Antagningsgrunder för magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antalet nybörjarplatser är fem.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Behörighetskravet för antagning är kunskaper som motsvarar grundstudier (25 sp) i engelska språket och litteraturen.

Studier motsvarande behörighet i engelska språket och litteraturen kan du ha avklarat på olika sätt. Studierna kan ingå i en tidigare avlagd examen eller de kan vara avklarade som fristående studier. Studerande kan också byta huvudämne mellan kandidat- och magisterstadierna förutsatt att behörigheten i ämnet är uppnådd.

För att inleda studierna för magisterexamen krävs ytterligare studier som motsvarar ämnesstudierna (35 sp) i engelska språket och litteraturen. Ifall du inte har ämnesstudierna avklarade kan de avläggas som s.k. bryggstudier.

Rangordning av sökande sker enligt antal avlagda studiepoäng inom de behörighetsgivande studierna.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor). Även sökande som inom sin magisterexamen inte har avlagt den lägre högskoleexamen kan antas till magisterutbildningen.

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Urvalsprov

För antagning till magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen krävs godkänt urvalsprov för magisternivån eller minst medeltal 7.5 i IELTS-testet (International English Language Testing System,  Academic). En bestyrkt kopia av testintyget bör skickas in senast vid ansökningstidens utgång 28.3.2018. Testresultatet får vara högst två år gammalt.

I samband med ansökan anger man på vilken ort man deltar i urvalsprovet. Anmälan till urvalsprovet är bindande och ingen separat kallelse sänds ut. Inga hjälpmedel får användas vid urvalsprovet. Sökanden bör uppvisa identitetsbevis.

Urvalsprovet för enbart magisterstudier i engelska är inte detsamma som i den gemensamma kandidat- och magisterantagningen, även om datumet då det ordnas är detsamma. Urvalsprovet beräknas ta fyra timmar och består av två delar; Cloze-test och textförståelse samt en essä. Ingen förhandslitteratur.

 

Urvalsprovet ordnas onsdagen den 23 maj 2018 kl. 10:00–14:00 på tre orter:
Åbo: Humanistcentret Arken, aud. Armfelt m.fl, Fabriksgatan 2
Vasa: ÅA i Vasa, aud. Bruhn, Strandgatan 2
Mariehamn: Högskolan på Åland, Neptunigatan 17

Urvalsprovet inleds för alla kl. 10:00.

Byte av huvudämne

Om du har fått en studierätt för magisterexamen inom humaniora efter 1.8.2012 kan du byta huvudämne inom humaniora på magisternivån. Förutsättningen är att du har avlagt kandidatexamen samt grund- och ämnesstudier (totalt minst 60 sp) med minst vitsordet 3/5 i det tilltänkta huvudämnet. Därtill bör examinatorn i det tilltänkta huvudämnet förorda huvudämnesbytet.

Antagning till biämnen

Du kan välja biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, vid en annan fakultet eller vid ett annat universitet. Rätt att få studera ett biämne ansöker du vanligen om först när du är inskriven. Undantag är engelska, franska och tyska, där studerande uppmanas delta i urvalsprovet för utbildningslinjen för språk på våren för att genast från höststarten kunna inleda på rätt nivå. Bekanta dig gärna med fakultetens information om antagning till biämne.

Om det blir aktuellt för dig att välja biämne på magisternivån bör du beakta de regler som gäller för val av biämne och i osäkra fall kontakta fakultetens utbildningskoordinator, fhpt-utbildningskoordinator@abo.fi.

Uppdaterad 5.2.2018