Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för klasslärare: urvalsprov

Utbildningsprogrammet för klasslärare: urvalsprov

Till utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprovet VAKAVA, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina betygspoäng inte når 45.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet kallade till lämplighetsprovet via urvalsprov är 40%. Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Urvalsprov

Om du inte fått kallelse till lämplighetsprovet på basis av betygsurval eller öppna universitetsleden, kan du delta i VAKAVA-provet.

För att få en kallelse till lämplighetsprovet måste du få minst 20 % av poängen som landets bästpresterande sökande har uppnått.

Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av urvalsprovet skickas per e-post 7.6.2023.

Urvalsprovet VAKAVA

Urvalsprovet VAKAVA ordnas fredagen 26.5.2023 kl. 9–12.

Det skickas ingen separat kallelse till VAKAVA-provet.

Provplats: Du kan välja på vilken provort du avlägger urvalsprovet. Meddela provorten i ansökningsblanketten. Anmälan om orten är bindande. Anvisningar för hur du tar dig till provet publiceras på VAKAVA:s webbsidor några dagar innan provet.

Provspråk: Du kan avlägga provet på svenska eller finska.

Provets innehåll: I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom det pedagogiska området. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter. Provet är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.

Du kan se tidigare VAKAVA-prov och modellsvar på antagningssamarbetets webbplats. Notera att förhandsmaterial slutade användas 2020.

VAKAVA-provet: Provet ordnas i ett digitalt urvalsprovssystem. Du ska ha med dig ett identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Utan en bärbar dator kan du inte delta i provet. Bekanta dig i förväg med anvisningarna för det digitala urvalsprovet och med urvalsprovssystemets systemkrav, och se till att din dator uppfyller kraven.

Individuella arrangemang i urvalsprovet

Du kan anhålla om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl.

Du kan läsa mer om individuella arrangemang på antagningssamarbetets webbplats.

Anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 14-16.6.2023.

Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 7.6.2023 per e-post. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden och provplatsen i e-postmeddelandet.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Lämplighetsprovets innehåll: Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Du kan kallas till lämplighetsprov för ett eller flera ansökningsmål, enligt hur du presterar i skede ett. Lämplighetsprovet avlägger du ändå bara en gång. Poängen från lämplighetsprovet beaktas inom alla ansökningsmål där du har gått vidare till skede två.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Om ansökningsmålet är finskspråkigt, avlägger du lämplighetsprovet på finska. Om ansökningsmålet är svenskspråkigt, avlägger du lämplighetsprovet på svenska. Om ansökningsmålet är tvåspråkigt, avlägger du provet på finska.

Poängsättning

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng, så att du får minst 4 poäng per delområde.

Det slutliga valet meddelas senast 7.7.2023 i Min Studieinfo-tjänsten.

Uppdaterad 30.5.2023