Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: urvalsprov

Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap: urvalsprov

Behörighetskrav för ansökan

Betygsurval och VAKAVA-provantagning: Du kan söka om du har avlagt eller under ansökningsvåren avlägger

  • finländsk studentexamen,
  • International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur (DIA) eller Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) –examen,
  • en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller
  • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier

eller

  • om du har avlagt högskoleexamen i Finland eller har avlagt en examen utomlands som minst motsvarar kandidatexamen.

I betygsantagningen beaktas personer som avlagt finländsk studentexamen senast 16.5.2023, samt personer som avlagt EB-, IB-, RP- eller DIA-examen senast 14.7.2023.

I provpoängsantagningen beaktas de utexaminerade finländska studentexamina och yrkesexamina som universitetet fått uppgifter om före 16.6.2023 samt internationella studentexamina och examina som avlagts utomlands och som universitetet fått uppgifter om senast 14.7.2023.

Språkkrav

För studier vid Åbo Akademi krävs en viss språklig behörighet i svenska. Man kan uppvisa språklig behörighet på många olika sätt, som finns detaljerat beskrivna på vår webbplats.

Studierätt som beviljas

Antagningen till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap ger dig rätt att avlägga både pedagogie kandidatexamen och pedagogie magisterexamen.

Du kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen i en utbildning som börjar samma termin.

Beskrivning av antagningsgrunder

I korthet:

Du kan söka in till alla de pedagogiska ansökningsmålen med ett och samma prov. Du ser vilka ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet på antagningssamarbetets webbplats.

Urvalsförarande

Till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap antas högst 15 nya studerande.

Urvalet i gemensam ansökan sker genom betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, 60% av de antagna kommer genom betygsurvalet, 40% via urvalsprovet.

Om du har studentexamen från Finland deltar du automatiskt i betygsurvalet. Om dina betygspoäng inte räcker till för antagning, kan du delta i urvalsprovet VAKAVA och försöka den vägen.

Om du inte har finländsk studentexamen (inkl. IB, EB, RP/DIA) kan du bli antagen endast genom att delta i urvalsprovet.

Du som vill bli lärare i slöjd eller huslig ekonomi kryssar också i rutan för ämneslärare i ansökan. Ansökan görs genom att fylla i det elektroniska formuläret på studieinfo.fi.

Sökande som vill bli lärare i slöjd eller huslig ekonomi ska notera att de behöver delta i en lärarlämplighetsintervju. Intervjun ordnas genast i början av läsåret. Godkänt resultat i intervjun är en förutsättning för studier inom lärarinriktningen i slöjd eller huslig ekonomi (ämneslärare). Kallelse till lämplighetsintervjun sänds ut i slutet av augusti till den e-post du har registrerat i studieinfo.fi. Antagna som inte godkänns i lämplighetsintervjun fortsätter på allmän inriktning inom slöjd eller huslig ekonomi.

VAKAVA-urvalsprovet

Tröskelvillkor

Till utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.


Urvalsprov

1.VAKAVA-provet

Urvalsprovet VAKAVA ordnas fredagen 26.5.2023 kl. 9–12.

Det skickas ingen separat kallelse till VAKAVA-provet.

Provplats: Du kan välja på vilken provort du avlägger urvalsprovet. Meddela provorten i ansökningsblanketten. Anmälan om orten är bindande. Anvisningar för hur du tar dig till provet publiceras på VAKAVA:s webbsidor några dagar innan provet.

Provspråk: Du kan avlägga provet på svenska eller finska.

Provets innehåll: I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom det pedagogiska området. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter. Provet är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.

Du kan se tidigare VAKAVA-prov och modellsvar på antagningssamarbetets webbplats. Notera att förhandsmaterial slutade användas 2020.

Anvisningar för individuella arrangemang

Du kan anhålla om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl.

Du kan läsa mer om individuella arrangemang på antagningssamarbetets webbplats.

Anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Bilagor

Betyg

Eventuella bilagor

Du får ett meddelande i ansökningsblanketten i Studieinfo om du måste lämna in bilagor. Kontrollera anvisningarna för bilagorna och tidsfristerna för utexaminering.

Universitetet får uppgifter om din examen direkt från studieregistret om du avlägger följande examen under ansökningsvåren eller om du har avlagt

  • finländsk studentexamen 1990 eller senare
  • yrkesinriktad grundexamen 2017 eller senare
  • yrkesexamen eller specialyrkesexamen 2018 eller senare.

Om du visar din högskolebehörighet eller dina språkkunskaper på något annat sätt än det som nämns ovan, kontrollera på universitetets webbplats vilka bilagor du ska lämna in och när.

Om du ansöker i öppna universitetsleden måste du skicka intyg över de öppna universitetsstudier som utgör grunden för din ansökan. De studier som ger poäng i ansökan ska vara genomförda så att de syns på bilagan som ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15. Undantaget den grundstudiehelhet som är en förutsättning för att få ansöka, och som ska lämnas in senast 2.5.2023 kl. 15. Mer om öppna universitetsleden hittar du under Antagningssätt, Öppna universitetsleden på denna sida.

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

Uppdaterad 28.11.2022