Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna.

I magisterprogrammet ingår följande huvudämnen:

  • allmän historia
  • filosofi
  • genusvetenskap
  • konstvetenskap
  • litteraturvetenskap
  • musikvetenskap
  • nordisk etnologi
  • nordisk folkloristik
  • nordisk historia
  • religionsvetenskap

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antalet nybörjarplatser för ett specifikt huvudämne är beroende av antagningen till övriga huvudämnen inom magisterprogrammet. Den totala kvoten för alla huvudämnen inom magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi är 20. Antagning sker till ett huvudämne och val av huvudämne sker i samband med ansökan.

Antagning till magisterprogrammet sker utan urvalsprov.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i kultur, historia och filosofi

Behörighetskravet för antagning är kunskaper som motsvarar grundstudier (25 sp) i det tilltänkta huvudämnet.

Studier motsvarande behörighet i det tilltänkta huvudämnet kan du ha avklarat på olika sätt. Studierna kan ingå i en tidigare avlagd examen eller de kan vara avklarade som fristående studier. Studerande kan också byta huvudämne mellan kandidat- och magisterstadierna förutsatt att behörigheten i ämnet är uppnådd.

För att inleda studierna för magisterexamen krävs ytterligare studier som motsvarar ämnesstudierna (35 sp) i det tilltänkta huvudämnet. Ifall du inte har ämnesstudierna avklarade kan de avläggas som s.k. bryggstudier.

Rangordning av sökande sker enligt antal avlagda studiepoäng inom de behörighetsgivande studierna.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor). Även sökande som inom sin magisterexamen inte har avlagt den lägre högskoleexamen kan antas till magisterutbildningen.

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Byte av huvudämne

Om du har fått en studierätt för magisterexamen inom humaniora efter 1.8.2012 kan du byta huvudämne inom humaniora på magisternivån. Förutsättningen är att du har avlagt kandidatexamen samt grund- och ämnesstudier (totalt minst 60 sp) med minst vitsordet 3/5 i det tilltänkta huvudämnet. Därtill bör examinatorn i det tilltänkta huvudämnet förorda huvudämnesbytet.

Antagning till biämnen

Du kan välja biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, vid en annan fakultet eller vid ett annat universitet. Rätt att få studera ett biämne ansöker du vanligen om först när du är inskriven. Undantag är engelska, franska och tyska, där studerande uppmanas delta i urvalsprovet för utbildningslinjen för språk på våren för att genast från höststarten kunna inleda på rätt nivå. Bekanta dig gärna med fakultetens information om antagning till biämne.

Om det blir aktuellt för dig att välja biämne på magisternivån bör du beakta de regler som gäller för val av biämne och i osäkra fall kontakta fakultetens utbildningskoordinator, fhpt-utbildningskoordinator@abo.fi.

Uppdaterad 8.2.2018