. (1995b). Cultural and Anthropological Aspects of Immersion. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (21–26).

Laurén, Ch. (1995c). Svenskt språkbad i Finland. I: Nordisk kontakt 12, 79–80.

Laurén, Ch. (1996a). Kielikylpyyn! Teoksessa Mitä Missä Milloin 1996, 256–259.

Laurén, Ch. (1996b). Miksi emme ymmärtäneet sitä aikaisemmin? Kanadalaisittain toteutetusta ruotsin kielikylvystä Suomessa. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (9–16).

Laurén, Ch. (1996d). Immersione in Finlandia. I: J. M. Artigal & Ch. Laurén (Red.), (83–93).

Laurén, Ch. (1996e). Lehrerfortbildung für die Sprachbadschule – ein Symbiosemodell. I: Immersion – Fremdsprachenlernen – Primarbereich, 97–104. Standpunkte zur Sprach- und Kulturvermittlung 5. Hrsg. A. Kubanek-German. Goethe-Institut.

Laurén, Ch. (1997). Svenskt språkbad – Kahden kielen kautta monikielisyyteen. I: K. Herberts, Ch. Laurén, U. Laurén & S. Strömman (Red.), (173–184).

Laurén, Ch. (1998). The more, the easier – Immersion for multilingualism. I: J. Arnau, & J.M. Artigal (Red.), Immersion Programmes: a European Perspective, (33–42). Publicacions Universitat de Barcelona.

Laurén, Ch. (1999a). Mehrsprachiger Unterricht am Beispiel Finnland. I: Mehrsprachigkeit und Schule. Plurilingualism and School, 99–112. W. Stuflesser (hrsg.).

Laurén, Ch. (1999b). Warum haben wir das nicht schon viel fruher verstanden? Uber das schwedische Sprachbad in Finnland. I: La curiosità linguistica die Sprachneugierde. Contributi all’educacione bilingue Beiträge zur zweisprachigen Erziehung, 69–80. B. Gramegna & R.I. Fronza (hgst).

Laurén, Ch. (2001). The parts and the whole. The linguist and the didactics of immersion from the standpoint of the teory of science. I: S. Björklund (Red.), Language as a tool. Immersion research and practices, (286–294). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 83.

Laurén Ch. & Nordman, M. (2004). Från tio böcker till stark profil. Institutionen för nordiska språk vid Vasa universitet. I: Lönnroth, H. (Red.), Nordistikens historia i Finland, (185–208). Tampere university press.

Laurén, Ch. & Södergård, M. (1999). Immersion auf Schwedisch und ihr Beginn in Kindergestätten. I: Primar, Zeitschrift fur Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache im Primarschulbereich. Heft 21/1999, 4–9.

Laurén, Ch. & Södergård, M. (2004). Erfahrungen aus dem Immersionsunterricht (Beispel Finnland). I: A. Kubanek & P. Edelenbos. (Red.), Praxis Fremdsprachenlernen in Kindergarten und Schuleingangsstufe, (58–65). Auer verlag GmbH: Donauwörth.

Laurén, Ch. & Vesterbacka, S. (1989). Lärare och forskare i symbios i språkbadsskolan. I: Tempus 5/1989, 19–21.

Laurén, Ch. & Vesterbacka, S. (1990). An immersion programme in Finland: Some aspects of kindergarten didactics and language. I: P. Nelde (Red.), Language Attitudes and Language Conflict. Plurlingua IX, (195–202). Dummlers Verlag.

Laurén, Ch., Laurén, U. & Vesterbacka, S. (1991). Testing at an Immersion School. Evaluación de la segunda lengua en un programa de immersión. I: Ensenanza en dos lenguas, 195–200. Coord. M. Sigua. Horsori.

Laurén, Ch. & Buss, M. (1996). Language Immersion Imitates the Community as a Language Teacher: To understand the meaning you do not have to know every word. Pohjalaisen sanomalehtiyliopisto.

Laurén, U. (1991). Kaksikielisyys ja toisen kielen oppiminen. I: Ch. Laurén (Red.), (23–35).

Laurén, U. (1998). Narrative Structures in the Stories of Immersion Pupils in their Second Language. I: J., Arnau, & J.M. Artiga (Red.), Immersion Programmes: a European Perspective, (522–531). Publicacions Universitat de Barcelona.

Laurén, U. (2001). From oral to written story. On the development of immersion pupils’ structuring of a story. I: S. Björklund (Red.), Language as a tool. Immersion research and practices, (295–314). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 83.

Laurén, U. (2002). Some lexical features of immersion pupils’ oral and written narration. I: Working Papers 50, 63–78. Lund University, Dept. of Linguistics.

Laurén, U. (2003). Kommunikationsstrategier och kodväxling i språkbadselevers berättande. I: Pörn & Åstrand (Red.), Kieli tienhaarassa, 78–90. Åbo akademis förlag.

Laurén, U. (2005). Partikelförbindelser och alternativa bundna adverbial hos finska språkbadselever. I: P. Rossi (Red.), Från översättning till etik. En festskrift till Irma Sorvali på hennes 60-årsdag den 15 oktober 2005. Acta Universitatis Ouluensis.

Levälahti, M. (2004). Ämnesläraren som språkbadslärare. I: S. Björklund & M. Buss (Red.), Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä. Språkbad: Samverkan skapar styrka. Vaasan yliopiston julkaisuja. Levon-instituutti. Julkaisu No 113.

M

Mård, K. (1993). Finska språkbadsbarns förståelse av svenska i tre daghem. I: A. Golden & A. Hvenekilde (Red.), Rapport fra det andre forskersymposiet om Norden språk som andrespråk i Oslo den 19–20. mars 1993, 151–160. Universitetet i Oslo.

Mård, K. (1994a). Millainen lapsi hakeutuu kielikylpyyn Suomessa? I: Ch. Laurén (Red.), (71–86).

Mård, K. (1994b). Testing Second Language Comprehension in Immersionkindergartens. I: Ch. Laurén (Red.), (184–193).

Mård, K. (1994c). Att testa tidig andraspråksförtåese hos finska språkbadsbarn. I: A. Holmberg & K. Larsson (Red.), Svenskans beskrivning 20, (277–286). Lund University Press.

Mård, K. (1995). Immersion Pre-School as an Environment for Early Second Language Acquisition. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (141–151).

Mård, K. (1996a). I due ruoli dell´insegnante in un asilo d´immersione. I: J. M. Artigal & Ch. Laurén (Red.), (117–131).

Mård, K. (1996b). Kielikylpyopettajan kaksi roolia päiväkodissa. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (31–45).

Mård, K. (1996c). The Immersion Teachers Have to Know Their Roles. Five years olds are contented and curious enough to learn a new language.

Mård, K. (1997a). Kielikylpyopettajan on osattava roolinsa: Viisivuotias on tyytyväinen itseensä, utelias ja vielä tarpeeksi lapsellinen oppimaan uutta kieltä. I: Kielikylvyllä suu puhtaaksi. Sanomalehtiyliopisto 1997, 26–35.

Mård, K. (1997b). Funktionellt andraspråk hos fyra språkbadsbarn? I: K., Herberts, Ch. Laurén, U. Laurén & S. Strömman (Red.), (185–203).

Mård, K. (1998a) Early second language communication in immersion kindergarten – a pilot study. I: J. Arnau, & J.M. Artigal (Red.), Immersion Programmes: a European Perspective, (508–521). Publicacions Universitat de Barcelona.

Mård, K. (1998b). Språkbad. Flerspråkighetsforskning och -utbildning vid Vasa universitet. I: Tempus 8/1998, 7–9.

Mård, K. (1998c). Multilingual research and education at the University of Vaasa. I: Vaasa University Journal 5/1998.

Mård, K. (2002). Språkbadsbarn kommunicerar på andraspråket. Fallstudier på daghemsnivå. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 100.

Mård, K. (2003). Classroom personality and second language acquisition in preschool setting: Casestudies in Swedish immersion in Finland. I: B. Bartlett, F. Bryer & D. Roebuck (Red.), Reimagining Practise: Researching Change, Volume Two, (194–205). School of Cognition, Language and Special Education, Griffith University.

Mård, K. (2004). Millä eväin kielikylpyopettajaksi? Koulutukseen hakijoiden kielellinen tausta ja ruotsin kielen suullinen taito. I: S. Latomaa (Red.), Äidinkieli ja toiset kielet: Pohjoismainen kaksikielisyystyöpaja Tampereella 18.-20.10.2002, (72–84). Tampere Studies in Language, Translation and Culture. Series B 1. Tampere: Tampere University Press 2004.

Mård-Miettinen, K. (2006). Immersion programmes and the common european framework of reference for languages. I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen, M. Bergström & M. Södergård (Red.), Exploring Dual-Focussed Education. Integrating Language and Content for Individual and Societal Needs, (55–70). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raaportteja 132.

Mård-Miettinen, K. (2007). Språkbadsdaghem som miljö för andraspråkstillägnande. I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen & H. Turpeinen (Red.), Kielikylpykirja – Språkbadsboken.

Mård-Miettinen, K. (2008). Lärarens roll i elevernas grupparbete. I: M., Enell-Nilsson & T. Männikkö (Red.), Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposium XXVIII. Vasa 8.–9.2.2008, 151–162.

Mård-Miettinen, K. (2010). Kielikylpylasten kaksikielisyys (suomi-ruotsi) kehittyminen. I: S. Stolt, M. Lehtihalmes, S. Tarvainen & K. Launonen (Red.), Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet, (34–44).

Mård-Miettinen, K. (2010). Kielten aineenopettajaopinnot Vaasan yliopistossa, 2006-2010. Hankkeen loppuraportti. Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta.

Mård-Miettinen, K. (2011). Uppmuntra men inte hjälpa: lärarens roll i gruppdiskussioner. I: Svenskan i Finland 12. 15 och 16 oktober 2009 vid Joensuu universitet (247–256).

Mård, K. & Björklund, S. (1999). Swedish immersion in Finland: A Multilingual Programme. I: E. Hannikainen (Red.), Finlandia: Lengua y Cultura, (71–77). Cuadernos Tiempo Libre. Colección Expolingua. Fundación Actilibre.

Mård-Miettinen, K. & de Courcy, M. (2004). Output-related teaching strategies emphasized by late immersion students. I: S. Björklund & M. Buss (Red.), Kielikylpy: Kasvua ja kehitystä. Språkbad: Samverkan skapar styrka. Vaasan yliopiston julkaisuja. Levon-instituutti. Julkaisu No 113.

Mård-Miettinen, K. & Niemelä, N. (2005). Blivande språkbadslärare ger anvisningar på sitt andraspråk. I: Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXV. Vörå 12 –13.2.2005.

Mård-Miettinen, K., Pilke, N., Puskala, J. & Södergård, M. (2006). Att undersöka kognitiva strukturer i språkbadselevernas uppsatser. I: V. Muttari & M. Rahkonen (Red.), Svenskan i Finland 9, (149–160). Kielten laitoksen julkaisuja 1. Jyväskylän yliopisto.

Mård-Miettinen, K. & de Courcy, M. (2007). Output-Related Teaching Strategies Emphasized by Late Immersion Students. I: Voice and Vision in Language Teacher Education: Selected Papers from the Fourth International Conference on Language Teacher Education, (93–110). Carla Working Papers.

Mård-Miettinen, K., Kuusela, E., Kangasvieri, T. (2014). Esikoululaisten käsityksiä kielten oppimisesta. Kasvatus. 2014, 230–332.

Männikkö, T. (2007). ”På våren är blommorna mycket fina” – Kognitiva strukturer i språkbadselevers muntliga produktion. I: E. Lehtinen & N. Niemelä (Red.), Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI-symposiumi XXVII. Vaasa 9.–10.2.2007, (188–199).

N

Nevasaari, E. (2010). Analyser av kännetecknet ’plats’ i språkbadselevers uppsatser. I: Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. VAKKI-symposium XXX. Vasa 12–13.2.2010, 199–210. Vaasan ylipiston ammattikielten, kääntämisen ja monikielisyyden tutkijaryhmä.

Nevasaari, E. (2015). Bakom orden – språkbadselevers kontextuella begreppsstrukturering. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 319.

Nevasaari, E. & Nissilä, N. (2012). Användning av stimulusord i språkbadselevers uppsatser. I: B. Bihl, P. Andersson & Lena Lötmarker (Red.), Svenskans beskrivning 32Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten, (176–186). Svenskans beskrivning.

Niemelä, N. (2004). Topikstruktur i en språkbadsklass. I: Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXIV. Vasa 7–8.2.2004, 166–176. Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet.

Niemelä, N. (2007). Interaktion vid ett läxförhör i språkbad. I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen & H. Turpeinen (Red.), Kielikylpykirja – Språkbadsboken.

Niemelä, N. (2008). Elevers interaktion under ett grupparbete – exemplet Paradsidan. I: Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. VAKKI-symposium XXVIII. Vasa 8–9.2.2008, 175–186. Vaasan ylipiston ammattikielten, kääntämisen ja monikielisyyden tutkijaryhmä.

Niemelä, N. (2008b). Interaktion i helklass under ett tema i språkbad. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 194.

Nikula, T. & Mård-Miettinen, K. (2014). Language learning in immersion and CLIL classrooms. I: J-O. Östman & J. Verschueren (Red.), Handbook of Pragmatics. 2014 Installment. John Benjamins Publishing Company.

Nissilä, N. & Pilke, N. (2010). Immersion Students’ Subject Specific Production from a Terminological Perspective. I: C. Heine & J. Engberg (Red.), Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009.

Nissilä, N. & Pilke, N. (2011). Begreppsstrukturer i språkbadselevers ämnesspecifika skriftliga produktion. I: B. Nistrup Madsen, & H. Erdman Thomsen (Red.), Ontologier og taksonomier. Rapport fra Nordterm 2009, (193–200). Nordterm 16.

Nissilä, N. & Björklund, S. (2014). One-way immersion in Europe: Historic, current, and future perspectives on program implementation and student population. I: D. Tedick & S. Björklund (Red.), Special issue: Language Immersion Education. A research agenda for 2015 and beyond, Journal of Immersion and Content-Based Language Education 2:2, 288–302.

Nordgren, B. (1999). Mehrssprachiger Unterricht aus der Sicht einer Lehrerin. I: Mehrsprachigkeit und Schule. Plurilingualism and School, 113–126. W. Stuflesser (hrsg.).

Nummela, K. (1998). A principal’s view on the work of dual-track immersion school. I: J. Arnau, & J.M. Artigal (Red.), Immersion Programmes: a European Perspective, (532–538). Publicacions Universitat de Barcelona.

O

Ollila, N. (2003). Kommunikationssituationer och -former i språkbadsklasser. En projektbeskrivning. I: LSP and Theory of Translation. Vakki-seminar XXIII. Vaasa 8–9.2.2003, 232–243.

P

Puskala, J. (2005). Nu blir det vinter. Att skriva om ett givet tema utgående från rubrik, stimulusord eller stimulusbilder. I: P. Rossi, (Red.), Från översättning till etik. En festskrift till Irma Sorvali på hennes 60-årsdag den 15 oktober 2005. Acta Universitatis Ouluensis.

Pälvimäki, E. (2008). Kvantitativa analyser av språkbadselevers skriftliga uppsatser. I: Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. VAKKI-Symposium XXVIII. Vasa 8–9.2.2008, 280–290.

Pälvimäki, E. (2009). Handlingar och händelser i språkbadselevers uppsatser i årskurs 6. I: Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. VAKKI-Symposium XXIX. Vasa 13–14.2.2008, 352–362.

R

Rejman, K., Magnusson, U., Björklund, S. & Heilä-Ylikallio, R. (2016). Elever i årskurs 5 skriver narrativer – en analys av struktur, fiktion och värdering. I: H. Höglund & R. Heilä-Ylikallio (Red.), Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik. Rapport nr 39/2016, (143–162). Åbo Akademi.

Rinta, H. (1998). Gomorron Janne! Att tillämpa undervisningsprinciper från språkbad i tidigarelagd svenskundervisning. I: Tempus 8/1998,10–12.

S

Sipola, S. (2003). Språkbad för vuxna vid Vasa universitet – språkliga och innehållsliga aspekter. I: T. Sorvali & P. Rossi (Red.), Svenskan i Finland 7. Föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivngen av svenskan i Finland, (213–227). Uleåborgs universitet.

Sipola, S. (2004). Varför, när och hur ge återkoppling i språkbad? – Vuxenspråkbad som exempel. I: Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXIV. Vasa 7–8.2.2004, 304–316. Publikationer av forskargruppen för översättningsteori och fackspråk vid Vasa universitet.

Sipola, S. (2006). Vuxenspråkbad i svenska. Ur den autonoma inlärningens synvinkel. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 155.

Sirén, T. (1998a). Kielikylpyopettajien koulutus alkuun Kajaanissa. I: Aktuumi 3/1998, 59–60.

Sirén, T. (1998b). Kielikylpyopettajien koulutus käynnistyi – Etelä-Suomessa huutava pula pätevistä opettajista. I: Vaasan yliopistolehti 4/1998, 14–15.

Sundell, L. & Jakobsen, J. (1998). Planning and practising theme work in an immersion class. I: J. Arnau, & J.M. Artigal (Red.), Immersion Programmes: a European Perspective, 539-540. Publicacions Universitat de Barcelona.

Suni, I. (1999). Kielikylpy ala-asteella. I: Tempus 1/1999, 18–19.

Södergård, M. (2001a). Interaktionen i ett språkbadsdaghem – lärarstrategier för andraspråksanvändning. I: Svenskans beskrivning 24, 275–288.

Södergård, M. (2001b). Teacher strategies for second language produktion. I: S. Björklund (Red.), Language as a tool. Immersion research and practices, (398–411). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 83.

Södergård, M. (2002a). Interaktion i språkbadsdaghem. Lärarstrategier och barnens andraspråksproduktion. Vaasan yliopiston julkaisuja. Acta Wasaensia Nr 98.

Södergård, M. (2002b). Lasten ensimmäiset vuodet kielikylvyssä – Opettajan ja lasten vuorovaikutuksesta. Monikielisyysuutiset/Flerspråkighetsnyheter 2/02, 12–13.

Södergård, M. (2002c). Lärare och barn i språkbad. I: Tempus, 5/2002, 22–23. Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf. Ingår också i LMS Lingua. Nr 4/2003. Riksföreningen för Lärarna i Moderna språk. Huddinge.

Södergård, M. (2004). Språkbad på daghemsnivå – barnens andraspråksanvändning under smågruppsarbete. I: M. Lundkvist & C. Öhberg (Red.), Det synliga barnet. Praktiska och teoretiska perspektiv på pedagogikenFestskrift tillägnad Marita Lindahl. Rapport Nr 9/2004, (87–100). Pedagogiska fakulteten. Åbo Akademi.

Södergård, M. (2006). From kindergarten to grade 6. The immersion experience from the pupils’ point of view. I: S. Björklund, K. Mård-Miettinen, M. Bergström & M. Södergård (Red.), Exploring Dual-Focussed Education. Integrating Language and Content for Individual and Societal Needs, (85–109). Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raaportteja 132.

V

Vesterbacka, S. (1988). Immersion-kielikylpy-språkbad. I: Synteesi 9/88, 22–26. Vaasan korkeakoulun assistentti- ja tutkijayhdistys r.y.

Vesterbacka, S. (1989a). Vad är språkbad? I: Tempus 2/89, 24–25.

Vesterbacka, S. (1990a). Ett språkbadsförsök i svenska i Vasa. I: Andersson & Sundman (Red.), Svenskans beskrivning 17, (379–389). Åbo Akademis förlag.

Vesterbacka, S. (1990b). Ett språkbadsförsök i svenska i Finland: Om didaktiska lösningar, testmetodik samt elevernas svenskutveckling. I: Andra symposiet om svenska som andraspråk, 119–134. Utg. Tingbjörn. Scriptor förlag Ab: Stockholm.

Vesterbacka, S. (1990c). Monikieliseksi kielikylvyn avulla – raportti Vaasan kielikylvystä. I: Kielikylpyuutiset. Espoon kielikylpy r.y: n tiedotuslehti No. 1.

Vesterbacka, S. (1990d). På väg mot tvåspråkighet – den tidiga andraspråksinlärningen hos barn i språkbadsskola. I: Yhteistyön yliopisto, 1990, 50–57. Vaasan korkeakouluseura ry:n julkaisuja. 19. vuosikerta.

Vesterbacka, S. (1990e). Om kanadensiskt språkbad och språkbadsprojektet i Vasa. I: Ch. Laurén & S. Vesterbacka (Red.), (25–35).

Vesterbacka, S. (1991a). Att lära sig genom språkbad. I: Svensk-Österbottniska Samfundets årsbok 1991. Språket i vardagen, 61–73. Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet Nr 47.

Vesterbacka, S. (1991b). Kielen omaksuminen kielikylpykoulussa. I: Ch. Laurén (Red.).

Vesterbacka, S. (1991c). Mitä on kielikylpykoulu? I: A. H. Jalonen (Red.), Kielitaito varhaislapsuudessa. Suomen vieraskielisen varhaiskasvatuksen liiton perustavien konferenssien luennot v. 1990 ja 1991, (30–43). Suomen vieraskielisen varhaiskasvatuksen liitto r.y.

Vesterbacka, S. (1991d). Ritualized Routines and L2 Acquisition: Acquisition Strategies in an Immersion Programme. I: Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 12, 1&2, 35–43. Multilingual Matters.

Vesterbacka, S. (1992). Kontext i skrift hos språkbadselever. I: Ch. Laurén (Red.).

Vuorinen, K. (1992). Språkbadselevernas kommunikativa kompetens. I: Ch. Laurén (Red.), (35–52).

Y

Young, T. (1995). Professional Development for Immersion teachers in Finland. I: M. Buss & Ch. Laurén (Red.), (96–106).

Uppdaterad 29.5.2024