Skriv här det du söker efter!

Om Åbo Akademis strategiska forskningsprofilering

Finlands Akademi har ett finansieringsinstrument vars mål är att stöda de finländska universiteten att profilera sin forskning till identifierade tyngdpunktsområden. Alla universitet har haft möjligheten att lämna in ansökan där de presenterar sina profileringsplaner.

Åbo Akademi har valt fyra strategiskt viktiga områden att satsa på och har lyckats väl med finansieringsansökningarna. I de två första ronderna (september 2015 och mars 2016) tilldelades ÅA sammanlagt ca 6 miljoner euro för profileringsverksamheten, och i den tredje ronden (juni 2017) tilldelades ÅA 2,4 miljoner euro. Finansieringsbesluten gjordes på basis av utvärdering gjord av en internationell panel.

Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning är

Minoritetsforskning, med fokus på minoritetskultur och -identitet, två- och flerspråkighet och språkinlärning samt diskriminering, lika rättigheter och demokrati. Även jämställdhet mellan könen är en fråga som hör till profilen.

Molekylär process- och materialteknologi, med fokus på användningen av biomassa, i synnerhet träbaserad biomassa, som råämne för nedbrytbara kemikalier och material.

Läkemedelsutveckling och diagnostik (i samarbete med Åbo universitet), med fokus bland annat på bioaktiva ämnen, läkemedelstillförsel och diagnostik.

Havet (i samarbete med Åbo universitet), med fokus på marin- och miljöbiologi, offentlig förvaltning och industriell ekonomi inom Östersjöforskning.

Implementeringen pågår inom alla fyra profileringsområden, och till en början kanaliseras investeringarna i första hand till tenure track-rekryteringar. Samtidigt investerar Åbo Akademi egna medel för att årligen rekrytera ca 10 erfarna adjungerade professorer (20%) för att stöda specifika profileringsområden vid ÅA. De adjungerade professorerna är internationella toppforskare som ska vara involverade i verksamheten vid ÅA genom postdoktoral undervisning, handledning och som stöd i finansieringsansökningar.

Utöver detta har vi lanserat ett forskningsmobilitetsprogram som stöder forskningsbesök till och från Åbo Akademi. Forskningsmobilitetsprogrammet stöder vetenskapligt samarbete inom profilområdena, stärker internationella kontakter och bidrar till tvärvetenskapligt akademiskt samarbete.

Uppdaterad 12.6.2018