Skriv här det du söker efter!

Doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar 2017-

Doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar 2017-

B

Bergroth, M. (2021). Coordinating, communicating, and combining languages in local immersion education policy reform in FinlandJournal of Immersion and Content-Based Language Education.

Bergroth, M., Dražnik, T., Llompart Espert, J., Pepiot, N., van der Worp, K., Sierens, S. & Björklund, S. (2022). Linguistically sensitive teacher education. Toolkit for reflection tasks and action research.

Björklund, S. (2019). Research trends and future challenges in Swedish immersion. I: M. Haneda & H. Nassaji (Red.), Perspectives on Language as Action (s. 45–60). Multilingual Matters.

Björklund, S., Björklund, M. & Sjöholm, K. (2020). Societal versus individual patterns of DLCs in a Finnish educational context – Present state and challenges for the future. I: J. Lo Bianco & L. Aronin (Red.), Dominant Language Constellations: A New Perspective on Multilingualism (s. 97–115). Springer Nature.

Björklund, S., Mård-Miettinen, K. & Pakarinen, S. (2022). A Language Socialisation Perspective on Swedish Immersion in Finland: Students, Teachers, and Parents as Key Actors. Special 10th Anniversary Issue of the Journal of Immersion and Content-Based Language Education.

J

Jusslin, S., Magnusson, U., Rejman, K., Heilä-Ylikallio, R. & Björklund, S. (2020). Meaning-making in fifth-graders’ multimodal texts: Towards a vocabulary of semiotic potentials in different modesApples: Journal of Applied Language Studies14(2), (s. 47–66).

L

Lilja, N., Mård-Miettinen, K. & Nikula, T. (2019). Luokkahuone kielipoliittisena ja kielikoulutuspoliittisena tilana. I: T. Saarinen, P. Nuolijärvi, S. Pöyhönen & T. Kangasvieri (Red.), Kieli, koulutus, politiikka – monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja (s. 175–197). Vastapaino.

M

Muurimäki, K. & Mård-Miettinen, K. (2021). Språkbadets betydelse för tidigare språkbadselevers liv. Kieli, koulutus ja yhteiskunta12 (1).

Mård-Miettinen, K., Arnott, S. & Vignola, M-J. (2020). Early immersion in minority language context: Canada and Finland. I: M. Schwartz (Red.), Handbook of Early Language Education. Springer International Handbooks of Education (s. 1–26). Springer Nature Schwitzerland.

Mård-Miettinen, K., Bergroth, M., Savijärvi, M. & Björklund, S. (2018). Svenska som andraspråk – språkbad i Finland. I: P. Björk-Willén (Red.), Svenska som andraspråk i förskolan (s. 90–106). Natur och kultur.

Mård-Miettinen, K., & Björklund, S. (2018). ”Yhes lausees saattaa olla ihan helposti kolmee eri kieltä”: kurkistus kielikylpyoppilaiden kielimaailmaan. I: L. Nieminen, A. Yliherva, J. Alian, & S. Stolt (Red.), Monimuotoinen monikielisyys: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 5.-.6.4.2018 (s. 80–91). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 50. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.

Mård-Miettinen, K. & Björklund, S. (2019). ”In one sentence there can easily be three languages”. A glimpse into the use of languages among immersion students. I: A. Huhta, G. Erickson & N. Figueras (Red.), Developments in Language Education A Memorial Volume in Honour of Sauli Takala (s. 239–249). EALTA & University of Jyväskylä.

Mård-Miettinen, K., Skinnari, K. & Peltoniemi, A. (2018). Vakiintunutta, mutta näkymätöntä – kaksikielinen toiminta Suomen kunnissaKieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(5).

N

Nyqvist, E-L. (2022). Danska på svenskt språkbad i Finland – 15-åringar läser på ett grannspråk. Sprogforum 74, (s. 91–98).

Nyqvist, E-L. (2022). En svårighetshierarki för inversion? En jämförelse mellan språkbad och traditionell undervisning. I: S Björklund, B. Haagensen, M. Nordman & A. Westerlund (Red.), Svenskan i Finland 19 : Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland, Vasa den 6–7 maj 2021, (s. 255–271).

Nyqvist, E-L. (2021). Finska språkbadselevers bruk av svensk passiv. Nordand 2021(1), (s. 36–56).

Nyqvist, E-L. (2021). Komplexa svenska nominalfraser hos finskspråkiga språkbadslärare. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1), (s. 69–95).

Nyqvist, E-L. (2021). Subject-verb Word Order in Narratives in Swedish by Immersion and Non-immersion Students. Journal of Language Teaching and Research, 12(5), (s. 641–653).

Nyqvist, E-L. (2021). Subordinate questions in Swedish by 12- and 15-year-old Finnish immersion students. Folia Scandinavica Posnaniensia, 30(1), (s. 15–25).

Nyqvist, E-L. (2020). Interrogativa bisatser hos 12- och 15-åriga språkbadselever. En jämförelse med traditionell undervisning. I: C. Wide, E. Ingman, K. Lankinen & V. Vaakanainen (Red.), Svenskan i Finland 18, (s. 164–180). University of Turku.

Nyqvist, E-L. (2018). Definiteness in written Swedish by Finnish-speaking immersion pupils at the end of immersion: A comparison with non-immersion pupils. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 6(1), (s. 57–84).

Nyqvist, E-L. (2018). Mastering complex Swedish NPs: A comparison of non-immersion pupils and immersion L1 Finnish pupils. Journal of the European Second Language Association, 2(1), (s. 14–23).

Nyqvist, E-L. & Lahtinen, S. (2021). Grammatical gender in L2 Swedish in Finnish-speaking immersion students: A comparison with non-immersion students. Nordic Journal of Linguistics, 44(3), (s. 281–303).

Nyqvist, E-L. & Lindström Tiedemann, T. (2023). Svenska generiska pronomen hos finska språkbadselever : En jämförelse mellan två årskurser. Folia Scandinavica Ponaniensia, 3, (s. 14–28).

Nyqvist, E-L. & Lundkvist, P. (2020). De lokala prepositionerna hos finska svenskinlärare i språkbad och traditionell undervisning. I: S. Haapamäki, L. Forsman & L. Huldén (Red.), Svenskans beskrivning 37.  Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019, (s. 215–229). Svenska språket vid Åbo Akademi.

P

Pakarinen, S. (2020). Språkbadselevskap i Finland och på Irland: En studie om språkpolicy och två- och flerspråkighet i skollandskap och hos elever i tidigt fullständigt svenskt och iriskt språkbad. JYU dissertations, 304. University of Jyväskylä.

Pakarinen, S. & Björklund, S. (2018). Multiple language signage in linguistic landscapes and students’ language practices: A case study from a language immersion setting. Linguistics and Education44, (s. 4–11).

Peltoniemi, A. (2017). Lärarstudenters och verksamma lärares åsikter om vad som är viktigt i utbildningen till språkbadsklasslärare. I: N. Keng, A. Nuopponen & D. Rellstab (Red.), Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII 9.-10.2.2017 (s. 157–168). VAKKI Publications 8.

Peltoniemi, A. & Bergroth, M. (2020). Developing Language-aware Immersion Teacher Education: Identifying Characteristics through a Study of Immersion Teacher Socialisation. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, (s. 1–13).

Peltoniemi, A., Kvist, M. & Björklund, S. (2020). Om int vi sku prata finska med varandra, så sku vi ju int ha finska här. Språkbadsklasslärarstudenters språkval i studiemiljön. I: S. Haapamäki, L. Forsman & L. Huldén (Red.), Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019 (s. 230–241). Svenska språket vid Åbo Akademi.

R

Rosvall, C. (2022). ”Tänk före du skriver” : Uppgiftsmiljö som utmaning och möjlighet för examinander med språkbadsbakgrund i studentexamensprovet i A-svenska. Åbo Akademi.

S

Staffans, E. (2022). Teacher Perceptions of Language Challenges Among Children in Three Different Language-Medium Settings in Finland.

T

Tjäru, S. (2020). Upprepningar och glada utrop – pedagogers och barns agenda under tre bokstunder i språkbadBarn, 38(4), (s. 53–68).

Turpiainen, E. & Mård-Miettinen, K. (2021). Lärarnas syn på undervisningsplanering i ämnet historia i språkbadKieli, koulutus ja yhteiskunta12 (1).

Uppdaterad 7.6.2024