Skriv här det du söker efter!

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Publiceringsvillkor, upphovsrätt och Open Access

Författare som publicerar bidrag i skriftserien går med på följande villkor:

Materialet är licenserat med licensen Creative Commons Attribution 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Under licensen CC BY 4.0 är författaren/författarna och användarna fria att:

  • Dela – kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format.
  • Bearbeta – remixa, transformera, och bygga vidare på materialet för alla ändamål, även kommersiellt.
  • Detta förutsätter dock en korrekt hänvisning till verkets författare och publikationens källa, en hyperlänk till licensen samt uppgifter om eventuella bearbetningar.

Fotografier, illustrationer, grafer, och tabeller inkluderas inte i ovanstående licens utan lyder under ursprunglig copyright.

Författare som erbjuder sin text för publicering i Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi (skriftserien) ger för all framtid skriftserien rätt att publicera texten i såväl tryckt som elektronisk form utan krav på ekonomisk ersättning eller annan kompensation. Innehållet i den tryckta utgåvan görs fritt tillgängligt via publiceringssystemet Doria som upprätthålls av Nationalbiblioteket.

Författaren garanterar, genom att insända material till redaktionen, att detta ej tidigare har publicerats på annat håll, vare sig i sin helhet eller i betydande delar, på svenska eller annat språk. Författaren garanterar även att materialet inte samtidigt har erbjudits eller kommer att erbjudas för publicering på annat håll innan redaktionsrådet har fattat definitivt beslut om publicering i skriftserien.

Författare behåller upphovsrätten till sina texter och äger rätt att fritt sprida och publicera dem efter det att de först har publicerats i skriftserien. Författare som önskar återpublicera sin text efter det att den publicerats i skriftserien ombeds att, i enligt med god forskningssed, tydligt i den nya publikationen referera till originaltexten i Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi. Detta gäller all återpublicering i såväl identisk, reviderad eller översatt form. Författare ombeds även att informera redaktören om den nya publikationen.

Skriftserien förbehåller sig rätten att göra nödvändiga redaktionella ändringar för att bidraget ska kunna publiceras enligt seriens stilistiska krav. Detta gäller exempelvis interpunktion, stavning, rubriker och liknande. Bidragen publiceras förutsatt att den redaktionella processen fullbordas. Redaktionsrådet förbehåller sig vidare rätten att inte publicera bidrag om det så tycker.

Meddelande från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi uppfyller de krav på Open Access som ställs av Vetenskapliga Samfundens Delegation och andra större inhemska och internationella forskningsfinansiärer. Skriftserien är fritt tillgänglig omedelbart efter publicering.

Författarna betalar inte på något sätt för att publicera sig i skriftserien.

Uppdaterad 8.3.2023