Skriv här det du söker efter!

Information om språkkunskapskrav för sökande till undervisningsbefattningar

Information om språkkunskapskrav för sökande till undervisningsbefattningar

Åbo Akademi ska enligt universitetslagen (558/2009) 76 § särskilt tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning samt i sin verksamhet beakta landets tvåspråkighet. För en undervisningsbefattning vid Åbo Akademi  förutsätts därför utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift (universitetslagen 558/2009, 78 §) och förmåga att förstå finska.

Utmärkt förmåga i svenska behövs bl.a. för att lärarna vid Åbo Akademi obehindrat ska kunna

  1. undervisa och handleda på svenska,
  2. delta i behandlingen av ärenden inom olika förvaltningsorgan vid universitetet,
  3. bidra till att svenska upprätthålls och utvecklas som vetenskapsspråk i Finland.

Vikarier och handhavare av vakanta befattningar ska visa tillräckliga kunskaper i svenska. Om anställningen är kortare än 6 månader avgör den ansvariga fakulteten om  språkkunskapen är tillräcklig. Vikarier som är anställda längre tid än 6 månader ska delta i minst två av delproven (muntligt och skriftligt) och visa att hen obehindrat kan undervisa och handleda på svenska.

Närmare information om språkkrav gällande sökande som inte är infödda finländare ges av den rekryteringsansvariga HR-specialisten.

Åbo Akademi har en språknämnd vars huvudsakliga uppgift är att ordna prov för att sökande till undervisningsbefattningar kostnadsfritt ska kunna visa utmärkt/tillräcklig förmåga i svenska. Se kontaktuppgifterna nedan.

 

Kriterier för utmärkt förmåga i svenska

Vid bedömningen av examinandens förmåga i svenska används samma kriterier som i språkexamen för statsförvaltningen för visande av utmärkt förmåga att använda svenska i tal och i skrift:

Hörförståelse

Förstår utmärkt väl alla typer av talat språk, också tal som hänför sig till krävande arbetsuppgifter. Små nyansskillnader eller ovanliga uttryck kan dock bereda vissa svårigheter.

Muntlig färdighet

Talar helt flytande och kan exakt och adekvat uttrycka även små nyansskillnader. I talet kan sporadiskt förekomma oidiomatiska drag. Talet är nästan på samma nivå som hos en person som har språket som modersmål.

Läsförståelse

Förstår utan svårighet alla typer av texter. Små nyansskillnader eller mycket ovanliga uttryck kan i viss mån bereda svårigheter.

Skriftlig färdighet

Kan flytande skriva alla typer av texter, som arbetsuppgifterna förutsätter, också krävande texter, och anpassa dem till situationen och de förmodade läsarna. Skrivandet är nästan på samma nivå som hos en person som har målspråket som modersmål.

 

Praktiska anvisningar för språkprovet för utmärkta kunskaper i svenska

Provet består av en skriftlig och en muntlig del.

Det skriftliga provet består av två delar. Den första delen är en uppsats inom ditt läroområde. Du får två rubriker att välja mellan. Längden på uppsatsen ska vara ungefär 200 ord. Därtill ingår en skriftlig översättning från ditt modersmål till svenska. Utgångstexten är relaterad till ditt undervisnings- och forskningsområde. Du kan välja mellan att översätta ungefär 200 ord av texten eller att skriva ett  svenskt referat (ungefär 200 ord) av ca 500 ord. Vid det skriftliga provet får du inte använda några hjälpmedel och du har fyra timmar tid att utföra provet. Dina texter bör visa att du i skrift behärskar svenska utmärkt såväl i allmänhet som inom ditt läroområde.

När du avlagt det skriftliga provet sammankallas språknämnden till möte så fort det praktiskt är möjligt för att åhöra ditt muntliga prov. Det muntliga provet består av ett kort, fritt hållet föredrag (ca 10 minuter) som behandlar ditt undervisningsämne eller din forskning. Du får använda Powerpoint eller korta anteckningar som stöd för minnet. Slutligen kommer nämndens medlemmar att ställa frågor till dig och diskutera med dig utgående från din presentation. Det muntliga provet bör visa att examinanden behärskar svenska utmärkt i undervisning och examination och vid personlig handledning av studerande. Med beaktande av olika lärarbefattningars karaktär har språknämnden rätt att byta ut föredragsprovet mot något annat motsvarande prov. Även ett offentligt undervisningsprov kan ersätta föredraget ifall examinanden och språknämnden har kommit överens om detta.

Efter ditt muntliga prov sammanträder nämnden och diskuterar de båda proven och gör en helhetsbedömning. Om det tidsmässigt är möjligt, meddelar ordförande nämndens beslut direkt efter mötet och du får feedback på ditt prov.

En person som har underkänts i språkprovet eller i en del av språkprovet kan normalt prövas på nytt först efter två månader.

Kontaktuppgifter till Språknämnden vid Åbo Akademi

Den som vill få sina kunskaper i svenska testade inför språknämnden ombeds kontakta nämndens sekreterare Kristina Granstedt-Ketola.

 

Uppdaterad 4.11.2022