Skriv här det du söker efter!

Modul 3: Temakurser/workshops (2sp)

Omfattning: 1–2 sp per kurs.

Välj enligt eget intresse och behov! Vi erbjuder följande temakurser inom fortbildningen GRÄNSLAND. Mer info om dessa temakurser längre ner på sidan eller i denna flyer.

 • Läsväskan
 • Pic(ture)me!
 • Berättarrösten på scen och i text – workshop med ÅST
 • Så får du berättelsen att nå rakt in i hjärtat  -workshop med WT
 • Poesi i blickfånget – estetiska ingångar till poesiundervisning
 • Hållbara storylineprojekt i skärgårdsmiljö
 • Litteraturdidaktiska ingångar till samtida barnlitteratur
 • Stora estetiska litteraturprojekt – Hur kan vi bli ännu bättre på att göra stort och vackert?
 • Stötta mångfalden! Svenska som andraspråk och specialpedagogiska perspektiv
 • Klassisk retorik gör comeback!
 • Att möta nya digitala lärmiljöer som lärare
 • Ordkonst
 • Laborativ grammatikundervisning – Inspiration och stöd för lärare i en chatt

Temakurser och workshops:

Läsväskan

Målgrupp: Lärare 1-9

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Åbo 2.10, Auditorium Aura:
 • Karleby 28.11, Hongellsalen, Storgatan 3

Lärare:

 • Lotta Dammert, biträdande rektor och lektor i modersmål och litteratur, Sarlinska skolan
 • Amanda Audas-Kass, läsambassadör
 • Susanne Båge, klasslärare, Malms skola
 • Henrika Andersson, läsambassadör
Temakursen presenterar lärmiljön Läsväskan (Lukulaukku) som används i alla skolor i Pargas och där allt som har med läsundervisningen att göra samlas, från årskurs 1 till årskurs 9.

Vi får ta del arbetet bakom lärmiljön, utmaningarna, visionerna och arbetsteamets insats. Tillsammans diskuterar vi utmaningar i läsundervisningen i skolorna idag, tipsar varandra om fungerande läsfrämjande insatser och funderar på vilka krav samhället ställer på läskompetensen idag och i framtiden.

Vi funderar också på vilket värde det finns i läsandet av skönlitteratur och på hur vi kan förnya vår läsundervisning så att våra barn och unga förblir läsare. Under dagen får vi också bekanta oss med ny barn- och ungdomslitteratur.

Pic(ture)me!

Målgrupp: Lärare 7-9

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Åbo 10.9, Arken, Auditorium Aura
 • Vasa 19.9, Academill, D508

Lärare:

 • Heidi Höglund, PeD, univeritetslärare i modersmålets didaktik, Åbo Akademi
 • Minna Enroth, FM lärare i modersmål och litteratur, Borgaregatans skola
 • Katrina Åkerholm,  lärare och lärarutbildare i modersmål och litteratur, Vasa övningsskola
Temakursen behandlar bilderböcker, bildromaner och serieromaner ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv. Kursen tar avstamp i projektet Pic(ture) me!, ett projekt som utforskar bilderboksläsning med ungdomar i åk 7–9.

Temakursen består av både teoretiska inslag och praktiska exempel på arbetet med bilderböcker, bildromaner och serieromaner i syfte att stöda ungdomars litterära tolkningsarbete och visuella läskunnighet. Deltagarna får i samråd med kursledarna även utforma upplägg för egen undervisning.

Berättarröst på scen och i text – workshop med ÅST

Målgrupp: Lärare 1-6, 7-9 och II-stadiet

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Åbo 18.9 och 3.10, Åbo Svenska Teater:

Lärare:

 • Tove Appelgren, dramaturg vid ÅST
Temakursen presenterar de grundläggande verktygen i dramaturgi och regi. Deltagarna får i en undersökande roll utveckla den egna berättarrösten och sitt eget skrivande. Vi jobbar med dramatiskt berättande, kreativa uttryck med avstamp i den egna skrivprocessen samt konstnärligt förhållningssätt till scen och text. Deltagarna får följa med bakom kulisserna i det 180-åriga teaterhuset.
Så får du berättelsen att nå rakt in i hjärtat – workshop med WT

Målgrupp: Lärare 1-6, 7-9 och II-stadiet

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Vasa 8.10 och 7.11, Wasa Teater

Lärare: 

 • Nina Dahl-Tallgren, teaterpedagog vid Wasa Teater.
 • Övriga personer från produktionsgruppen.
Temakursen ger förutsättningar för att utveckla en egen röst inom dramatiken. Innehåller orientering i dramaturgi, nedslag i dramatiskt berättande med tid för eget skrivande. Vi diskuterar olika aspekter av begreppet dramaturgi som sätts i relation till estetiska diskussioner och förhållningssätt, både vad gäller scenisk gestaltning som textens utformning.

I kursen skall den studerande tillägna sig kunskaper och färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation och dramatiskt berättande. Deltagarna får aktivt ta del av processen kring Susanna Alakoski nya roman om kvinnor inom textilindustrin som Annina Enckell har dramatiserat för Wasa Teaters stora scen. Deltagarna följer med bakom kulisserna och bekantar sig med produktionsgruppen och dess arbete.

Poesi i blickfånget – estetiska ingångar till poesiundervisning

Målgrupp: Lärare 4-9, II-stadiet

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Åbo 12-13.9, Arken, Auditorium Kosmos, danssal KDC
 • Vasa 17-18.9, Academill, C215

Lärare: 

 • Heidi Höglund, PeD univeritetslärare i modersmålets didaktik, Åbo Akademi
 • Sofia Jusslin, lärare i modersmål och litteratur och doktorand, Åbo Akademi
Temakursen behandlar olika estetiska ingångar till att arbeta med poesi i undervisningen med fokus på dansskapande och bildskapande arbete.

Under temakursen presenteras didaktiska implikationer av forskning om poesiundervisning, dvs. vad vi som lärare kan ta med oss till klassrummet utgående från de studier om poesi i undervisningen som har gjorts. Deltagarna får även praktiskt pröva på olika sätt att arbeta med poesi och dans i workshopsbetonade inslag.

Hållbara storylineprojekt i skärgårdsmiljö

Målgrupp: Lärare 1-6, 7-9, och II-stadiet

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Vasa 10.10, Havets hus, Korsholm
 • Vasa 11.10, Academill, C215
 • Åbo 22.10, Forum Marinum
 • Åbo 23.10, Arken, Auditorium Kosmos

Lärare: 

 • Hanna Kaihovirta, docent vid Åbo Akademi och FD universitetslektor vid Helsingfors universitet,
 • Tove Eklund, klasslärare vid Skärgårdshavets skola, projektkoordinator Tutor Syd 3.0
Temakursen presenterar den didaktiska design kurslärarna format och hur vi arbetat multimodalt med närmiljö som lärmiljö i två olika storylineprojekt, med utgångspunkt i litteratur och film.

Vi visar på hur abstrakta didaktiska teorier och modeller blir till konkreta strukturer, planer och utvärderingar i undervisning. Vi visar på hur vi tillsammans med elever i årskurs 5-6 arbetar med faktabaserade lärandemål, erfarenhetsbaserade lärandemål och hur konsten kan erbjuda en ingång till läs- och skrivstrategier i samtida lärmiljöer.

Litteraturdidaktiska ingångar till samtida barnlitteratur

Målgrupp: Lärare 1-6

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Åbo 11.9, Arken, Auditorium Aura
 • Vasa 20.9, Academill, C215

Lärare: 

 • Heidi Höglund, PeD, univeritetslärare i modersmålets didaktik Åbo Akademi
Temakursen behandlar samtida barnlitteratur ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv.

Vi tar utgångspunkt i grundläggande litteraturdidaktiska frågeställningar och diskuterar dem i förhållande till teoretiska perspektiv och samtida barnlitteratur. Temakursen består av både teoretiska och praktiska inslag.

Stora estetiska litteraturprojekt

– Hur kan vi bli ännu bättre på att göra stort och vackert?

Målgrupp: Lärare 1-6, 7-9 och II-stadiet

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Vasa 9.10, Academill, C215

Lärare: 

 • Anne Beathe Mortensen Buan, förstelektor i norsk, Universitetet i Söröst Norge
 • Ria Heilä-Ylikallio, professor i modersmålets didaktik, Åbo Akademi
 • Jan Jansson, lektor i musik och doktorand i pedagogiska vetenskaper, Åbo Akademi
 • Sophie Lindström, lärare i modersmål och litteratur, Björneborgs svenska samskola
 • Mindy Svenlin, FM, projektassistent och doktorand
 • Pamela Granskog, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
Temakursen exemplifierar och diskuterar estetiska projekt med ämnesöverskridande karaktär. Vi får höra om projekt Hamlet som genomförts i Norge och där litteraturundervisningen och bildkonsten samarbetet samt om musikalproduktionen Dömd som genomförts i samarbete mellan två finlandssvenska gymnasier och som engagerat både litteraturundervisning och musik.

Även om exemplen är hämtade från andra stadiet hoppas vi att diskussionen engagerar lärare på alla stadier och i olika skolformer.

Stötta mångfalden! Svenska som andraspråk och specialpedagogiska perspektiv

Målgrupp: Lärare 1-6, 7-9 och II-stadiet

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Vasa 26-27.11, Academill, rum F407

Lärare: 

 • Camilla Björk-Åman, PeD, universitetslärare i specialpedagogik, Åbo Akademi
 • Monica Rosenberg-Söderman, ämneslärare i främmande språk, behörig lärare i svenska som andra språk
Temakursen fokuserar på hur lärare kan stöda språkutvecklingen för de elever som har annat modersmål än svenska eller andra språkliga utmaningar.

Specialpedagogiska perspektiv kopplas samman med teori kring andraspråksinlärning och en förankring sker i den praktiska skolvardagen.

Under kursen behandlas språkstimulerande arbetssätt som gynnar alla, teori varvas med praktiska övningar.

Klassisk retorik gör comeback!

Målgrupp: Lärare 1-6, 7-9 och II-stadiet

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Vasa 6.11, Academill, D404

Lärare: 

 • Magdalena Snickars, universitetslärare i kommunikation och drama, Åbo Akademi
 • Anders Sigrell, professor i retorik, Lunds universitet
Temakursen behandlar retorik som
maktmedel i ett utbildningsperskektiv / kritiskt samhällsperspektiv.På förmiddagen presenteras retorikdidaktik i ett teoretiskt perspektiv och på eftermiddagen görs praktiska övningar i retorik.
Att möta nya digitala lärmiljöer som lärare

Målgrupp: Lärare 1-6, 7-9 och II-stadiet

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Åbo 24.10, Arken, Auditorium Aura

Lärare: 

 • Charlotta Hilli, universitetslärare i pedagogik Åbo Akademi
 • Matilda Ståhl, doktorand inom pedagogiska vetenskaper Åbo Akademi
 • Yvonne Backholm-Nyberg, koordinator på Experience Lab
 • Joachim Majors, planerare på Experience Lab
Temakursen gör teoretiska och praktiska nedslag i avancerade digitala lärmiljöer. Exempel hämtas ur virtuell och förstärkt verklighet samt digitala spel.

Pedagogiska och didaktiska frågor relaterade till spelbaserat lärande och erfarenhetsbaserat lärande behandlas under kursdagen.

Ordkonst

Målgrupp: Lärare och studerande.

Tidpunkt: Kl. 9.00-15.00

 • Åbo 19.9, Arken, Auditorium Aura

Lärare: 

 • Lotta Sanhaie, ordkonstlärare Sydkustens ordkonstskola
 • Iréne Poutanen, planerare på Sydkustens ordkonstskola
Temakursen ger en introduktion i ordkonstundervisningens upplevelsebaserade metoder med tvärkonstnärliga element och avstamp i skönlitteratur.

Under kursen ger erfarna ordkonstlärare exempel på praktiska övningar med impulser från litteratur, saga, samtid och fri fantasi. Deltagarna inspireras till kreativt skapande med språket med barn i olika åldrar och får bekanta sig med Ordkonstskolans lärmaterial Lilla ordboet, Fantasilådan och pedagogiska stödmaterial till barnlitteratur

Laborativ grammatikundervisning – Inspiration och stöd för lärare i en chatt

På webben: 1.11-15.12

Målgrupp: Lärare 1-9, II-stadiet

Lärare:

 • Caroline Doktar, PeL, Åbo Akademi
Temakursen erbjuder inspirationsmaterial till arbete med laborativ grammatik samt möjlighet för lärare att bolla tankar kring grammatikundervisningen med kursläraren via en chatt.

 

Uppdaterad 2.10.2019