Skriv här det du söker efter!

Organisation för auditeringsförberedelserna

Organisation för auditeringsförberedelserna

Rektorn leder det övergripande och långsiktiga kvalitetsarbetet vid Åbo Akademi. Rektorn ansvarar för att bestämma tidpunkten för auditeringen, godkänna auditeringsavtalet med Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) och godkänna huvudlinjerna för det auditeringsmaterial som Åbo Akademi för in i NCU:s databas inom given tidsgräns.

Inför NCU:s auditering av Åbo Akademi våren 2022 har Åbo Akademi en projektorganisation som består av en styrgrupp och ett operativt auditeringsteam.

Auditeringens styrgrupp

 • Mikael Lindfelt (ordförande), rektor
 • Heidi Backman (viceordförande), direktör för universitetsservic
 • Marko Joas (dekanernas representant), dekan för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
 • Tiina Heinistö (representant för cheferna för fakultetsadministration), chef för fakultetsadministration vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
 • Satu Laitila (representant för Centret för livslångt lärande), planerare
 • Anna Oksanen (representant för Åbo Akademis studentkår), studerande
 • Petra Autio (extern sakkunnig), kvalitetsansvarig vid Yrkeshögskolan Novia

Beredande sekreterare: Ole Karlsson, koordinator
Resursperson: Mika Wulff, personaldirektör, eller någon med delegation när HR-specifika ärenden behandlas

Styrgruppen ansvarar för att

 • följa upp auditeringsprojektets tidtabeller och vid behov prioritera om genomförandets tyngdpunkter
 • behandla material som auditeringsteamet presenterar och ge respons om särskilt ändringsbehov
 • godkänna en kommunikationsplan för auditeringen
 • fastställa en plan med innehåll och tidtabeller för auditeringens delprojekt gällande kollegialt lärande samt att utse ansvarspersoner
 • fortgående informera rektoratet om projektets framskridande
 • enligt rektors instruktioner presentera projektets framskridande för rektors ledningsråd och styrelsen
 • godkänna de kompletteringar Åbo Akademi skickar in efter tidsgränsen för att skicka in auditeringsmaterialet, av tidsskäl kan ordförande ensam ta beslut i den här frågan
 • vid behov stöda uppdateringen av kvalitetssäkringssystemet.

Auditeringsteamet

 • Lena Nybond (ordförande), direktör för utbildningsservice
 • Ole Karlsson (viceordförande), koordinator vid lärandestödet
 • Tove Forslund (sekreterare), koordinator vid lärandestödet
 • Anna Granberg, pedagogisk utvecklare vid lärandestödet
 • Kristina Granstedt-Ketola, amanuens vid Centret för livslångt lärande
 • Pia-Maria Kallio, områdeschef för forskningsservice
 • Heid Karlsson, utbildningskoordinator vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Resursperson: Petra Lindblad, studentombud vid Åbo Akademis studentkår

Auditeringsteamet ansvarar för att

 • stöda styrgruppen och ta fram underlag för beslut som görs under projektets gång
 • förbereda och genomföra auditeringsprojektets delmoment i samråd med Åbo Akademis fakulteter och särskilda enheter enligt behovsbedömning
 • ta fram en kommunikationsplan för auditeringen
 • framställa materialet för Åbo Akademis självvärderingsrapport och annat auditeringsmaterial, exkl. uppdateringen av kvalitetssäkringssystemet
 • presentera projektets nuläge och auditeringsmaterial under arbete på styrgruppens möten
 • ansvara för att auditeringsmaterialet införs i NCU-databasen
 • ansvara för auditeringsbesökets praktiska genomförande från Åbo Akademis sida, inkl. att sammankalla personer till intervjugrupperna
 • ansvara för slutseminariet då auditeringsrapporten presenteras.

 

Uppdaterad 9.2.2022