Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Magisterprogram i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi, filosofie magister (2 år).

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Den totala kvoten nybörjarplatser för Magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi är 10.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi

Sökande som vid universitet eller yrkeshögskola har avlagt en högskoleexamen inom det farmaceutiska, tekniska eller naturvetenskapliga utbildningsområdet samt 50 sp av ämnesstudierna i huvudämnet farmaci eller studier som motsvara dessa kan antas för studier som leder till filosofie magisterexamen med fokus på läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi.

För att kunna antas till magisterprogrammet räcker det med avlagd högskoleexamen inom det farmaceutiska, tekniska eller naturvetenskapliga utbildningsområdet samt minst 25 sp av ämnesstudierna i farmaci eller studier som motsvara dessa, i vilket fall de resterande ämnesstudierna kan krävas att avläggas i form av kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Dessa studier kan bedrivas parallellt med magisterstudierna och till vissa delar räknas in i magisterexamen.

Rangordningen vid antagningen sker på basis av antalet studiepoäng och betygen i de behörighetsgivande studierna.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor).

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagning till magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi förutsätter att sökande kan uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mera under språkkrav.

Internationella magisterprogram

Ansökningen till de engelskspråkiga magisterprogrammen pågår under tiden 8.1.2020 – 22.1.2020, kl. 15:00. Läs mera om antagningskriterierna och antagningsförfarandet till de engelskspråkiga magisterprogrammen på abo.fi/master.

Uppdaterad 5.11.2019