Skriv här det du söker efter!

När och hur ska jag söka?

När och hur ska jag söka?

Många har en vag idé om att det skulle vara roligt att studera utomlands en tid, utan att fundera längre än så. Genom att ta fasta på tre detaljer: språk, ämne och tidpunkt för utbytet, tar planeringen av utbytet sin början.

Kriterier för studentutbyte

Urvalskriterierna kan variera för de olika utbytesprogrammen men vissa grundkriterier är samma för alla program:

 • Studier utomlands ska tillgodoräknas för examen vid ÅA antingen som ämnesstudier, fördjupade studier eller som ett biämne. De studier som inte räknas till godo som ämnesstudier kan bli valfria studier. Om studierna inte räknas till godo som ämnesstudier ska godkännande komma från fakultetskansliet. Preliminära studieplaner, förhandsgodkända av den akademiska koordinatorn vid ämnet, krävs redan i ansökningsskedet. Studenten ansvarar för att följa studieplanen samt att meddela ämnesansvariga om eventuella ändringar.
 • Studierna utgör 30 sp/termin (om man avklarar färre än 20 sp återbetalar man stipendiet).
 • Sökande bör uppvisa intyg på språkkunskaper i undervisningsspråket vid det universitet som man har sökt till (enligt specifika kriterier för olika program), eller en plan för hur tillräckligt goda kunskaper ska uppnås innan studierna vid värduniversitetet inleds. Avklarad nivå 3 från språkcentret i studiespråket krävs eller enligt högre krav från mottagande universitet.
 • Studieframgången vid Åbo Akademi har betydelse vid urvalet. En genomsnittlig studietakt under föregående studieår förutsätts (⁓45sp/läsår).
 • Studerande på magisternivån, som enbart avlägger en magisterexamen vid ÅA, bör ha minst 20 sp av magisterstudierna avlagda vid sista ansökningsdag.
 • Närvaroanmälan krävs under utbytesansökan, hela utbytestiden och när kurserna tillgodoräknas.
 • Utbytesstudier avser heltidsstudier vid det utländska universitetet under minst en termin eller ett läsår. Blended Intensive Programmes (BIPs) deltagande sker under kortare tid.

Tillgänglighet

Att åka på utbyte ska vara en möjlighet för alla studerande och vi stöder studerande some behöver individuella arrangemang på grund av funktionsvariation, sjukdom eller inlärningsutmaningar i sina ansökningar och utbyten. Även toppidrottarstatus tas i beaktande.

Konkurrenssituationer

Syftet med urvalskriterierna är att förtydliga vad som är meriterande i konkurrenssituationer. Med konkurrenssituation avses att det finns fler sökande än antalet platser till ett visst universitet eller ett visst utbytesprogram.

Vid bedömning av sökande kommer det att göras en sammanvägning av urvalskriterierna. Går det trots de poängsatta urvalskriterierna inte att skilja kandidaterna åt kommer det att ske en lottning. Sökande bedöms utgående från de meriter som finns vid sista ansökningsdag.  

Studiepoäng som registrerats fram till sista ansökningsdag kommer att räknas med i underlaget för bedömning. Dessutom bedöms det skriftliga personliga motiveringsbrevet (statement of purpose/motivation letter), studentens motivering till och nytta av att studera utomlands, val av universitet samt de planerade studiernas anknytning till studentens utbildningsprogram.

 1. Grundpoäng: Poäng för studietakt vid ÅA
  • Studietakten räknas ut genom att dividera antalet sp med antalet närvaroterminer (max 60 sp/år beaktas). Tilläggspoäng för sökande med minst 55 sp/studieår tills ansökningsdeadlinens utgång, 2 poäng.
 2. Studieresultat, max. 5 poäng
  • Poängsättning: Sökande med medeltal 2.5 får 2.5 poäng, medeltal 3 ger 3 poäng, 3.5 ger 3.5 poäng, osv.
 3. Akademiska målsättningar (studieplan och motiveringsbrev), max. 5 poäng
  • Kommunikativ förmåga – hur väl studenten formulerar sig
  • Akademiska målsättningar för utbytet: vad vill studenten uppnå med utlandsstudier inom examen vid ÅA?
  • Hur väl passar kurserna i studieplanen ihop med den akademiska motiveringen
  • Tidigare erfarenheter som förberett studenten för det tilltänkta utbytet
  • Viljan att dela med sig av och sprida erfarenheter från utbytesstudierna efter hemkomst
  • Viljan att representera hemuniversitetet och vara ÅAs ambassadör i världen
 4. Övrigt
  • Vid lika poäng prioriteras sökande med snabbast studietakt i kombination med ett medeltal på minst 3.2 (t.ex. för ISEP till Nordamerika) samt ett vägande motiv för studentutbytet (enligt ovanstående kriterier).

Ansökan

Ansökan om utbytesstudier görs i två steg.

Steg 1

 • Du fyller i ÅAs online-ansökan (i SoleMOVE) om studieplats utomlands. Om ansökan uppfyller kriterierna och lediga platser finns, nominerar Åbo Akademi dig till en utbytesplats utomlands. Redan i det första ansökningsskedet görs en så detaljerad studieplan som möjligt för varje alternativ du söker till. En förutsättning för beviljande av stipendium är att man räknar med heltidsstudier som motsvarar 30 sp/termin. Om man presterar under 20 sp/termin, återbetalar man stipendiet.
 • Ofullständiga ansökningar behandlas inte
 • När du har blivit antagen till utlandsstudier ska du fylla i en stipendieansökan (SoleGRANT) via vår onlineansökan i SoleMOVE (SoleGRANT hittas i den röda balken högst upp). Alla beviljas medel på lika grunder.

Steg 2:

 • Du fyller i värduniversitetets egen ansökningsblankett. Efter att du har blivit nominerad får du information från värduniversitetet om vilka blanketter du ska fylla i. Studerande ansvarar själv för ansökan till värduniversitet samt alla försäkringar, visum och uppehållstillstånd som behövs för utbytesstudier. 
 • Sökande som vill åka inom utbytesprogrammet ISEP behöver sammanställa ÅA-ansökan och ISEP-ansökan parallellt.

 

Språkkunskaper

Vart man kan tänka sig att åka och studera beror oftast på vilka språk man kan. För att kunna studera på ett främmande språk, måste man kunna språket bra! Men du ska inte automatiskt utesluta alla icke-engelskspråkiga länder för att du inte kan annat än engelska; flera universitet i Europa och Asien erbjuder kurser på engelska.

Det lönar sig ändå att skaffa sig goda kunskaper i något annat språk än engelska, eftersom möjligheterna till studier utomlands på så sätt blir fler. Språkcentret vid ÅA erbjuder högklassiga språkkurser i bl.a. tyska, spanska och franska.

Åbo Akademi har fastställt att man ska ha studerat minst till nivå 3 i det språk som man ska studera på under utbytesperioden. Ett CEFR-intyg över relevant språk bifogas till ansökan. Intyget fås från Språkcentret. Särskilda test hålls också och information om Språkcentrets testdatum hittas på deras intrasida.

Vissa universitet (främst i Nordamerika och via nätverket ISEP, några i Nederländerna) kan kräva internationella språkprov, som t.ex. IELTS eller TOEFL IbT. De kostar ca 260 euro, och avläggs i Helsingfors. Det lönar sig att ta testet redan i december om du ska avlägga ditt utbyte på hösten. Om du ska på utbyte våren därpå, har du inte lika bråttom med det. Info om TOEFL ibT finns här (för att hitta testdatum, använd sökorden Helsinki, Suomi), och info om IELTS finns här.

 

Kurser utomlands

En annan orsak till ditt val av land/universitet är troligen vad du vill studera. Då du funderar på ämnen bör du hålla i minnet, att det du läser utomlands ska kunna ingå i din examen vid ÅA. Du kan t.ex. specialisera dig på en inriktning som inte finns vid ÅA. Du kan också fördjupa dig i en problematik som är specifik för ett visst land eller läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA.

För att få reda på vad man kan läsa var kan du:

 • titta på universitetens webbplats
 • tala med lärare och professorer vid ÅA
 • tala med studerande som läst samma ämne utomlands

Kom ihåg att studierna ofta är annorlunda uppbyggda utomlands. Kurserna är kanske sammansatta till större block, ett ämne kan höra till en annan fakultet än här hemma eller inte alls finnas som enskilt ämne. Ämnen kan ha en annan inriktning än vid ÅA, vara mer teoretiska eller mer praktiskt betonade. Gå gärna med i Facebookgruppen för ÅA-studenter på utbyte för att få kontakt med äldre studenter som har erfarenhet från samma universitet/land!

 

Beslutet

Beslutet om nominering och beviljande av utbytesstipendium fås av Internationella Ärenden i ansökningsportalen SoleMOVE. Beslut om antagning samt praktisk information (bl.a. om boende), fås av det mottagande universitetet.

Utbetalning av stipendiet sker i början av utlandsvistelsen (augusti/september eller december) till ett finländskt bankkonto, förutsatt att du har ansökt om det i SoleGRANT (en del av SoleMOVE). För att få stipendiet utbetalt till sitt konto ska man först underteckna ett stipendieavtal.

Enbart de universitetspreferenser du har i ansökan tas i beaktande vid placering. Ifall du i fall av konkurrens inte väljs till det första preferensuniversitetet, beaktas du till det andra eller tredje. Ifall du av någon anledning inte beviljas studieplats vid det första preferensuniversitetet du nominerats till, kan du nomineras om till nästa preferensuniversitet, ifall det finns en ledig plats och ifall det ännu är möjligt att tidsmässigt göra en nominering. Att tillägga nya preferensuniversitet efter ansökningsdeadline är inte möjligt.

 

Studietiden utomlands

Stipendier ges för studievistelser för en termin eller ett helt läsår. En längre period utomlands ger bättre möjligheter att anpassa sig till studiesystemet och ger djupare insikter i värdlandet. Man bör vara medveten om att terminerna utomlands ofta börjar och slutar olika tider än i Finland. I många europeiska länder börjar höstterminen i början av oktober och slutar i januari, vårterminen kan börja i februari eller april och slutar i juni-juli. Det är i regel lättare att hitta en bostad på utbytesorten på vårterminen.

Man följer den uppgjorda studieplanen utomlands och anmäler kursändringar till den akademiska koordinatorn vid ämnet.

Ifall man inställer eller avslutar studierna i utlandet, återbetalar man stipendiet eller en del av det.

Force Majeure situationer

Det finns några exempel på när dina utbytesstudier kan bli avbrutna och du ändå kan behålla ditt stipendium. Till exempel:

 • Naturkatastrofer, krig och revolutioner
 • Pandemiutbrott
 • Om du blir sjuk för en längre tid (vilket påverkar dina studier).

Om du blir sjuk under en längre tid under ditt utbyte, se till att du får ett läkarintyg från det land du befinner dig, som visar att du är oförmögen att fortsätta dina studier. Endast studenter som har ett läkarintyg kommer att kunna behålla sitt stipendium. Ta i beaktande att det kan vara svårare att få läkarintyg för lindrigare sjukdom utomlands än i Finland.

 

Tillgodoräkning

Utlåtande om tillgodoräkning på ansökningsblanketten undertecknas av professor, ämnesansvarig eller motsvarande. Tillgodoräkning till 100 % eftersträvas. Om du ämnar läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA är det dekanen som godkänner biämnet.

Kom ihåg att kontakta den som undertecknade ditt utlåtande om tillgodoräkning ifall det blir ändringar i din studieplan. För tillgodoräkning av språkkunskaper inom ÅA:s obligatoriska språkstudier, bör Språkcentret kontaktas. 

Vitsord för studieprestationer som du avlagt utomlands omräknas till ÅAs vitsordsskala. Om studieprestationen inte är angiven i ECTS omräknas den till studiepoäng. (Det här sköter fakultetskansliet om).

Du ska också skriva utvärdering om dina studier utomlands i SoleMOVE efter hemkomsten.

Mera information om tillgodoräkning hittar du på intrasidan om Tillgodoräknande.

 

Klagomål

Att få avslag på utbytesstudier kan bero på många orsaker, till exempel att man inte har lämnat in en fullständig ansökan eller på grund av studieskäl från fakulteten.

Om du vill lämna in ett klagomål gällande ansökan för utbytesstudier ska du först kontakta oss på internationella ärenden: exchange@abo.fi

Om man är missnöjd med tillgodoräkning av kurser, studiepoäng eller vitsord, följs samma procedur. Vitsord omräknas enligt vitsordskonversionstabeller och ska inte tillgodoräknas som enbart “Godkänt”.

Processen: 

 • Kontakta internationella ärenden – exchange@abo.fi med ditt klagomål
 • Vid behov kommer klagomålet att tas till fakulteten och studiechefen för vidare utredning.
 • Man får ett beslut om utbytesstudier från Internationella Ärenden och/eller fakulteten.

 

Uppdaterad 9.2.2024