Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antalet nybörjarplatser är fem.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Behörighetskravet för antagning är kunskaper som motsvarar grundstudier (25 sp) i engelska språket och litteraturen.

Studier motsvarande behörighet i engelska språket och litteraturen kan du ha avklarat på olika sätt. Studierna kan ingå i en tidigare avlagd examen eller de kan vara avklarade som fristående studier. Studerande kan också byta huvudämne mellan kandidat- och magisterstadierna förutsatt att behörigheten i ämnet är uppnådd.

För att inleda studierna för magisterexamen krävs ytterligare studier som motsvarar ämnesstudierna (35 sp) i engelska språket och litteraturen. Ifall du inte har ämnesstudierna avklarade kan de avläggas som s.k. bryggstudier.

Rangordning av sökande sker enligt antal avlagda studiepoäng inom de behörighetsgivande studierna.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor). Även sökande som inom sin magisterexamen inte har avlagt den lägre högskoleexamen kan antas till magisterutbildningen.

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Sökande utan kunskaper i svenska har också möjlighet att söka till magisterprogrammet. I sådana fall krävs kunskaper i engelska. Notera att sökande med ett finskt skolutbildningsspråk (svenska, finska eller samiska) behöver uppvisa de språkkunskaper i svenska som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter oavsett studier i andra språk.

Urvalsprov

För antagning till magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen krävs godkänt urvalsprov för magisternivån eller minst medeltal 7.5 i IELTS-testet (International English Language Testing System, Academic). En kopia av testintyget bör skickas in senast 6.4.2022. Testresultatet får vara högst två år gammalt.

Urvalsprovet består av ett motivationsbrev och ett muntligt urvalsprov. Motivationsbrevet skrivs på engelska. Det laddas upp och lämnas in tillsammans med ansökan på Studieinfo.fi. Se anvisningar för motivationsbrev nedan.

Det muntliga urvalsprovet ordnas online (via Zoom) måndag 30.5.2022. Inbjudan till provet skickas till den e-postadress sökanden har angivit i ansökningsblanketten.

Anvisningar för motivationsbrev

The letter should be written in English and be no more than 500 words long. You must write
the letter yourself, in your own words.

The letter should set out your reasons for applying for Master’s level studies in English at
Åbo Akademi University, and how these studies will relate to your longer-term career plans.

Briefly present your educational background, and explain how your previous studies help to
make you a suitable candidate for the Master’s degree in English. Which parts of the Master’s
degree programme interest you the most?

Byte av huvudämne

Om du har fått en studierätt för magisterexamen inom humaniora efter 1.8.2012 kan du byta huvudämne inom humaniora på magisternivån. Förutsättningen är att du har avlagt kandidatexamen samt grund- och ämnesstudier (totalt minst 60 sp) med minst vitsordet 3/5 i det tilltänkta huvudämnet. Därtill bör examinatorn i det tilltänkta huvudämnet förorda huvudämnesbytet.

Uppdaterad 26.1.2022