Skriv här det du söker efter!

När och hur ska jag söka? Urvalskriterier.

Många har en vag idé om att det skulle vara roligt att studera utomlands en tid, utan att fundera längre än så. Genom att ta fasta på tre detaljer: språk, ämne och tidpunkt för utbytet, tar planeringen av utbytet sin början.

Allmänna kriterier för studentutbyte

Urvalskriterierna kan variera för de olika programmen men vissa grundkriterier är de samma för alla program:

 • Man ska ha god kännedom om sitt ämne innan man åker utomlands för att studera det.
 • Studier utomlands ska tillgodoräknas för examen vid ÅA antingen som ämnesstudier, fördjupade studier eller som ett biämne. En del kan räknas till godo inom fritt valbara studier.
 • Studierna utgör 30 sp/termin (om man avklarar färre än 20 sp återbetalar man stipendiet).
 • Utlåtande i studieplanen om tillgodoräkning krävs redan i ansökningsskedet av den akademiska koordinatorn vid ämnet.
 • För att kunna studera i ett land bör du i regel behärska landets språk väl, dvs. avklarad nivå 3 i studiespråket (B2 i CEFR). Avlagda språkkurser framgår ur STURE och CEFR-intyg.
 • Man följer den uppgjorda studieplanen utomlands och anmäler kursändringar till den akademiska koordinatorn vid ämnet.
 • Man sköter själv de försäkringar som behövs.
 • Ifall man inställer eller avslutar studierna i utlandet, återbetalar man stipendiet eller en del av det.
 • Man skriver utvärdering om sina studier efter hemkomsten.

Språkkunskaper

Vart man kan tänka sig att åka och studera beror oftast på vilka språk man kan. För att kunna studera på ett främmande språk, måste man kunna språket bra! Men du ska inte automatiskt utesluta alla icke-engelskspråkiga länder för att du inte kan annat än engelska; flera länder i Europa och Asien erbjuder kurser på engelska.

Det lönar sig ändå att skaffa sig goda kunskaper i något annat språk än engelska, eftersom möjligheterna till studier utomlands på så sätt blir fler. Många universitet erbjuder intensiva språkkurser innan terminen börjar.

Åbo Akademi har fastställt att man ska ha studerat minst till nivå 3 i det språk som man ska studera på under utbytesperioden. Ett CEFR-intyg över relevant språk bifogas ansökan. Intyget fås från Centret för språk och kommunikation. Särskilda test hålls också och information om Språkcentrets testdatum hittas på deras webbsida.

Ämnen

En annan orsak till ditt val av land/universitet är troligen vad du vill studera. Då du funderar på ämnen bör du hålla i minnet, att det du läser utomlands ska kunna ingå i din examen vid ÅA. Du kan t.ex. specialisera dig på en inriktning som inte finns vid ÅA. Du kan också fördjupa dig i en problematik som är specifik för ett visst land eller läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA.

För att få reda på vad man kan läsa var kan du:

 • titta på universitetens webbplats
 • tala med lärare och professorer vid ÅA
 • tala med studerande som läst samma ämne utomlands

Kom ihåg att studierna ofta är annorlunda uppbyggda utomlands. Kurserna är kanske sammansatta till större block, ett ämne kan höra till en annan fakultet än här hemma eller inte alls finnas som enskilt ämne. Ämnen kan ha en annan inriktning än vid ÅA, vara mer teoretiska eller mer praktiskt betonade. Gå gärna med i Facebookgruppen för ÅA-studenter på utbyte för att få kontakt med äldre studenter som har erfarenhet från samma universitet/land!

Studietid

Stipendier ges för studievistelser för en termin eller ett helt läsår. En längre period utomlands ger bättre möjligheter att anpassa sig till studiesystemet och ger djupare insikter i värdlandet. Man bör vara medveten om att terminerna utomlands ofta börjar och slutar vid olika tider än i Finland. I många europeiska länder börjar höstterminen i början av oktober och slutar i januari, vårterminen kan börja i februari eller april och slutar i juni-juli. Det är i regel lättare att hitta en bostad på utbytesorten på vårterminen.

Ansökan

Ansökan om utbyte görs i två steg.

Steg 1: Du fyller i ÅAs online-ansökan om studieplats utomlands inkl. stipendium. Om ansökan uppfyller kriterierna och lediga platser finns, nominerar Åbo Akademi dig till en utbytesplats utomlands.

Redan i det första ansökningsskedet görs en så detaljerad studieplan som möjligt för varje alternativ du söker till. En förutsättning för beviljande av stipendium är att man räknar med heltidsstudier som motsvarar 30 sp/termin. Om man presterar under 20 sp/termin, återbetalar man stipendiet.

Steg 2: Du fyller i värduniversitetets egna ansökningsblankett. Efter att du har blivit nominerad får du information direkt från värduniversitetet om vilka blanketter du ska fylla i. Sökande som vill åka inom utbytesprogrammet ISEP behöver sammanställa ÅA-ansökan och ISEP-ansökan parallellt.

Tips för dej som söker inom ISEP eller behöver skriva ett motiveringsbrev:

ISEP chances of placement 

Motiveringsbrev

Motiveringsbrev (tips) 2

Tillgodoräkning

Utlåtande om tillgodoräkning på ansökningsblanketten undertecknas av professor, ämnesansvarig eller motsvarande. Tillgodoräkning till 100 % eftersträvas. Om du ämnar läsa ett helt biämne som inte finns vid ÅA är det dekanus som godkänner biämnet.

Kom ihåg att kontakta den som undertecknade ditt utlåtande om tillgodoräkning ifall det blir ändringar i din studieplan. För tillgodoräkning av språkkunskaper inom ÅA:s obligatoriska språkstudier, bör Centret för språk och kommunikation kontaktas.

Beslutet

Beslutet om nominering och beviljande av utbytesstipendium fås av Internationella ärenden. Beslut om antagning samt praktisk information (bl.a. om boende), fås av det mottagande universitetet.

Utbetalning av stipendiet sker i början av utlandsvistelsen (augusti/september eller december) till finländskt bankkonto. För att få stipendiet utbetalt till sitt konto ska man först underteckna ett stipendieavtal. Efter hemkomsten görs en redogörelse i form av en detaljerad rapport.

 

Specifika urvalskriterier och konkurrenssituationer

Urvalskriterierna har tagits fram av Internationella ärenden och är godkända av Åbo Akademis internationaliseringsgrupp. Urvalskriterierna gäller för alla internationella ärendens avtal.

Åbo Akademi vill skicka de mest lämpade studenterna till sina partneruniversitet. Som grundläggande krav för medverkan i studentutbyte gäller följande:

 • Utbytesstudier avser heltidsstudier vid det utländska universitetet under minst en termin eller ett läsår.
 • Alla närvaroanmälda examensstuderande, som uppfyller ansökningskriterierna, kan ansöka om en plats. Man bör vara närvaroanmäld då ansökan lämnas in samt inskriven för examen (närvarande) under hela utbytet.
 • Utbytesplatserna är primärt avsedda för studerande på kandidat- och magisternivån.
 • Studerande på magisternivån, som enbart avlägger en magisterexamen vid ÅA, bör ha minst 15 sp av magisterstudierna avlagda vid sista ansökningsdag.
 • Studier utomlands ska tillgodoräknas för examen vid ÅA antingen som ämnesstudier, fördjupade studier eller som ett biämne. En del kan räknas till godo inom fritt valbara studier. Preliminära studieplaner, förhandsgodkända av den akademiska koordinatorn vid ämnet krävs redan i ansökningsskedet. Studenten ansvarar för att följa studieplanen samt att meddela ämnesansvariga om eventuella ändringar.
 • Sökande bör uppvisa intyg på språkkunskaper i undervisningsspråket vid sökt universitet (enligt specifika kriterier för olika program), eller en plan för hur tillräckligt goda kunskaper ska uppnås innan studierna vid värduniversitetet inleds.
 • Studieframgången vid Åbo Akademi spelar också en viss roll vid urvalet. Eventuellt krav på minimimedeltal framgår av specifika lediganslagningar.
 • Rekommendationsbrev ska bifogas för vissa program/avtal.

Konkurrenssituationer

Syftet med urvalskriterierna är att förtydliga vad som är meriterande i konkurrenssituationer. Med konkurrenssituation avses fler sökande än antalet platser till visst universitet/ett visst utbytesprogram.

Vid bedömning av sökande kommer det att göras en sammanvägning av urvalskriterierna. Går det trots de poängsatta urvalskriterierna inte att skilja kandidaterna åt kommer det att ske en lottning. Sökande bedöms utgående från de meriter som finns vid sista ansökningsdag. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Beslut om urval kan ej överklagas. Avslag på ansökan motiveras inte.

Studiepoäng som registrerats fram till sista ansökningsdag kommer att räknas med i underlaget för bedömning. Dessutom bedöms det skriftliga personliga motiveringsbrevet (statement of purpose/motivation letter), studentens motivering till och nytta av att studera utomlands, val av universitet samt de planerade studiernas anknytning till studentens utbildningsprogram.

 1. Grundpoäng: Poäng för studietakt.
  Studietakten räknas ut genom att dividera antalet sp med antalet närvaroterminer (max 60 sp/år beaktas). Tilläggspoäng för sökande med minst 55 sp/studieår tills ansökningsdeadlinens utgång, 2 poäng.
 2. Studieresultat, max. 5 poäng
  Medeltal. Poängsättning: Sökande med medeltal 2.5 får 2.5 poäng, medeltal 3 ger 3 poäng, 3.5 ger 3.5 poäng, osv.
 3. Akademiska målsättningar (studieplan och motiveringsbrev), max. 5 poäng
  • Kommunikativ förmåga – hur väl studenten formulerar sig
  • Akademiska målsättningar för utbytet: vad vill han/hon uppnå med utlandsstudier inom examen vid ÅA?
  • Hur väl passar kurserna i studieplanen ihop med den akademiska motiveringen
  • Tidigare erfarenheter som förberett studenten för det tilltänkta utbytet
  • Viljan att dela med sig av och sprida erfarenheter från utbytesstudierna efter hemkomst
  • Viljan att representera hemuniversitetet och vara akademins ambassadör i världen
 4. Övrigt
  Vid lika poäng prioriteras sökande med snabbast studietakt i kombination med ett medeltal på minst 3.2 (t.ex. för ISEP till Nordamerika) samt ett vägande motiv för studentutbytet (enligt ovanstående kriterier).

Uppdaterad 3.12.2018