Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi har publicerat alla antagningsresultat för samtliga antagningar 2020 i studieinfo.fi.

ÅA hade i år rekordmånga sökande både i den första och den andra gemensamma ansökan. I den första gemensamma ansökan för sökande till engelskspråkiga magisterutbildningar sökte sammanlagt 705 personer. I den andra gemensamma ansökan, för svenskspråkiga utbildningar, sökte 3328 personer av vilka 2418 i första preferens. Klicka på den här länken för att komma till sidan Antagningsstatistik som har de senaste årens siffror.

Utöver dessa två huvudantagningar ordnades även ett antal mindre, separata antagningar, bl.a. överflyttarantagning och antagning på basis av studier vid Öppna universitetet.

Inför 2020 års antagning genomfördes en stor antagningsreform som förberetts under flera år och det här var det första året som majoriteten av dem som antogs till Åbo Akademi antogs på basis av enbart betygspoäng.

– Antagningsreformen inför 2020 har planerats i många år gemensamt inom universitetssektorn och det har varit ett stort jobb som involverat många personer. För oss har en stor sak också samtidigt varit planeringen och genomförandet av Åbo Akademis gemensamma urvalsprov som är gemensamt för de utbildningar inom Åbo Akademi som inte ingår i något annat urvalsprovssamarbete, säger Gurli-Maria Gardberg, Områdeschef för Utbildningsservice och ansvarig för genomförandet av antagningen vid Åbo Akademi.

– Tyvärr ställde Corona-pandemin till det för oss så att reformen inte gick att förverkliga som planerat. Just betygsantagningen och det gemensamma urvalsprovet var dock räddningen för oss. Utan dessa två verktyg skulle det ha varit ännu svårare att förverkliga årets antagning, tillägger Gardberg.

För Åbo Akademis del innebar pandemin att de flesta ansökningsmål ökade andelen som antogs på betyg samt att majoriteten av urvalsproven ordnades i två steg där det första steget ordnades som ett oövervakat prov på distans.

– Corona-pandemin förändrade vårt samhälle i ett slag. Utbildningssektorn bedömdes vara en stor riskfaktor för virusspridning, så verksamheten i hela sektorn, allt från dagis till universitet, lades om under våren. Samtidigt måste stora beslut med återverkningar i många människors liv tas. Det kändes väldigt illa att göra ingrepp i den planerade antagningen, men situationen i början av april gav oss inte särskilt många alternativ. Vägen som gemensamt valdes hade hälsohänsyn, trygghet och säkerhet för alla, riskgrupper inkluderade, som ledstjärnor. Vi sökte en väg, där alla kunde beaktas och hade en chans att antas, återger prorektor Mikael Lindfelt vårens händelser.

Givet de speciella omständigheterna och nödvändigheten i att snabbt omforma antagningsprocessen till det rådande pandemiläget, kan man för Åbo Akademis del nog konstatera att antagningen i stort sett fungerade väl och urvalsproven kunde genomföras enligt de nya planerna. Införandet av en tvåstegsmodell för urvalsproven var en nödvändig lösning samtidigt som riskmedvetenheten steg: den modellen har inte kunnat testas tidigare, varken det första skedets oövervakade gallrande prov eller de tekniska lösningar som iscensattes för det andra skedets övervakade prov.

Utmaningar har det funnits gott om och liksom alla universitet är Åbo Akademi förberedd på att en del sökande kan vara missnöjda med både de förändrade villkoren och utfallet av antagningen.

Det är därför inte förvånande att vissa antagningsprocesser anmälts till Justitieombudsmannen. De utbildningar som varit särskilt i fokus är antagning till medicin, juridik, psykologi, ekonomi och pedagogik. Tillsammans med alla berörda universitet följer Åbo Akademi med hur utfallen kommer att bli.

– Rättssäkerheten och korrekt förfarande är alltid viktiga riktlinjer i dessa processer, och de håller vi fast vid i alla lägen. Det centrala är att de sökande inte behandlas fel. Om oklarheter finns så rättas de till. Om processerna konstateras vara bristfälliga så bär vi vårt ansvar, säger prorektor Lindfelt.

– Vi har ansvar att både följa upp de egna processerna och de klagomål som riktas mot oss. Den interna självkritiska bedömningen är minst lika viktig som de ändringsyrkanden som behandlas i efterhand. Linjen för bedömningen måste vara likartad för alla studerande som genomgår samma prov, och det är vårt ansvar att se till att inga studerande behandlas på ett ofördelaktigt sätt, betonar Gardberg.

Tjänsten studieinfo.fi meddelar samtliga sökande om antagningsresultatet den 15.7. Deadline för att ta emot en erbjuden studieplats är 22.7.

Information om antagningen 2020 vid ÅA hittar du här: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/antagning-under-coronasituationen/

Antagningsstatistik: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/antagningsstatistik/

Information för nya studerande: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/du-som-redan-studerar/studieinformation/

Om du inte blev antagen: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/om-du-inte-blir-antagen/