När och hur ska jag söka?

Många har en vag idé om att det skulle vara roligt att studera utomlands en tid, utan att fundera längre än så. Genom att ta fasta på tre detaljer: språk, ämne och studietid, tar planeringen av utbytet sin början.

Språkkunskaper

Vart man kan tänka sig att åka och studera beror oftast på vilka språk man kan. För att kunna studera på ett främmande språk, måste man kunna språket bra! Men du ska inte automatiskt utesluta alla icke-engelskspråkiga länder för att du inte kan annat än engelska; flera länder i Europa och Asien erbjuder kurser på engelska.

Det lönar sig ändå att skaffa sig goda kunskaper i något annat språk än engelska, eftersom möjligheterna till studier utomlands på så sätt blir fler. Många universitet erbjuder intensiva språkkurser innan terminen börjar.

Åbo Akademi har fastställt att man ska ha studerat minst till nivå 3 i det språk som man ska studera på under utbytesperioden. Ett CEFR-intyg över relevant språk bifogas ansökan. Intyget fås från Centret för språk och kommunikation. Särskilda test hålls också och information om Språkcentrets testdatum hittas på deras webbsida.

Ämnen

En annan orsak till ditt val av land/universitet är troligen vad du vill studera. Då du funderar på ämnen bör du hålla i minnet, att det du läser utomlands ska kunna ingå i din examen vid ÅA.

Du kan t.ex. specialisera dig på en inriktning som inte finns vid ÅA. Du kan också fördjupa dig i en problematik som är specifik för ett visst land eller läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA.

För att få reda på vad man kan läsa var kan du:

  • titta på universitetens webbplats
  • tala med lärare och professorer vid ÅA
  • tala med studerande som läst samma ämne utomlands

Kom ihåg att studierna ofta är annorlunda uppbyggda utomlands. Kurserna är kanske sammansatta till större block, ett ämne kan höra till en annan fakultet än här hemma eller inte alls finnas som enskilt ämne. Ämnen kan ha en annan inriktning än vid ÅA, vara mer teoretiska eller mer praktiskt betonade. Gå gärna med i Facebookgruppen för ÅA-studenter på utbyte för att få kontakt med äldre studenter som har erfarenhet från samma universitet/land!

Studietid

Stipendier ges för studievistelser på minst tre månader. Ett helt läsårs vistelse rekommenderas i de fall då det är möjligt, eftersom en längre period utomlands ger bättre möjligheter att anpassa sig till studiesystemet och ger djupare insikter i värdlandet. Man bör vara medveten om att terminerna utomlands ofta börjar och slutar vid olika tider än i Finland. I många europeiska länder börjar höstterminen i början av oktober och slutar i januari, vårterminen börjar ofta i februari och slutar i juni-juli.

Ansökan

Ansökan om utbyte görs i två steg. I det första skedet lämnas ansökan om studieplats utomlands och stipendium in till Internationella ärenden. Om ansökan uppfyller kriterierna och lediga platser finns, nominerar Åbo Akademi dig till en utbytesplats utomlands.

Redan i det första ansökningsskedet görs en så detaljerad studieplan som möjligt för varje alternativ du söker till. En förutsättning för beviljande av stipendium är att man räknar med heltidsstudier som motsvarar 30 sp/termin. Studierna kan bestå av ämnes-, biämnes- eller fritt valbara studier som ingår i examen. Språkkurser kan tas före terminens början eller  under terminen vid sidan av studierna men kan inte vara huvudsyfte. Kunskaper i landets språk ska kunna bevisas redan i ansökningsskedet.

Oftast har värduniversitetet en egen ansökningsprocess något senare och efter nomineringen får du information direkt från värduniversitetet om vilka blanketter du ska fylla i. Sökande som vill åka inom utbytesprogrammet ISEP behöver sammanställa ÅA-ansökan och ISEP-ansökan parallellt.

Tips för dej som söker inom ISEP eller behöver skriva ett motiveringsbrev:

ISEP chances of placement 

Motiveringsbrev

Motiveringsbrev (tips) 2

Tillgodoräkning

Utlåtande om tillgodoräkning på ansökningsblanketten undertecknas av professor, ämnesansvarig eller motsvarande. Tillgodoräkning till 100 % eftersträvas men det är inte alltid möjligt att överföra alla prestationer eller ersätta ÅA:s kurser med utländska kurser. Om du ämnar läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA är det dekanus som godkänner biämnet.

Kom ihåg att kontakta den som undertecknade ditt utlåtande om tillgodoräkning ifall det blir ändringar i din studieplan. För tillgodoräkning av språkkunskaper inom ÅA:s obligatoriska språkstudier, bör Centret för språk och kommunikation kontaktas.

Beslutet

Beslutet om nominering och beviljande av utbytesstipendium fås av Internationella ärenden. Beslut om antagning samt praktisk information (bl.a. om boende), fås av det mottagande universitetet.

Utbetalning av stipendiet sker i början av utlandsvistelsen (augusti/september eller december) till finländskt bankkonto. För att få stipendiet utbetalt till sitt konto ska man först underteckna ett stipendieavtal. Efter hemkomsten görs en redogörelse i form av en detaljerad rapport.

När du har bekantat dig med informationen här, är du välkommen att kontakta Internationella ärenden (se Kontaktuppgifter).

Uppdaterad 10.7.2018