Skriv här det du söker efter!

Specifika urvalskriterier och konkurrenssituationer

Specifika urvalskriterier och konkurrenssituationer

Konkurrenssituationer

Syftet med urvalskriterierna är att förtydliga vad som är meriterande i konkurrenssituationer. Med konkurrenssituation avses fler sökande än antalet platser till visst universitet/ett visst utbytesprogram.

Vid bedömning av sökande kommer det att göras en sammanvägning av urvalskriterierna. Går det trots de poängsatta urvalskriterierna inte att skilja kandidaterna åt kommer det att ske en lottning. Sökande bedöms utgående från de meriter som finns vid sista ansökningsdag. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Beslut om urval kan ej överklagas. Avslag på ansökan motiveras inte.

Studiepoäng som registrerats fram till sista ansökningsdag kommer att räknas med i underlaget för bedömning. Dessutom bedöms det skriftliga personliga motiveringsbrevet (statement of purpose/motivation letter), studentens motivering till och nytta av att studera utomlands, val av universitet samt de planerade studiernas anknytning till studentens utbildningsprogram.

 1. Grundpoäng: Poäng för studietakt
  Studietakten räknas ut genom att dividera antalet sp med antalet närvaroterminer (max 60 sp/år beaktas). Tilläggspoäng för sökande med minst 55 sp/studieår tills ansökningsdeadlinens utgång, 2 poäng.
 2. Studieresultat, max. 5 poäng
  Medeltal. Poängsättning: Sökande med medeltal 2.5 får 2.5 poäng, medeltal 3 ger 3 poäng, 3.5 ger 3.5 poäng, osv.
 3. Akademiska målsättningar (studieplan och motiveringsbrev), max. 5 poäng
  • Kommunikativ förmåga – hur väl studenten formulerar sig
  • Akademiska målsättningar för utbytet: vad vill studenten uppnå med utlandsstudier inom examen vid ÅA och varför behöver studenten åka på utbyte till det specifika universitet utanför Europa
  • Hur väl passar kurserna i studieplanen ihop med den akademiska motiveringen
  • Tidigare erfarenheter som förberett studenten för det tilltänkta utbytet
  • Viljan att dela med sig av och sprida erfarenheter från utbytesstudierna efter hemkomst
  • Viljan att representera hemuniversitetet och vara ÅAs ambassadör i världen
 4. Övrigt
  Vid lika poäng prioriteras sökande med snabbast studietakt i kombination med ett medeltal på minst 3.2 (t.ex. för ISEP till Nordamerika) samt ett vägande motiv för studentutbytet (enligt ovanstående kriterier).

Uppdaterad 6.2.2024