Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Unikt internationellt forskningsprojekt vid Åbo Akademi undersöker förändringar i arktiska marina ekosystem

Med hjälp av Horisont 2020-finansiering lanserar Åbo Akademi projektet ECOTIP tillsammans med en rad internationella forskningsorganisationer. Projektet kommer att studera förändringar i Arktis marina ekosystem och samhällen – allt från smältande istäcken till förändringar i fiskerinäringen.

Norra Ishavet och dess angränsande hav förändras för närvarande snabbt till följd av temperaturökning, förlust av havsis och glaciärer, introducerade arter, föroreningar och andra stressfaktorer. Sådana här förändringar kan orsaka plötsliga och ibland oåterkalleliga, så kallade kaskadförändringar och regimskiften, i ekosystemet som får oförutsägbara effekter också på mänskliga samhällen.

– Den arktiska marina regionen är speciellt sårbar för förändringar. Det är särskilt två marina ekosystemtjänster som mänskliga samhällen förlitar sig på som är utsatta, dels fiskerinäringen som är den ekonomiska livsnerven i många arktiska samhällen och dels kolupptaget, det vill säga den process där koldioxid upptas och lagras över lång tid, som spelar en betydande roll i för klimatet, säger Anna Törnroos-Remes, projektledare vid Åbo Akademi och forskardoktor inom forskningsprofilen Havet.

Fiskebåtar i Uummannaq, Grönland.
Fiskebåtar i Uummannaq, Grönland. Foto: Lawrence Hislop (grida.no/resources/1087)

Det vetenskapliga samfundet saknar för närvarande tillräcklig information om mekanismerna, drivkrafterna och konsekvenserna av kaskadförändringarna i det arktiska ekosystemet, förklarar Törnroos-Remes. ECOTIP strävar efter att fylla dessa kunskapsluckor genom ett ambitiöst samarbete mellan experter inom en rad discipliner, från ekologi till socioekonomi, fysisk oceanografi och paleo-oceanografi.

Forskarna kommer att bedriva fältprovtagning via forskningsexpeditioner och samarbeta genom laboratorieexperiment, tidsserieanalyser och ett antal olika modelleringsmetoder.

– För oss vid Åbo Akademi innebär projektet att vi kan utöka vårt arbete i Arktis. Vi kommer specifikt att titta på förändringar på havsbottnen, det vill säga studera trender och skiften i det bottenlevande djursamhället till följd av förändringar i till exempel tillgång till föda, salthalt och temperatur, vad de här förändringarna innebär för hur havsbottnen fungerar och för de djur som livnär sig av bottendjur, som valross eller bottenlevande fisk, säger Törnroos-Remes.

– Projektet är unikt också på så sätt att vi inte enbart akademiskt kopplar förändringarna i naturen till konsekvenserna för det mänskliga samhället, utan genomgående kommer att föra en dialog med såväl beslutsfattare och industrier som befolkningen i Arktis. Vi vill göra vetenskap som ger människor möjlighet att fatta välgrundade beslut om anpassnings- och förvaltningsstrategier för att säkerställa en hållbar användning av den arktiska miljön för kommande generationer, i linje med FN:s hållbarhetsmål.

Isberg i Diskobukten utanför Grönlands västkust.
Isberg i Diskobukten utanför Grönlands västkust. Foto: Peter Prokosch (grida.no/resources/4209)

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en budget på 80 miljarder euro.

Sexton organisationer samarbetar i ECOTIP: Åbo Akademi, Aalborg Universitet, Århus Universitet, Fisheries and Oceans Canada, Grönlands institut för naturresurser, GRID-Arendal, Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centre for Materials and Coastal Research, Hokkaido University, Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, Marine and Freshwater Research Institute, Danmarks Tekniske Universitet, Norges arktiska universitet UiT, Köpenhamns universitet, University of Stirling, University of Tokyo och University of Vienna.

Mera information:

Anna Törnroos-Remes, projektledare vid Åbo Akademi, forskardoktor inom forskningsprofilen Havet vid Åbo Akademi
+358 46 920 1610
anna.m.tornroos@abo.fi