Skriv här det du söker efter!

Speciali­serings­utbildning ­i ­rätts­psykologi

Speciali­serings­utbildning ­i ­rätts­psykologi

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus

 

Specialiseringsutbildning i rättspsykologi 2023-2025

Ansökningstiden till specialiseringsutbildningen  i rättspsykologi gick ut 30.4.2023. Utbildningen inleddes hösten 2023. Nästa ansökan planeras ske våren 2025.

Allmänt om specialiseringsutbildningen:

Rättspsykologin granskar hur psykologiska forskningsresultat och psykologisk kunskap kan tillämpas inom rättsliga processer och brottsutredningar. Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är en tvåspråkig utbildning som har planerats i samarbete med ämnesområdena psykologi och juridik samt representanter för yrkeslivet. Åbo Akademi fungerar som koordinerande universitet för utbildningen. Till utbildningens samarbetsnätverk hör ämnesområdena i psykologi och/eller juridik vid följande universitet: Helsingfors universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet, Universitetet i Östra Finland, Åbo Akademi och Åbo universitet.

Kontakt: rattspsykologi@abo.fi

Utbildningens målgrupp och urvalskriterier

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är mångdisciplinär och riktar sig främst till legitimerade psykologer och övriga yrkesverksamma inom olika delar av rättsliga processer, t ex jurister, läkare, socialarbetare och poliser (med underbefäls- eller magistersexamen). Av alla övriga yrkesgrupper (utöver poliser med underbefälsexamen) förutsätts magistersgrad. Utbildningen är i första hand avsedd för deltagare som redan har arbetserfarenhet, eftersom ett av de centrala arbetssätten är att bearbeta fenomen som deltagarna stött på i sitt arbete samt analysera och få återkoppling på det egna arbetssättet.

Utbildningens målsättning och innehåll

Målsättningen för specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är att deltagarna ska behärska centrala rättspsykologiska tema och innehåll samt kunna tillämpa kunskapen aktivt inom det egna arbetet. Utbildningens mångdisciplinära karaktär möjliggör också att deltagarna får återkoppling på sitt arbete av deltagare med annan professionell bakgrund. Vidare får deltagarna i den gemensamma inlärningsprocessen en mångsidigare insyn i rättsprocessen och det egna arbetsfältet inom den. Deltagarnas skriftliga arbeten möjliggör samlandet av svensk- och finskspråkig aktuell vetenskaplig kunskap inom centrala rättspsykologiska ämnesområden.

Tema som behandlas i utbildningen är bl a den mänskliga informationsprocesseringen, perception och minnets funktioner, beslutsfattningens psykologi, expertis och skrivande/kritisk granskning av expertutlåtanden, bemötande av vittnen i behov av särskilt skydd, hörande av vittnen, målsägande och misstänkta i rättsprocesser, utförandet av sinnesundersökningar och farlighetsbedömningar, orsaker till brottsligt beteende och faktorer kopplade till återfallsbrottslighet samt hur man kan påverka dessa, rehabilitering av brottsförövare, brottets inverkan på brottsoffret, inverkan av psykiska störningar på rättsprocessen, vårdnadstvister och barns position i rättsprocesser, medling, samt rättspsykologiska frågor kopplade till känslor och motivation.

Utbildningens innehåll är till centrala delar och innehåll gemensamt för alla, men i handledningar, grupparbeten och individuella uppgifter har deltagarna möjlighet att fokusera på de för de egna arbetsuppgifterna mest centrala frågorna.

Utbildningen inleds hösten 2023 och fortsätter till våren 2025. Utbildningens omfattning är 30 studiepoäng och maximalt 36 studerande antas till utbildningen. Priset för utbildningen är 120€/studiepoäng, d.v.s. allt som allt 3 600 €.

Utbildningen inbegriper allt som allt 14 skolningsdagar som äger rum i Helsingfors. Dessa förutsätter närvaro på plats. Utöver detta ingår i skolningen 8 handledningstillfällen (på 5 timmar inklusive lunchpaus) som sker på distans.

 

Omfattning

30 studiepoäng / 2 år

Ort

Helsingfors

Undervisningsspråk

Svenska, finska och engelska

Ansökningstid

1.4 - 30.4.2023

Sök in

1.4–30.4.2023

För arbetslivet

”Utbildningen är nyttig, t o m så gott som oumbärlig för professionella med flera års erfarenhet av att handha brottsfall, i synnerhet sexualbrottsfall, i domstol.”

Refendarieråd, gruppchef för brottsmålsärenden, Högsta domstolen

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi har hjälpt mig att få en bredare förståelse för rättsprocessen och olika faktorer relaterade till den. Det har varit intressant bl a att lära sig om disciplinens historia och hur vi hamnat där vi är idag; hur olika tidsperioder inverkar på bestraffning av brottslingar och utredningar av brott. Vi har också fördjupat oss i beslutsfattning; är det egna tänkandet så objektivt trots allt? Utbildningen har öppnat en ny fascinerande värld, inte minst för att diskussionerna i den mångdisciplinära skolningsgruppen alltid hämtar med sig nya infallsvinklar

Logo för rättspsykologi

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

rattspsykologi@abo.fi