Skriv här det du söker efter!

När och hur ska jag söka?

När och hur ska jag söka?

Många har en vag idé om att det skulle vara roligt att studera utomlands en tid, utan att fundera längre än så. Genom att ta fasta på tre detaljer: språk, ämne och tidpunkt för utbytet, tar planeringen av utbytet sin början.

Allmänna kriterier för studentutbyte

Urvalskriterierna kan variera för de olika programmen men vissa grundkriterier är de samma för alla program:

 • Man ska ha god kännedom om sitt ämne innan man åker utomlands för att studera det.
 • Studier utomlands ska tillgodoräknas för examen vid ÅA antingen som ämnesstudier, fördjupade studier eller som ett biämne. En del kan räknas till godo inom fritt valbara studier.
 • Studierna utgör 30 sp/termin (om man avklarar färre än 20 sp återbetalar man stipendiet).
 • Utlåtande i studieplanen om tillgodoräkning krävs redan i ansökningsskedet av den akademiska koordinatorn vid ämnet.
 • För att kunna studera i ett land bör du i regel behärska landets språk väl, dvs. avklarad nivå 3 i studiespråket (B2 i CEFR). Avlagda språkkurser framgår ur Peppi och CEFR-intyg.
 • Man följer den uppgjorda studieplanen utomlands och anmäler kursändringar till den akademiska koordinatorn vid ämnet.
 • Man sköter själv de försäkringar som behövs.
 • Ifall man inställer eller avslutar studierna i utlandet, återbetalar man stipendiet eller en del av det.
 • Man skriver utvärdering om sina studier efter hemkomsten.

Språkkunskaper

Vart man kan tänka sig att åka och studera beror oftast på vilka språk man kan. För att kunna studera på ett främmande språk, måste man kunna språket bra! Men du ska inte automatiskt utesluta alla icke-engelskspråkiga länder för att du inte kan annat än engelska; flera länder i Europa och Asien erbjuder kurser på engelska.

Det lönar sig ändå att skaffa sig goda kunskaper i något annat språk än engelska, eftersom möjligheterna till studier utomlands på så sätt blir fler. Många universitet erbjuder intensiva språkkurser innan terminen börjar.

Åbo Akademi har fastställt att man ska ha studerat minst till nivå 3 i det språk som man ska studera på under utbytesperioden. Ett CEFR-intyg över relevant språk bifogas ansökan. Intyget fås från Språkcentret. Särskilda test hålls också och information om Språkcentrets testdatum hittas på deras intrasida.

Vissa universitet (främst i Nordamerika och via nätverket ISEP, något i Nederländerna) kan kräva externa språkprov, som t.ex. IELTS eller TOEFL IbT. De kostar ca 260 euro, och avläggs i Helsingfors. Det lönar sig att ta testet redan i december om du ska avlägga ditt utbyte på hösten. Om du ska våren därpå, har du inte lika bråttom med det. Info om TOEFL ibT finns här (för att hitta testdatum, använd sökorden Helsinki, Suomi), och info om IELTS finns här.

Ämnen

En annan orsak till ditt val av land/universitet är troligen vad du vill studera. Då du funderar på ämnen bör du hålla i minnet, att det du läser utomlands ska kunna ingå i din examen vid ÅA. Du kan t.ex. specialisera dig på en inriktning som inte finns vid ÅA. Du kan också fördjupa dig i en problematik som är specifik för ett visst land eller läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA.

För att få reda på vad man kan läsa var kan du:

 • titta på universitetens webbplats
 • tala med lärare och professorer vid ÅA
 • tala med studerande som läst samma ämne utomlands

Kom ihåg att studierna ofta är annorlunda uppbyggda utomlands. Kurserna är kanske sammansatta till större block, ett ämne kan höra till en annan fakultet än här hemma eller inte alls finnas som enskilt ämne. Ämnen kan ha en annan inriktning än vid ÅA, vara mer teoretiska eller mer praktiskt betonade. Gå gärna med i Facebookgruppen för ÅA-studenter på utbyte för att få kontakt med äldre studenter som har erfarenhet från samma universitet/land!

Studietid

Stipendier ges för studievistelser för en termin eller ett helt läsår. En längre period utomlands ger bättre möjligheter att anpassa sig till studiesystemet och ger djupare insikter i värdlandet. Man bör vara medveten om att terminerna utomlands ofta börjar och slutar vid olika tider än i Finland. I många europeiska länder börjar höstterminen i början av oktober och slutar i januari, vårterminen kan börja i februari eller april och slutar i juni-juli. Det är i regel lättare att hitta en bostad på utbytesorten på vårterminen.

Ansökan

Ansökan om utbyte görs i två steg.

Steg 1: Du fyller i ÅAs online-ansökan om studieplats utomlands. Om ansökan uppfyller kriterierna och lediga platser finns, nominerar Åbo Akademi dig till en utbytesplats utomlands.

Redan i det första ansökningsskedet görs en så detaljerad studieplan som möjligt för varje alternativ du söker till. En förutsättning för beviljande av stipendium är att man räknar med heltidsstudier som motsvarar 30 sp/termin. Om man presterar under 20 sp/termin, återbetalar man stipendiet.

När du har blivit antagen till utlandsstudier ska du fylla i en stipendieansökan (SoleGRANT) via vår onlineansökan i SoleMOVE (SoleGRANT hittas i den röda balken högst upp). Alla beviljas medel på lika grunder.

Steg 2: Du fyller i värduniversitetets egna ansökningsblankett. Efter att du har blivit nominerad får du information direkt från värduniversitetet om vilka blanketter du ska fylla i. Sökande som vill åka inom utbytesprogrammet ISEP behöver sammanställa ÅA-ansökan och ISEP-ansökan parallellt.

Tips för dej som söker inom ISEP:

ISEP chances of placement 

Language Proficiency test (för vissa universitet inom ISEP samt de som ska till Osaka University)

Tillgodoräkning

Utlåtande om tillgodoräkning på ansökningsblanketten undertecknas av professor, ämnesansvarig eller motsvarande. Tillgodoräkning till 100 % eftersträvas. Om du ämnar läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA är det dekanen som godkänner biämnet.

Kom ihåg att kontakta den som undertecknade ditt utlåtande om tillgodoräkning ifall det blir ändringar i din studieplan. För tillgodoräkning av språkkunskaper inom ÅA:s obligatoriska språkstudier, bör Språkcentret kontaktas.

Beslutet

Beslutet om nominering och beviljande av utbytesstipendium fås av Internationella ärenden i ansökningsportalen SoleMOVE. Beslut om antagning samt praktisk information (bl.a. om boende), fås av det mottagande universitetet.

Utbetalning av stipendiet sker i början av utlandsvistelsen (augusti/september eller december) till finländskt bankkonto, förutsatt att du har ansökt om det i SoleGRANT (en del av SoleMOVE). För att få stipendiet utbetalt till sitt konto ska man först underteckna ett stipendieavtal. Efter hemkomsten görs en redogörelse i form av en detaljerad rapport.

 

Uppdaterad 23.8.2023