Skriv här det du söker efter!

Kontinuerligt lärande i samverkan – utveckling av framtidens lärstigar

Kontinuerligt lärande i samverkan – utveckling av framtidens lärstigar

Tid

1.4.2024–31.3.2026

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Yrkeshögskolan Novia
 • Axxell Utbildning Ab
 • Prakticum – Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
 • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
 • Finansiär

 • NTM-centralen i Norra Österbotten
 • Budget

  242 498 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  242 498 euro (100%)

  Syftet med projektet är att samverka kring kontinuerligt lärande i Svenskfinland över regionala gränser och utbildningsnivåer, att skapa en samsyn kring kontinuerligt lärande, att utveckla utbildningsanordnarnas egen kompetens kring kontinuerligt lärande och att ta fram nya lärstigar för kontinuerligt lärande i syfte att förbättra och bredda utbudet av utbildningstjänster i samarbete med arbetslivet och att svara mot de nationella målen för kontinuerligt lärande.

  Projektet bygger på ett brett nationellt samarbete och gemensamt identifierade behov av utveckling och bättre samordning för att säkra utbudet av tjänster för kontinuerligt lärande på svenska. Kundanpassade och tillgängliga tjänster för kontinuerligt lärande förutsätter både flexibilitet och förmåga att agera och att svara mot arbetslivets behov och efterfrågan på kontinuerligt lärande. Målsättningen är att genom samarbete bättre kunna svara på behovet av utbildningstjänster som erbjuder möjligheter till utveckling och förnyelse av kunnandet under olika skeden av livet och i arbetslivet.

  Projektet är uppbyggt kring fem arbetspaket :
  AP1: Kontinuerligt lärande i samverkan
  AP2: Framtidens kompetenser och KL-lärstigar
  AP3: Kundcentrerat och värdeskapande samarbete med arbetslivet
  AP4: Framtidsberedskap och kontinuerligt lärande
  AP5: KL-personalens kompetensutveckling med fokus på framtida lärande

  Med hjälp av projektets aktiviteter samordnas den verksamhet som bedrivs av utbildningsanordnare i Svenskfinland, från fria bildningen till andra stadiets yrkesutbildning och högskoleutbildning. Genom projektets utvecklingsverksamhet effektiveras användningen av resurser för kontinuerligt lärande på olika utbildningsnivåer, samt tjänsternas tillgänglighet förbättras genom att utbildningsanordnarnas kunnande och personalens kompetens förbättras. Inom projektverksamheten betonas utvecklandet av personalens kompetens och kunnande, kopplat till kundorientering utgående från efterfrågan på kontinuerligt lärande.