Skriv här det du söker efter!

Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk 2022

Samhällskunskapsämnets roll i Norden – att förklara förändringar och kriser

 

Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk
den 4–5 april 2022


Åbo Akademi i Vasa (Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier) bjuder in till NOKSA 3-konferens i Vasa, Finland.

OBS! Eftersom möjligheterna att resa till Vasa är tidsmässigt begränsade på grund av pandemin har arbetsgruppen beslutat att lägga om tidsschemat för konferensen. Det reviderade programmet finner du här!

Världen förändras, men ibland kan förändringens art vara överraskande. Det var knappast många som efter de liberala revolutionerna 1989–1991 kunde förutspå att vi på 2010-talet skulle ha auktoritära regeringar inom Europeiska unionen. I början på 2000-talet anade vi inte heller vilken roll sociala medier skulle spela i samhällsdebatten, också genom fake news och nättroll.

Ekonomiska kriser tenderar att återkomma med ojämna mellanrum. Det var kanske ändå svårt att i förväg föreställa sig att en amerikansk president på 2010-talet skulle äventyra den globala frihandeln genom att inleda eller hota med handelskrig.

Ur ett samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv är det relevant att fråga sig hur läroämnet samhällskunskap kan svara mot behovet att förklara samhälleliga förlopp och förändringar, och förbereda elever att möta också framtidens oförutsägbarhet. Studerande ska vägledas att iaktta demokratiska värden, men hur hanterar samhällskunskapsämnet den rollen i en situation där demokratiskt förankrade regeringar utmanar etablerade tolkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska institutioner och processer? På vilket sätt kan samhällskunskapsämnet förse de studerande med verktyg för att kritiskt granska manipulativa krafter i sociala medier. Vilka förutsättningar har samhällskunskapsämnet att förklara svängningar i världsekonomin och hur dessa påverkar det egna samhällets eller det egna hushållets ekonomi? Och kan ämnet förbereda de studerande till en oviss framtid?

För den nordiska samhällskunskapsdidaktiska gemenskapen är det centralt att dels följa med hur samhällskunskapsämnet hanterar och utvecklar sina roller i en föränderlig värld, och dels reflektera kring ämnesdidaktiska utvecklingsprocesser som påverkas av den tid vi alla lever i. NOKSA-konferenserna har utvecklats till en naturlig mötesplats för nordiska samhällskunskapsdidaktiker för presentation av pågående eller färdig forskning kring relevanta spörsmål som anknyter till undervisning i samhällslära, samt för utomnordiska  didaktiker som intresserar sig för samhällskunskapsdidaktiken i Norden.

Arrangörerna för NOKSA 3 välkomnar bidrag som i vid mening är relaterade till konferensens huvudtema, eller som ur ett brett perspektiv diskuterar samhällskunskapsämnets roll i de nordiska länderna, samt även på en global nivå.

Vi välkomnar bidrag till sessioner, workshops och symposier på alla skandinaviska språk och på engelska. Vår strävan är att kunna ordna parallella sessioner på skandinaviska språk och på engelska.

Uppdaterad 18.2.2022