Skriv här det du söker efter!

Anvisningar och bilagor för ansökningar till undervisnings- och forskningsuppdrag

Anvisningar och bilagor för ansökningar till undervisnings- och forskningsuppdrag

I en rekryteringsprocess av undervisande och forskande personal inhämtas i regel olika bilagor till ansökan, bl.a. pedagogisk portfölj, meritförteckning och publikationslista. Också andra bilagor kan aktualiseras, så som forskningsplan, ett urval av publikationer i fulltext, intyg, mm. Dokumenten inlämnas elektroniskt tillsammans med den elektroniska ansökan. Bilagorna kan uppladdas i formaten rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. i rekryteringssystemet. Benämn gärna bilagorna tydligt, t.ex. ”Forskningsplan [Namn]” eller ”Pedagogisk portfölj [Namn]”. Om det uppstår frågor av teknisk art beträffande bilagorna under ansökningstidens gång, vänligen meddela annonsens kontaktperson eller skicka mejl till rekry@abo.fi.

 

Modell för bilagorna

Den pedagogiska portföljen åskådliggör sökandes undervisningserfarenhet och pedagogiska utvecklingsarbete.

Meritförteckningen tillahandahållas i tillämpliga delar och uppgörs enligt Forskningsetiska delegationens (TENK:s) modell. Eventuella preciseringar i anslutning till meritförteckningens uppgörande framgår separat av rekryteringsannonsen.

En fullständig publikationsförteckning ingår i meritförteckningen och dess dispostion följer den klassificering av publikationstyper som undervisnings- och kulturministeriet fastställt:


– Klassificering av publikationer (UKM)

A Re­fe­rent­grans­ka­de ve­ten­skap­li­ga ar­tik­lar
Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift, översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, artikel i konferensskrift
Obs! Artikelavhandlingar uppges också vid punkt G.
B Icke-re­fe­rent­grans­ka­de ve­ten­skap­li­ga skrif­ter
Inlägg i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift
C Ve­ten­skap­li­ga böc­ker (mo­no­gra­fi­er)
Separat utgiven vetenskaplig skrift, redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift
Obs! Monografiavhandlingar uppges också vid punkt G.
D Pub­li­ka­tio­ner som är av­sed­da för en yr­kes­grupp
Artikel i facktidskrift, artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller läroboksmaterial, artikel i yrkesinriktad konferensskrift, publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning, lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok
E Pub­li­ka­tio­ner för all­män­he­ten, med an­knyt­ning till den sö­kan­des forsk­ning
Populärartikel, tidningsartikel, populärmonografi
F Of­fent­lig konst­när­lig och konst­in­dust­ri­ell verk­sam­het
Utgivet separat konstverk, medverkan i offentligt konstverk, offentlig konstnärlig föreställning eller utställning, modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas
G Lär­doms­prov
Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling, avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov, licentiatavhandling, monografiavhandling, artikelavhandling
H Pa­tent och upp­fin­nings­an­mäl­ning­ar
Beviljat patent, uppfinningsanmälan
I Au­di­o­vi­su­ellt ma­te­ri­al samt data- och kom­mu­ni­ka­ti­ons­tek­nis­ka program
Audiovisuellt material, program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

 

På publikationer ges fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår författarna samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.

Uppdaterad 16.6.2023