Skriv här det du söker efter!

Avbryta studierna

Avbryta studierna

Om du inte önskar fortsätta dina studier vid Åbo Akademi, behöver du inte avsäga dig din studierätt. Det räcker att du låter bli att anmäla dig för läsåret. Du förlorar därmed inte din studierätt, utan din begränsade studietid fortsätter att löpa (gäller personer antagna år 2005 eller senare) tills den tar slut. Om du önskar återuppta dina studier i något skede före den begränsade studietiden löpt ut, kan du ansöka om återinföring i matrikeln.

Om du är examensstuderande och önskar ansöka om utkomstskydd, skall du först kontakta arbets- och näringsbyrån, som informerar dig om ansökningsförandet.
För att du skall kunna få utkomstskydd krävs det i allmänhet att du kan bevisa att du inte studerar på heltid. Studierna för en person betraktas som heltidsstudier tills han eller hon bevisligen avslutat sina studier.

En person anses bevisligen ha avslutat sina studier om:
– personen har slutfört studierna
– personen har sagt upp sin studieplats vid en läroanstalt eller avstått från sin studierätt vid ett universitet
– personen har förlorat sin studierätt eller den har dragits in, eller
– studierna bevisligen varit avbrutna under minst ett år (inga avlagda studierprestationer och deltagande i undervisning eller handledning under det senaste året. Ett studieregisterutdrag räcker som intyg)

Om du behöver på dessa grunder eller på grund av andra omständigheter, helt vill avsäga dig din studierätt, skall du kontakta Utbildningsservice vid Åbo Akademi:
epost: studinfo@abo.fi eller tfn 02 – 215 4891/ Gurli-Maria Gardberg för närmare information.

Uppdaterad 19.10.2018