Skriv här det du söker efter!

Bobarhet – resultat

Bobarhet – resultat

På den här sidan samlar vi färdiga bobarhetsanalyser av ösamhällen runt om i världen.

Sidans bobarhetsanalyser:

 

Föglö / Åland

Ön

Föglö ligger på den östra sidan av fasta Åland. Föglö har 501 invånare som bor på flera stora öar åtskilda av smala sund, sammankopplade med broar, bankar och en kabelfärja. Med förbindelsebåt kommer man från Föglö till Åland på 30 minuter.

Studien

Föglö utvärderade endast 30 indikatorer av 45, eftersom den lokala coachen i huvudsak arbetade ensam och hade svagt stöd från kommunen. Intresset för arbetet stärktes dock i slutet av projektet, så förhoppningsvis kommer även resten av indikatorerna att analyseras i ett senare skede. Endast två arbetsgrupper organiserades – en inom ekologi och en inom lokal ekonomi. Kommunstyrelsen hade ett förberedande möte angående projektet.

Ett trettiotal personer var engagerade i arbetet och enkäten Livet på Föglö fick 46 svar.

Projektet, som pågick i nio månader under 2022–2023, finansierades av Leader Åland rf och administrerades av Företagsam Skärgård, en förening för de sex skärgårdskommunerna i Ålands skärgård.

Resultatet

Enligt bobarhetsanalysen är det mänskliga trycket på Föglö 796 personer (jämfört med 501 personer enligt den officiella statistiken). Avståndet mellan Degerby på Föglö och Ålands huvudstad Mariehamn är 35 km, medan det upplevda avståndet skulle placera Degerby 90 km från Mariehamn.

Föglö är bevisligen en trygg och säker plats att bo på. Ön får höga betyg för offentlig service och för medborgarnas hälsa och välbefinnande. Åldersfördelning och befolkningstillväxt är dock oroande indikatorer. Föglö har under lång tid varit den rikaste ön i den åländska skärgården, men det finns ett outvecklat affärsekosystem på ön och den lokala ekonomin som helhet har inte undersökts grundligt. Enligt enkätundersökningen upplevde många öbor att tillgängligheten till service är dålig, trots att indikatorn Tillgänglighet enligt kriterierna i handboken får högt betyg. Den enda indikator som granskats inom delområdet Energi är markerad som röd; energiförbrukning.

De största utmaningarna för Föglö är de kommande, enorma investeringarna i vatten- och avloppssystem, vilka inte har några uppenbara finansieringslösningar.

Föglös hela bobarhetsrapport finns att läsa här

Fortsättningen

Resultaten kommer att diskuteras i kommunstyrelsen. Invånarna kan ladda ner rapporten från kommunens webbsidor.

Föglös bobarhetscirkel. © Företagsam Skärgård 2023.

 

Kumlinge / Åland

Ön

Kumlinge ligger i östra delen av Åland. Kommunen har 305 mantalsskrivna invånare som bor på fyra öar utan broförbindelser: Kumlinge, Enklinge, Seglinge och Björkö. Öarna trafikeras av sex olika färjor.

Studien

Bobarhetsprojektet pågick i nio månader under 2022–2023 i Företagsam Skärgårds regi, en förening som sammanbinder de sex skärgårdskommunerna på Åland. Projektet finansierades av Leader Åland rf. Projektet blev mycket framgångsrikt tack vare två mycket engagerade och aktiva lokala coacher, Airi och Satu, som fick ett starkt stöd både av kommunens personal, de lokala politikerna och det lokala samhället. Sju arbetsgrupper organiserades, en för varje delområde. En tredjedel av kommunens befolkning var engagerad i studien.

Resultatet

Enligt bobarhetsanalysen är det mänskliga trycket på Kumlinge, baserat på persondagar, 388 personer (jämfört med 305 personer enligt officiell statistik). Avståndet mellan Kumlinge och Ålands huvudort Mariehamn är 95 km, medan det upplevda avståndet skulle placera Kumlinge 225 km från Mariehamn.

Kumlinge får mycket goda resultat när det gäller medborgarnas hälsa och välmående. Ön får högt betyg för offentlig service, och både bostäder och turism får det högsta indikatorvärdet 4. Ön har dock ett outvecklat affärsekosystem, och alla tre analyserade indikatorerna i Energi är markerade som röda: energiförbrukning, förhållandet mellan förnybar energi och lokalt producerad energi.

Kumlinge har en minskande fast befolkning.

Kumlinge står inför en möjlig utveckling av havsbaserad vindkraft i de nordligaste, obebodda havsdelarna av kommunen, vilket kommer att förändra landskapet och tillföra pengar till ösamhället.

Kumlinges hela bobarhetsrapport finns att läsa här

Fortsättningen

Efter att ha genomfört studien organiserade coacherna återkopplingsmöten med alla arbetsgrupper. Studien presenterades sedan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt för alla invånare i Kumlinge. Alla invånare har fått en utskriven kopia av rapporten i sina fysiska brevlådor.

Kumlinges bobarhetscirkel. © Företagsam Skärgård 2023.

 

Sottunga / Åland

Ön

Den åländska ön Sottunga är belägen i den östra skärgården. Kommunen, den minsta i hela Finland, har 133 folkbokförda invånare på en stor och en liten ö.

Studien

Bobarhetsprojektet pågick under nio månader år 2022–2023 och finansierades av Leader Åland rf. Huvudman för projektet var Företagsam Skärgårds, en förening som sammanbinder de sex skärgårdskommunerna på Åland. Arbetet leddes av en lokal coach, som halvvägs in i projektet blev tvungen att lämna över ansvaret till en annan person, som råkade vara uppfinnaren av konceptet från grannön Kökar. Nästan hälften av öns fasta befolkning och en hel del deltidsboende var engagerade i arbetet. Tre indikatorer utvärderades inte. Mer än hälften av öborna svarade skriftligen på enkätundersökningarna. Arbetet hade ett gott politiskt stöd.

Resultatet

Enligt bobarhetsanalysen är det mänskliga trycket på Sottunga 150 personer (baserat på persondagar, jämfört med 113 personer enligt officiell statistik). Avståndet mellan Kumlinge och Ålands huvudort Mariehamn är 55 km, medan det upplevda avståndet skulle placera Sottunga 189 km från Mariehamn.

Tio indikatorer fick det högsta värdet 4 (mycket bra). Av dessa skulle tre ha fått ett ännu högre värde om det bara skulle ha varit möjligt: säkerhet, hälsa och befolkningstillväxt. Sottunga upplever en inflyttningsboom, vilket främst är en positiv utmaning – men också krävande, eftersom den sätter press på öns lilla, lokala förvaltning. Femton indikatorer var ljusgröna (3). Detta betyder att 70 procent av indikatorerna visar på ett attraktivt, bobart samhälle.

Sju indikatorer fick en 2:a (dåligt, men kräver inga omedelbara åtgärder), medan fem fick en 1:a (kritiskt tillstånd). Två av de senare finns inom energiområdet: energiförbrukning och förhållandet förnybar energi. Sötvattenssituationen ger anledning till oro.

Sottungas hela bobarhetsrapport finns att läsa här.

Sottungas största utmaning är det stora antalet familjer (20 barn och 11 vuxna) som flyttat till ön under de senaste två åren.

Fortsättningen

Eftersom kommunsekreteraren, kommunstyrelsen och invånarna under de sista månaderna av projektet var aktivt engagerade, var alla ivriga att få veta resultatet. Det finns en stark vilja att göra Sottunga ännu mer bobart för alla, vare sig man är född på ön eller inflyttad.

Sottungas bobarhetscirkel. © Företagsam Skärgård 2023.

Uppdaterad 11.4.2023