Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen, ansökningshandlingarna samt ett urvalsprov.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antalet nybörjarplatser är fem.

Behörighetskrav

Specifika antagningsgrunder för magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen

Det studiemässiga behörighetskravet för antagning är kunskaper som motsvarar minst 25 studiepoäng av grund- och/eller ämnesstudier i engelska språket och litteraturen. Därtill krävs ett godkänt urvalsprov (se nedan).

Studier motsvarande behörighet i engelska språket och litteraturen kan du ha avklarat på olika sätt. Studierna kan ingå i en tidigare avlagd examen eller de kan vara avklarade som fristående studier. Studerande kan också byta huvudämne mellan kandidat- och magisterstadierna förutsatt att behörigheten i ämnet är uppnådd.

För att inleda studierna för magisterexamen krävs ytterligare studier som motsvarar resterande grund- och/eller ämnesstudier (totalt 35 sp) i engelska språket och litteraturen. Kandidatavhandling kan krävas ifall en sådan inte ingått i de tidigare studierna. Dessa studier kan avläggas som s.k. bryggstudier efter antagning till magisterprogrammet.

Rangordning av sökande sker enligt antal avlagda studiepoäng inom de behörighetsgivande studierna.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor). Även sökande som inom sin magisterexamen inte har avlagt den lägre högskoleexamen kan antas till magisterutbildningen.

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Sökande utan kunskaper i svenska har också möjlighet att söka till magisterprogrammet. I sådana fall krävs kunskaper i engelska. Notera att sökande med ett finskt skolutbildningsspråk (svenska, finska eller samiska) behöver uppvisa de språkkunskaper i svenska som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter oavsett studier i andra språk.

För antagning till magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen krävs mycket goda kunskaper i engelska motsvarande t.ex. CEFR C1 eller minst medeltal 7.5 i IELTS-testet (International English Language Testing System, Academic). Bedömning av sökandes språkkunskaper görs på basis av ansökningshandlingarna och urvalsprovet.

Urvalsprov

Urvalsprovet består av ett skriftligt motivationsbrev och ett muntligt urvalsprov. Motivationsbrevet skrivs på engelska, enligt anvisningarna nedan. Det laddas upp och lämnas in tillsammans med ansökan på Studieinfo.fi.

Som stöd för motivationsbrevet bör du ladda up en kopia av din kandidatavhandling, eller om du inte har skrivit en kandidatavhandling, en längre uppsats skriven på engelska för en kurs i kandidatstudierna.

Det muntliga provet ordnar på distans via Zoom, 4. – 5.6.2024. Inbjudan till provet skickas till e-postaddressen som angivits på ansökningsblanketten. Endast sökande som uppfyller behörighetskraven kan inbjudas till det munliga provet.

Motivationsbrev

Motivationsbrevet skrivs på engelska och det ska vara max. 500 ord lång.

I brevet ska du förklara varför du söker till magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi och hur programmet står i relation till dina karriärplaner.

Presentera din utbildningsbakgrund och förklara hur dina tidigare studier bidrar till att göra dig en lämplig kandidat för detta magisterprogram. Beakta särskilt balansen mellan språk och litteratur i dina studier av engelska. Hur förhåller sig dina tidigare studier till ämnesprofilen (inklusive kandidatstudier) i Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi?

Byte av huvudämne

Om du har fått en studierätt för magisterexamen inom humaniora efter 1.8.2012 kan du byta huvudämne inom humaniora på magisternivån. Förutsättningen är att du har avlagt kandidatexamen samt grund- och ämnesstudier (totalt minst 60 sp) med minst vitsordet 3/5 i det tilltänkta huvudämnet. Därtill bör examinatorn i det tilltänkta huvudämnet förorda huvudämnesbytet.

Uppdaterad 5.1.2024