Skriv här det du söker efter!

Gränsland: Föreläsarna och utbildarna

Ria Heilä-Ylikallio Vetenskaplig ledare Ria Heilä-Ylikallio, professor i modersmålets didaktik, ÅA

Ria är professor i modersmålets didaktik vid Åbo Akademi. Hon är vetenskaplig ledare för fortbildningsprojektet Gränsland.

Sigrid Ducander Koordinator och handledande lärare (åk 1-6) Sigrid Ducander, PeM

För tillfället jobbar Sigrid som utbildningsplanerare vid CLL med projektet Gränsland. Hennes specialintresse som klasslärare är läsning och skrivning i olika lärmiljöer och hon har ett forskningsintresse inom området multilitteracitet.

Lotta Dammert Handledande lärare (åk 7-9) Lotta Dammert, FM

Lotta är biträdande rektor och lektor i modersmål och litteratur i Sarlinska skolan i Pargas. Lotta är också utbildad speciallärare och har rektorsbehörighet. Hennes specialintresse som pedagog är läsning och för några år sedan framförde hon en vision som resulterade i att ett team pedagoger, en bibliotekarie och en IT-stödperson skapade lärmiljön Läsväskan. Dessutom skriver hon bloggen Bokduetten tillsammans med sin kollega och vän.

Annette Kronholm-Cederberg Handledande lärare (gymnasiet) Annette Kronholm-Cederberg, FD

Annette är modersmålslärare vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby. Annette har disputerat i skrivpedagogik och har länge haft ett specialintresse för unga människors skrivande och medieproduktion. På senare år har hon utvecklat kollegieprojektet ”KODKNÄCKAREN – strategier för genremedvetet lärande” tillsammans med alla ämneslärare på skolan. Hon är också ordförande i Svenska modersmålslärarföreningen i Finland och kolumnist i Vasabladet.

Camilla Björk-Åman Handledande lärare (yrkesutbildningen) Camilla Björk-Åman, PeD

Camilla arbetar som universitetslärare vid Åbo Akademi, specialpedagogik. Camilla har mångårig erfarenhet av arbetet som speciallärare inom yrkesutbildningen. År 2013 disputerade hon med en diskursanalytisk studie av yrkeslärares tal om studerande som behöver särskilt stöd. Frågor om inkluderande utbildning och delaktighet ligger Camilla varmt om hjärtat och därmed även de utmaningar inom läs- och skrivområdet som kan försvåra studerandes delaktighet i utbildning och samhälle.

Mindy Svenlin Projektassistent Mindy Svenlin, FM, modersmålslärare

Modersmålslärare och doktorand i pedagogiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Hon fungerar som projektassistent för Gränsland.

Marie Tanner, docent, universitetslärare, forskare

Marie Tanner har en bakgrund som mellanstadielärare och specialpedagog, och är nu docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Hon undervisar på speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet, och driver forskning inom ramen för flera svenska och nordiska forskningsprojekt. Hennes forskningsintresse rör främst lärandeprocesser och socialt samspel i klassrum, med ett särskilt fokus på interaktion och literacypraktiker. I projektet Uppkopplade klassrum studerar hon tillsammans med Christina Olin-Scheller digitala literacypraktiker kring användning av såväl datorer som mobiltelefoner i den svenska gymnasieskolan. Projektet är ett samarbete med det finska projektet Textmöten, och en del av det nordiska excellenscentret QUINT (Quality In Nordic Teaching). Hon är samordnare för literacynätverket inom NERA, Nordic Education Research Association samt för det nationella literacynätverket i Sverige, och ingår även i styrgruppen för NNMF, Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning. https://www.kau.se/forskare/marie-tanner

Christina Olin-Scheller är professor i pedagogiskt arbete och vetenskaplig ledare för den ämnesdidaktiska centrumbildningen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik) och den starka forskargruppen  ROSE (Research on Subject-Specific Education) vid Karlstads universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är barns och ungas läsande och skrivande i det nya medialandskapet och i uppkopplade klassrum, liksom frågor som rör läsundervisning och läsutveckling. Olin-Scheller koordinerar det svenska literacynätverket och deltar i det nordiska excellenscentret QUINT, Quality in Nordic Teaching.
Catharina Tjernberg är universitetslektor och forskare i läs- och skrivutveckling vid Karlstads universitet. Hon har särskilt intresserat sig för kopplingen mellan teori och praktik i syfte att synliggöra hur den akademiska kunskapen kan göras tillgänglig och användbar i pedagogisk verksamhet. Catharina ingår i forskargruppen SoL (Specialpedagogisk forskning om Literacy) vid Karlstads universitet. Catharina har en bakgrund som lärare, specialpedagog och speciallärare.
Jan Hellgren, FD i litteraturvetenskap, utvärderingsexpert i modersmål och litteratur på Nationella centret för utbildningsutvärdering, provkonstruktör och utvecklare av det nya modersmålsprovet 2011-2018. Har bl.a. jobbat som modersmålslärare i Borgå gymnasium.
Sara Routarinne är biträdande professor i modersmålets didaktik vid Åbo Universitet. Hon har fungerat som studentexamensnämndens censor sedan 1993 och deltagit i utvecklandet av studentexamensprovet. I det finska studentexamensprovet ser Routarinne det som värdefullt att provet ger studeranden möjlighet att tänka kreativt samt anpassa och skapa synteser på basen av kunskap och resonemang. För tillfället leder Routarinne ett forskningsprojekt som granskar hur man i den språkmedvetna grundskolan undervisar läsning och skrivning i en omgivningslärokontext.
Anders Westerlund, FM

Anders är universitetslärare i modersmålets didaktik vid Åbo Akademi, med ett förflutet som gymnasielärare i modersmål och litteratur och historia. Som doktorand intresserar han sig för det essäistiska i gymnasiestuderandes skrivande och kombinerar i forskningen perspektiv från litteraturvetenskap och skrivdidaktik. Han är ordförande för Svenska Österbottens litteraturförening.

Heidi Höglund, PeD

Heidi är universitetslärare i modersmålets didaktik vid Åbo Akademi och har flerårig erfarenhet av undervisning i modersmålets didaktik inom lärarutbildning. Hon disputerade 2017 med avhandlingen ”Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students´ Multimodal Designing in Response to Literature”. Hennes forskningsintresse riktas mot skolans litteraturundervisning med särskilt intresse för reception, poesi, barn- och ungdomslitteratur, estetiska bearbetningar och visuell läskunnighet.

Mia Österlund, docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, verksam som universitetslärare vid Litteraturvetenskap vid Åbo Akademi

Mia är barnlitteraturforskare och har disputerat i ungdomslitteratur ur ett genusperspektiv och skrivit artiklar om bilderböcker och grafiska romaner. Hon är vetenskaplig redaktör för tidskriften Barnboken, sitter i Augustjuryn för barn- och ungdom, i Nordiska rådets barnlitteraturpris samt i Kulturrådets grupp för barnlitteratur. Hennes specialområden är visuell läskunnighet, genus- och queerteori samt nordisk barnlitteratur. Mia är också barnbokskritiker.

Katrina Åkerholm, FM

Katrina arbetar som lärare och lärarutbildare i modersmål och litteratur vid Vasa övningsskola. Hon är också läromedelsförfattare och fungerar som medförfattare till gymnasiets digitala läromedel Tusen och en text och Topelius för gymnasiet samt läromedlet Surfa vidare för åk 9. Katrina intresserar sig för läsning och multilitteracitet. Hon använder sig av bilderböcker och grafiska romaner i sin undervisning, såväl i 7-9 som i gymnasiet.

Denise Patmon, Associate professor of Education. University of Massachusetts Boston

On the NWP Board of Directors since November 2000, Denise Patmon is an Associate Professor of Education in two departments at the University of Massachusetts at Boston: Curriculum & Instruction, and Leadership in Schools. She is the Faculty Advisor and former Co-director of the Boston Writing Project, a site that has been in existence since 1979. Her doctoral research is in Japanese Literature and the Teaching of Writing: Multiple Frames for Knowing. Author of two books for children and several articles and monographs and an associate past editor of two journals, Patmon is also a contributor to Jim Gray’s seminal text Teachers at the Center.

Foto av Siv Björklund. Siv Björklund är professor i språkbad vid Fakulteten för pedagogik och välfärdstudier/Åbo Akademi. Hon har sedan 1980-talet varit aktiv inom såväl språkbadsforskning som  språkbadsutbildning nationellt och internationellt. Hennes huvudsakliga forskningsintresse innefattar olika aspekter av två- och flerspråkighet.  Hon arbetar just nu med projekt som handlar om språkbad, svenska som andraspråk, litteracitet och flerspråkighetsdidaktik. Siv tycker det är superintressant att kunna följa hur språk och flerspråkighet utvecklas från tidig ålder till vuxenliv.
Petri Salo, PeD, docent

Petri fungerar som professor i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa.

Han är även ämnesansvarig för yrkeslärarutbildningen. Han har under åren forskat och undervisat i folkbildning, aktionsforskning, metaforer, skolan som organisation, skolledarskap och lärarnas professionella utveckling.

Han är finländsk koordinator för och aktiv medlem i två internationella forskarnätverk, nordiskt nätverk i aktionsforskning och det internationella nätverket Pedagogy, Education and Praxis.

Uppdaterad 31.5.2019