Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Magrare strömming och ökad övergödning på Nordvästra Åland

Fiskbestånden på Nordvästra Åland uppvisar tecken på ökad övergödning. Det visar en uppföljningsstudie från Husö biologiska station, Åbo Akademi, där resultaten jämfördes med provfiskeresultat från 20 år tillbaka.

Resultaten från sommaren 2023 jämfördes med motsvarande provfisken utförda 1997 och 2003. Fisket utfördes på tio lokaler, längs en gradient från skyddade innerskärgådsvikar till öppna områden i ytterskärgården.

– I de skyddade innerskärgårdsvikarna hade det skett en ökning av arter som gynnas av övergödning, till exempel kunde vi både i inner- som mellanskärgården se en tydlig ökning av björkna (Blicca bjoerkna). Björkna hörde tillsammans med abborren till den vanligaste påträffade arten i den här undersökningen, säger Sofia Pettersen, marinbiolog.

Övriga resultat värda att notera är att beståndet av gös (Sander lucioperca) verkar ha ökat någorlunda under de senaste åren men att antalet större gösar var litet, vilket kan indikera ett högt fisketryck. Strömmingen (Clupea harengus membras) verkar i sin tur ha flyttat längre ut i skärgården under sommaren än tidigare. Indikationer för detta kunde man se också under ett provfiske i den åländska innerskärgården sommaren 2022. Likt övriga rapporter från Östersjön visade även strömmingarna fångade i samband med denna studie att strömmingen idag är magrare och mindre än tidigare.

Enligt forskarna är kontinuerlig uppföljning på bred front viktig för att det skall vara möjligt att dels dokumentera långtidsförändringar, dels för att det skall vara möjligt att förutspå vad som kommer hända i framtiden. Östersjön hör idag till de havsområden i världen som upplever de snabbaste förändringarna kopplade till klimatförändringarna.

– Utvecklingen av situationen i den åländska innerskärgården kom inte som en stor överraskning, samtidigt är förändringarna längre ut i skärgården är inte lika tydliga. Vi kan se samma mönster för flertalet variabler. Den här utvecklingen visar samtidigt att trycket på den åländska innerskärgården är högt och att vi behöver jobba hårt med att vända trenden. De snabba förändringarna kopplade till klimatförändringarna vi ser idag i Östersjön understryker vikten av aktuellt och relevant dataunderlag. Utan det kan vi inte veta vad framtiden kan tänkas föra med sig, säger Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station, Åbo Akademi.

Studien som följde upp fiskbestånden på Nordvästra Åland utfördes på uppdrag av Ålands landskapsregering.
Länk till rapporten: https://www.doria.fi/handle/10024/188484  

Fångsten i provfisket var mörtfiskdominerad. Foto: Sofia Pettersen

 

 

För mera information, kontakta:  

Tony Cederberg, amanuens Husö biologiska station
Telefon:  +358 45 7342 1431
tony.cederberg@abo.fi

Sofia Pettersen, marinbiolog
pettersensofia@gmail.com