Gränsland – forma ditt fortbildningsprojekt om läs- och skrivprocessen på 2020-talet!

Fortbildningsprojektet GRÄNSLAND utgår från att lärarens kvalitativt högtstående arbete med läs- och skrivprocesser inte är statiskt, utan ständigt i rörelse. Målet är att lärarnas kunskaper om aktuell läs- och skrivforskning uppdateras och utvecklas via kollegial handlingsreflektion. Deltagarna blir bättre på att stötta, beskriva och utvärdera elevers och studerandes allsidiga kompetens i modersmålsämnet samt på att hantera mångfalden i klassen.

GRÄNSLAND består av olika moduler, skräddarsydda för lärare på olika stadier. Hela paketet ger 15 sp, men deltagare kan också välja att avlägga enskilda delar. För en teoretisk uppfräschning anlitas experter till exempel från Karlstads universitet och denna modul kan göras digitalt i egen takt. För den kollegiala utvecklingen ges handledning på västkusten. Temakurserna har karaktären av workshops och kan väljas enligt intresse. GRÄNSLAND samarbetar med två teaterhus; Åbo Svenska Teater och Wasa Teater.

Målgrupp:

 • Klass- och ämneslärare i modersmål och litteratur inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet.
 • Lärare i svenska och kommunikation inom yrkesutbildningen.

Innehåll:

GRÄNSLAND (15sp) består av tre moduler:

Modul 1: Gemensam utbildningsdel för alla, kan avläggas i kökssoffan (3sp)

Vad alla lärare behöver veta om läs-och skrivutveckling i ett livslångt perspektiv. Uppdatering för alla lärare i modersmål och litteratur oberoende av stadium. På distans (tillämpning av olika plattformer). Centralt innehåll: Hur sker läs- och skrivutvecklingen enligt den nyaste forskningen? Hur stöttas den bäst? Hur mäts den lokalt, nationellt och internationellt?  Multilitteracitetens möjligheter i olika språk- och skolmiljöer. Digitala literacypraktiker i det uppkopplade klassrummet. Läraren som skrivhandledare, exempel från skrivprojekt och skrivverkstäder i USA. Varför läsa skönlitteratur? Hur utveckla kritisk läsning. Hur hantera mångfald, flerspråkighet och stötta svenska som andraspråk?

Robust urval av digitaliserade expertföreläsningar, diskussioner i virtuell miljö och vägledning till nyutkommen didaktisk litteratur

 

Modul 2: Delkurser i samverkan med kolleger. Välj en! (6sp)

Arbetssättet på delkurserna består av 30% närstudier (två heldagar närstudier), 30% handledning (individuellt och i grupp) samt 40% självstudier och studiecirklar i virtuell miljö (kurs deltagarnas inlägg publiceras digitalt).

 • För klasslärare som undervisar i modersmål och litteratur i åk 1-2

Vi välkomnar särskilt klasslärare i åk 1-2 som inte haft möjlighet att fortbilda sig inom ämnet under de senaste åren. Sigrid Ducander är handledande lärare. Olika experter fungerar som utbildare.

 • För klasslärare som undervisar i modersmål och litteratur i åk 3-6

Vi välkomnar särskilt klasslärare i åk 3-6 som inte haft möjlighet att fortbilda sig inom ämnet under de senaste åren. Sigrid Ducander är handledande lärare. Olika experter fungerar som utbildare.

 • För lärare som undervisar i modersmål och litteratur i åk 7-9

Vi välkomnar särskilt modersmålslärare i åk 7-9 som inte haft möjlighet att fortbilda sig under de senaste åren. Lotta Dammert är handledare lärare. Olika experter fungerar som utbildare.

 • För lärare som undervisar i modersmål och litteratur på gymnasiet

Fokus på modersmålslärares pedagogiska färdigheter och ämneskompetens för att stödja utvecklingen av gymnasiestuderandes fördjupade läs- och skrivfärdigheter. Annette Kronholm-Cederberg fungerar som handledare. Olika experter fungerar som fortbildare.

 • För lärare som undervisar i modersmål, svenska och kommunikation inom yrkesutbildningen

Utbildningen fokuserar på metoder som uppmuntrar de studerande att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter så att de svarar på kraven inom den egna branschen och arbetslivet. Camilla Björk-Åman fungerar som handledande lärare. Olika experter fungerar som fortbildare.

 

Modul 3: Valfria temakurser. Genomförs som workshops   – Välj hur många som helst! (2sp)

Till exempel:

 • Litterärt skapande och ordkonst för lärare.
 • Ny barn- och ungdomslitteratur och litteraturpedagogiska samtal.
 • Poesi i blickfånget. Multilitteracitet i litteraturundervisningen.
 • Digitala literacypraktiker i det uppkopplade klassrummet – Ny kollektiv kunskap om digitala studentprov.
 • Långsam läsning och stora estetiska litteraturprojekt på andra stadiet.
 • Ämnesöverskridande musikalproduktion.
 • Teater i undervisningen – workshop med ÅST och WT.
 • Skrivhandledning och skrivverkstäder.
 • Specialpedagogik som stöd för elevers läs- och skrivutveckling.
 • Klassisk retorik gör comeback – Nya muntliga genrer och möjligheter.
 • Regi, dramaturgi och scenkonst för lärare.
 • Läsväskan och andra lyckade läsprojekt.

 

Utbildare:

Vetenskaplig ledare

Ria Heilä-Ylikallio, professor i modersmålets didaktik, ÅA

Koordinator

Camilla Forsberg, fortbildningschef, CLL

Handledande lärare (åk 1-6)

Sigrid Ducander, PeM

Handledande lärare (åk 7-9)

Lotta Dammert, FM

Handledande lärare (gymnasiet)

Anette Kronholm-Cederberg, FD

Handledande lärare (yrkesutbildningen)

Camilla Björk-Åman, PeD

Projektassistent

Mindy Svenlin, FM, modersmålslärare

 

Ort:

Vasa och Åbo

Tidpunkt:

Hösten 2018 till hösten 2019

Omfattning:

15 studiepoäng

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 14.6.2018