Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för speciallärare: urvalsprov

Utbildningslinjen för speciallärare: urvalsprov

Till utbildningslinjen för speciallärare (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprovet VAKAVA, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina betygspoäng inte når 57.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för speciallärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet platser via urvalsprov är åtta. Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Urvalsprovet VAKAVA

Du är med i provurvalet om du deltar i urvalsprovet VAKAVA. Med urvalsprovet kan du söka till samtliga ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet inom det pedagogiska området.

Om du inte är student, kan du ta dig vidare till lämplighetsprovet endast via urvalsprovet VAKAVA.

För att få en kallelse till lämplighetsprovet genom urvalsprovet måste du få minst 20 % av urvalsprovpoängen som landets bästpresterande sökande har uppnått.

Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av urvalsprovet skickas per e-post 9.6.2021.

När och hur?

Urvalsprovet VAKAVA ordnas torsdagen 27.5.2021 kl. 9-12.

Du kan välja på vilken provort du avlägger urvalsprovet. Meddela provorten i ansökningsblanketten. Anmälan om orten är bindande.

Du kan avlägga provet på svenska eller finska. Meddela provspråket i ansökningsblanketten.

Urvalsprovet VAKAVA är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.

I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom det pedagogiska området. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Till urvalsprovet sänds ingen särskild kallelse.

Individuella arrangemang i urvalsprovet

Du kan anhålla om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl. Notera att inte alla provsalar nödvändigtvis automatiskt lämpar sig för rörelsehämmade.

Du kan läsa mer om individuella arrangemang på antagningssamarbetets webbplats.

Anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00.

Gamla prov och modellsvar

Du kan se tidigare VAKAVA-prov och modellsvar på antagningssamarbetets webbplats. Notera att förhandsmaterial slutade användas 2020.

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 16-18.6.2021.

Om du får kallelse till lämplighetsprovet deltar du en dag. Du får kallelsen senast 9.6.2021 per e-post, där du får mer information om provplatsen och provtiden.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Du kan kallas till lämplighetsprov för ett eller flera ansökningsmål, enligt hur du presterar i skede ett. Lämplighetsprovet avlägger du ändå bara en gång. Poängen från lämplighetsprovet beaktas inom alla ansökningsmål där du har gått vidare till skede två.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad.

Poängsättning

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng; minimigränsen per delområde är 4 poäng.

Det slutliga valet meddelas senast 9.7.2021 i Min Studieinfo-tjänsten.

Uppdaterad 11.12.2020