Unga vuxna och religion i ett globalt perspektiv

Unga vuxna och religion i ett globalt perspektiv

nyhetsbrev yarg_2
Karoliina Dahl

Hur ter sig religion bland unga vuxna i ett globalt perspektiv? Vilka likheter och skillnader finns i olika kulturella kontexter? Det fokuserar en av Åbo Akademis interna spetsforskningsenheter, YARG (Young adults and religion in a global perspective) på. Doktorand Karoliina Dahl har arbetat inom projektet sedan det startade 2015. Hon började som assistent, men efter ett tag blev hon mer och mer intresserad av materialet och bestämde sig för att börja doktorera. Just nu är projektet i ett intressant skede.

– I Finland har vi utkristalliserat tre prototyper, som representerar tre olika livsåskådningspositioner, säger Dahl.

De tre prototyperna utgörs i något förenklad form av sekulariserade, religiösa och andligt inriktade, men Dahl förklarar att det inte är riktigt så enkelt.

– Att bara använda prototyperna som förklaringsmodell räcker inte, en stor del av projektet går ut på att påvisa nyansskillnader och förklara dem, säger hon.

Ytterligare en grupp består av dem som inte faller inom ramen för någon av de tre stora grupperna, sådana som inte delar några likheter med någon av grupperna.

Homogena skandinaviska samhällen och globala likheter

Projektet är omfattande och genomförs i Finland, Sverige, Kina, Indien, Israel, Peru, Ghana, Polen, Ryssland, USA, Kanada, Turkiet och Japan. I samtliga länder skickades en enkät ut, som har besvarats av 433 unga vuxna. Vid Åbo Akademi har Dahl skött enkätinsamlingarna och gjort intervjuerna. Studier av religion idag låter sig inte fångas in med de begrepp och redskap som står till buds, vilket innebär att YARG också arbetar med metodologisk utveckling. Vid intervjuerna har Dahl använt Faith Q-Set, en metodologi som har utarbetats av den amerikanske religionspsykologen David Wulff och modifierats för att passa finska och finlandssvenska förhållanden. Dahl visar 101 små kort med påståenden, som ska placeras ut på en karta enligt grad av överensstämmande med intervjupersonens åsikter. Ett påstående är ”blir mer religiös eller andlig vid kris eller nöd”, ett annat ”deltar i religiösa aktiviteter främst på grund av andras önskemål eller förväntningar”. I Finland och Sverige har vardera tre tydliga prototyper framträtt, i Indien åtta och i USA och Ryssland fem. Vad berättar det här?

– De finska och svenska resultaten pekar på att vi har ganska homogena samhällen, men vi ser också globala likheter som till exempel finländska och amerikanska ungdomar kan ha gemensamma trots att de geografiska avståndena är stora, förklarar Dahl.

Resultaten hänger ihop med att samtida religion förändras på ett genomgripande sätt och att förändringen är kopplad till den digitala värld som omger unga idag. Det här kan innebära att sekulariserade unga på olika håll delar ett sätt att se på världen som är gemensamt oavsett varifrån de kommer, även om det givetvis fortfarande finns nyanser och kulturella skillnader.

Kvalitativa och kvantitativa studier

Inom YARG används såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Korten som placeras ut vid intervjutillfällena fungerar som diskussionsunderlag, förklarar Dahl.

– Vi får direkt kvantitativa resultat genom att använda Faith Q-Set, men det är minst lika intressant med de kvalitativa som nås genom diskussioner med intervjupersonerna.

Genom att förhålla sig till materialet på olika sätt och undersöka bland annat genus, individualisering, sekularisering och socialisering får forskarna en bred bild av hur unga vuxna förhåller sig till religion och andlighet. För tillfället är flera vetenskapliga artiklar under arbete inom projektet, som avslutas senare i år. YARG leds av Peter Nynäs, professor i religionsvetenskap vid Åbo Akademi. Nynäs är även examinator för ämnena religionsvetenskap och interkulturell kommunikation vid Öppna universitetet. Öppna universitetet erbjuder kurser i såväl religionsvetenskap som i interkulturell kommunikation.

Maria Johansson

Uppdaterad 5.3.2018