Skriv här det du söker efter!

Dataskyddsbeskrivning för projektet Åbo samtalar

Dataskyddsbeskrivning för projektet Åbo samtalar

Dataskyddsbeskrivning för projektet Åbo samtalar
Framställningsdag 26.03.2020

I projektet Åbo samtalar kartläggs åbobornas åsikter om trafikarrangemangen i centrum.
Undersökningen genomförs av Åbo Akademi i samarbete med Åbo stad och Tammerfors universitet. Projektets huvudsakliga finansiär är Åbo stadsforskningsprogram.
I denna dataskyddsbeskrivning informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som deltagare i enkätundersökningen och medborgarpanelen i projektet Åbo samtalar.

1. Personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter
Åbo Akademi
Postadress: Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO
Besöksadress: Domkyrkotorget 3, ÅBO
Dataskyddsombud: Roald von Schoultz, dataskydd(a)abo.fi

2. Kontaktperson angående frågor om undersökningsregistret
Forskardoktor Maija Jäske, maija.jaske(a)abo.fi. Adress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo.

3. Undersökningens verkställare
Projektets ansvariga forskare: Professor Kimmo Grönlund, kimmo.gronlund(a)abo.fi. Adress: Samforsk, Åbo Akademi, ASA A4, 20500 Åbo. Undersökningen koordineras av Åbo Akademi, som upprätthåller undersökningsregistret. I projektet är även forskare och annan forskningspersonal från Tammerfors universitet verksamma. Forskare och övrig personal i projektet Åbo samtalar har rätt att behandla uppgifterna som samlats in i samband med undersökningen.

4.Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter och dess rättsliga grund?
Personuppgifterna används för kontakter inom ramen för Åbo samtalar-forskningsprojektet och i forskningsarbetet relaterat till det. Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutfattande eller profilering.
Grunden för behandling av personuppgifter stöder sig på EU:s dataskyddsförordning artikel 6 punkt 1e, det vill säga utförandet av vetenskaplig forskning av allmänt intresse i enlighet med Finlands dataskyddslag 4 § punkt 3. Som grund för behandling av känsliga personuppgifter tillämpas EU:s dataskyddsförordning artikel 9 punkt 2j.

5. Vilka uppgifter behandlar vi?
De personuppgifter som hör till undersökningsmaterialet är namn, kön, modersmål, hemadress, postnummer, postanstalt, hemkommun, landskap, födelsedag och födelseår, e-postadress eller telefonnummer. Undersökningsmaterialet innefattar också ljudinspelningar från gruppdiskussionerna i medborgarpanelen Åbo samtalar . Känsliga personuppgifter som insamlas i samband med undersökningen är svarspersonens politiska åsikter.

6. Varifrån får vi uppgifterna?
Namn, kön, modersmål, hemadress, postnummer, postanstalt, hemkommun, landskap, födelsedag och födelseår har erhållits från Myndigheten för Digitalisering och Befolkningsdata i enlighet med lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2009). Övriga personuppgifter insamlas från svarspersonerna direkt.

7. Till vem överför vi data och överför vi data utanför EU- eller EES området?
Enbart forskare inom Åbo samtalar-projektet behandlar data med vilka man kan identifiera enskilda individer. Dylika data överlämnas heller inte till aktörer utanför forskargruppen. Registerföraren (Åbo Akademi) överför data som berör forskningsprojektet till forskare vid Tammerfors universitet. Personuppgifter överförs inte till utanför EU/EES-områden. När det gått ett år sedan projektet avslutats, arkiveras enkätsvaren anonymiserat i Finlands Samhällsvetenskapliga dataarkiv.

8. Hur skyddar vi data och hur länge lagrar vi den?
De uppgifter som samlats in under projektets gång hålls hemliga. Pappersenkäterna förvaras i Åbo Akademis utrymmen, i ett skilt låst utrymme, till vilket åtkomsten är begränsad. De uppgifter som sparats i databaser är skyddade av lösenord och brandmurar. Direkta igenkänningsuppgifter i materialet raderas under analysskedet.
De personuppgifter som samlats in i samband med medborgarpanelen raderas när de inte längre är nödvändiga för genomförandet av undersökningen. Personuppgifterna raderas senast när forskningsprojektet avslutats i slutet av 2020.

9. Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Enligt dataskyddslagstiftningen har du följande rättigheter
– rätten att få information om behandling av personuppgifter
– rätten att få tillgång till uppgifterna
– rätten att korrigera uppgifterna
– rätten att begränsa behandlingen av uppgifterna
– anmälningsskyldighet angående korrigering eller behandling av personuppgifter
– rätten att motstå behandling av personuppgifter
– rätten att inte utsättas för automatiskt beslutsfattande utan rättslig grund
De tidigare nämnda rättigheterna som berör den vetenskapliga undersökningen kan i vissa fall avvika från lagstiftningen. Avvikelser förutsätter bedömning från fall till fall.

Den registrerade har rätt att överklaga till dataskyddsombudsmannens kontor, om du anser att man har brutit mot någon ikraftvarande dataskyddslagstiftning i behandlingen av dina personuppgifter
Dataskyddombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Telefonväxel: 029 566 6700
E-post: tietosuoja(a)om.com

10. Vem kan jag kontakta?
All kontakt och önskemål som berör denna anmälan, ska framföras skriftligt eller personligt till kontaktpersonen i punkt två (2).

Uppdaterad 13.12.2021