Skriv här det du söker efter!

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Om skriftserien

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi har utgivits sedan år 1936. Åren 1936–1997 (nr 1–20) utgavs skriftserien under namnet Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi. Till och med nr 37 (2022) utgavs serien enbart i tryckt form. Från och med nummer 38 utkommer den parallellt i tryckt form och som en fritt tillgänglig digital publikation.

I skriftserien publiceras vetenskapliga undersökningar (hela monografier) och artiklar/kapitel samt essäer inom de historiska-,  traditions- och kulturvetenskapliga fälten. Serien omfattar såväl antologier som monografier. Monografier och artiklar/kapitel granskas av två utomstående sakkunniga medan essäer granskas inom redaktionsrådet som leds av redaktören.

Granskarna är anonyma och bidragen anonymiseras (dubbelblind refereeprocedur). Granskningsprocessen dokumenteras.

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi följer de principer för kollegial granskning som sammanställts av Förbundet för vetenskaplig publicering i Finland (se principerna, publicerade på finska). Vid granskningen beaktas t.ex. i vilken mån

  • bidragen ger ny forskningskunskap på det valda området
  • resonemanget förankras i den centrala forskningen på området
  • bidraget har en klar logisk uppbyggnad där analys/utförande och resultat motsvarar det syfte som presenteras i inledningen
  • syftet/forskningsfrågorna är tydligt formulerade och fokuserade samt avgränsade på ett lämpligt sätt
  • användningen av teori, metoder och begrepp är konsekvent, väl motiverad och meningsfull med tanke på syftet.

Skriftserien använder sig av Vetenskapliga samfundens delegations, VSD:s märke för kollegialt granskade vetenskapspublikationer i samband med kollegialt granskade monografier och artiklar och har förbundit sig att följa de användningsvillkor som gäller för märket.

Redaktionsrådet avgör om insända manuskript är relevanta i relation till skriftseriens profil samt begär in granskarutlåtanden.

Bidrag till skriftserien skickas till redaktören (se Redaktion och kontakt). För mera information, tekniska anvisningar, längden på bidrag, noter etc. se under Bidrag.

ISSN 1795-7478 (print)

Uppdaterad 14.12.2023