Skriv här det du söker efter!

Specifika urvalskriterier och konkurrenssituationer

Specifika urvalskriterier och konkurrenssituationer

Urvalskriterierna har tagits fram av Internationella ärenden och är godkända av Åbo Akademis internationaliseringsgrupp. Urvalskriterierna gäller för alla internationella ärendens avtal.

Åbo Akademi vill skicka de mest lämpade studenterna till sina partneruniversitet. Som grundläggande krav för medverkan i studentutbyte gäller följande:

 • Utbytesstudier avser heltidsstudier vid det utländska universitetet under minst en termin eller ett läsår.
 • Alla närvaroanmälda examensstuderande, som uppfyller ansökningskriterierna, kan ansöka om en plats. Man bör vara närvaroanmäld då ansökan lämnas in samt inskriven för examen (närvarande) under hela utbytet.
 • Utbytesplatserna är primärt avsedda för studerande på kandidat- och magisternivån.
 • Studerande på magisternivån, som enbart avlägger en magisterexamen vid ÅA, bör ha minst 15 sp av magisterstudierna avlagda vid sista ansökningsdag.
 • Studier utomlands ska tillgodoräknas för examen vid ÅA antingen som ämnesstudier, fördjupade studier eller som ett biämne. En del kan räknas till godo inom fritt valbara studier. Preliminära studieplaner, förhandsgodkända av den akademiska koordinatorn vid ämnet krävs redan i ansökningsskedet. Studenten ansvarar för att följa studieplanen samt att meddela ämnesansvariga om eventuella ändringar.
 • Sökande bör uppvisa intyg på språkkunskaper i undervisningsspråket vid sökt universitet (enligt specifika kriterier för olika program), eller en plan för hur tillräckligt goda kunskaper ska uppnås innan studierna vid värduniversitetet inleds.
 • Studieframgången vid Åbo Akademi spelar också en viss roll vid urvalet. Eventuellt krav på minimimedeltal framgår av specifika lediganslagningar.
 • Rekommendationsbrev ska bifogas för vissa program/avtal.

Konkurrenssituationer

Syftet med urvalskriterierna är att förtydliga vad som är meriterande i konkurrenssituationer. Med konkurrenssituation avses fler sökande än antalet platser till visst universitet/ett visst utbytesprogram.

Vid bedömning av sökande kommer det att göras en sammanvägning av urvalskriterierna. Går det trots de poängsatta urvalskriterierna inte att skilja kandidaterna åt kommer det att ske en lottning. Sökande bedöms utgående från de meriter som finns vid sista ansökningsdag. Ofullständiga ansökningar behandlas inte. Beslut om urval kan ej överklagas. Avslag på ansökan motiveras inte.

Studiepoäng som registrerats fram till sista ansökningsdag kommer att räknas med i underlaget för bedömning. Dessutom bedöms det skriftliga personliga motiveringsbrevet (statement of purpose/motivation letter), studentens motivering till och nytta av att studera utomlands, val av universitet samt de planerade studiernas anknytning till studentens utbildningsprogram.

 1. Grundpoäng: Poäng för studietakt.
  Studietakten räknas ut genom att dividera antalet sp med antalet närvaroterminer (max 60 sp/år beaktas). Tilläggspoäng för sökande med minst 55 sp/studieår tills ansökningsdeadlinens utgång, 2 poäng.
 2. Studieresultat, max. 5 poäng
  Medeltal. Poängsättning: Sökande med medeltal 2.5 får 2.5 poäng, medeltal 3 ger 3 poäng, 3.5 ger 3.5 poäng, osv.
 3. Akademiska målsättningar (studieplan och motiveringsbrev), max. 5 poäng
  • Kommunikativ förmåga – hur väl studenten formulerar sig
  • Akademiska målsättningar för utbytet: vad vill han/hon uppnå med utlandsstudier inom examen vid ÅA?
  • Hur väl passar kurserna i studieplanen ihop med den akademiska motiveringen
  • Tidigare erfarenheter som förberett studenten för det tilltänkta utbytet
  • Viljan att dela med sig av och sprida erfarenheter från utbytesstudierna efter hemkomst
  • Viljan att representera hemuniversitetet och vara akademins ambassadör i världen
 4. Övrigt
  Vid lika poäng prioriteras sökande med snabbast studietakt i kombination med ett medeltal på minst 3.2 (t.ex. för ISEP till Nordamerika) samt ett vägande motiv för studentutbytet (enligt ovanstående kriterier).

Uppdaterad 18.2.2021