Skriv här det du söker efter!

Rekryteringsförfarande

Rekryteringsförfarande

Rekrytering och bedömningskriterier

Vid Åbo Akademi finns professorer och annan undervisnings- och forskningspersonal samt personal för skötsel av övriga uppgifter. Principerna för rekrytering av personal till akademin samt behörighetsvillkor för olika personalkategorier återfinns i Instruktion för personal vid Åbo Akademi (godkänd 1.4.2022).

Innan en rekryteringsprocess inleds ska uppgifterna, de specifika behörighetskraven och övriga villkor som uppställs för anställningen definieras i en arbetsbeskrivning och annons. De lediga jobben ledigförklaras i rekryteringssystemet Laura och söks elektroniskt. För varje befattning uppges i annonsen de bilagor som ska sändas in för att stöda bedömningen av sökandes kvalifikationer. Vid Åbo Akademi rekommenderas från och med hösten 2021 att sökande dokumenterar sina meriter i en meritportfölj enligt Forskningsetiska delegationens modell (TENK). Publikationsförteckningen disponeras enligt Undervisnings- och kulturministeriets kategorisering av publikationstyper. I en pedagogisk portfölj beskrivs sökandes pedagogiska skicklighet och det utvecklingsarbete sökande gör genom att utvärdera sin undervisning och ständigt förbättra den. Se närmare anvisning om bilagor till ansökan.

Vid anställning av lärare, forskare och annan personal vid Åbo Akademi görs en helhetsbedömning av den sökandes lämplighet för befattningen. Lämpligheten bedöms utifrån dokumenterade meriter från olika delområden. I kompetenskraven för forskar- och lärarkategorier definieras vetenskapliga och pedagogiska krav samt förväntningar som gäller samverkan med det övriga samhället. Därtill finns lagstadgade språkkrav för både akademisk och annan personal. Om språkkraven för lärare vid Åbo Akademi bestäms i universitetslagen (§78) och i Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi. Undervisnings- och förvaltningsspråket vid akademin är svenska. Av lärare krävs utmärkta kunskaper i svenska. Utländsk eller icke-infödd finsk medborgare ska visa sådana kunskaper i svenska som befattningen förutsätter alternativt kan den sökande befrias på kunskaper i svenska och finska beroende på befattningens placering och gällande undervisningsspråk. Språknämnden vid Åbo Akademi ordnar vid behov möjlighet att visa utmärkta/tillräckliga kunskaper i svenska. Akademin stöder språkinlärning för internationell personal.

I anställningsprocessen deltar rekryterande chefer eller beredningsgrupper som utsetts för att bistå i rekryteringsprocessen. Grupperna gör en helhetsbedömning av de sökandes lämplighet och ger förslag på anställning.

Av den personal som väljs krävs sådan utbildning och erfarenhet som förutsätts för en framgångsrik skötsel av arbetsuppgifterna. I helhetsbedömningen kan förutom utvärdering av de dokumenterade meriterna ingå extern sakkunniggranskning, personliga intervjuer, undervisningsprov, språkprov eller andra lämplighetsprov. Dekan, rektor, enhetsdirektören eller annan arbetsgivarpart beslutar om anställning.

Vid bedömningen av sökandes vetenskapliga meriter tillämpas God praxis inom utvärdering av forskare. Nationell rekommendation för ansvarsfull utvärdering inklusive inklusive Rekommendationer för en ansvarsfull användning av publikationsmetrik.

Vid bedömningen av sökandes relevanta meriter dokumenterade i en pedagogisk portfölj används en bedömningsmatris. För att bedöma den pedagogiska kompetensen kan även ett undervisningsprov ordnas.

Det offentliga undervisningsprovet utgör en undervisningssituation som kunde höra till den sökta befattningen och får gärna vara så autentisk som möjligt. Dess tilltänkta målgrupp är studenter i befattningens ämne. Undervisningsprovets syfte är att visa den sökandes pedagogiska förmåga, exempelvis hur väl den sökande får åhörarna att förstå, intressera sig för och problematisera ämnet, samt relatera det till det övriga innehållet i studierna. I regel är undervisningsprovets längd 30 minuter. Anvisningar om undervisningsprovets utförande ges av beredningsgruppen. Bedömningskriterierna för undervisningsprov framgår av bedömningsmatrisen för undervisningsprov.

Åbo Akademi har förbundit sig att följa Europeiska komissionens HR-strategi för forskare (HRS4R) genom att kontinuerligt utveckla och upprätthålla en stimulerande arbetsmiljö för forskare, utveckla arbetsvillkoren på målmedvetet sätt och fästa speciell vikt vid nyrekryteringen av medarbetare till arbetsgemenskapen. Strategin för öppen, transparent och meritbaserad rekrytering (OTM-R) finns här: https://www.abo.fi/om-abo-akademi/jobba-hos-oss/hr-strategi-for-forskare/

Uppdaterad 17.8.2023