Skriv här det du söker efter!

Antagning till psykoterapeututbildningen med inriktning kognitiv beteendeterapi

Antagning till psykoterapeututbildningen med inriktning kognitiv beteendeterapi

Ansökan till psykoterapeututbildningen med inriktning kognitiv beteendeterapi vid Åbo Akademi öppnar 17.2.2023 och pågår till 31.3.2023. Ansökningsblanketten publiceras på denna sida när ansökan öppnar. Läs noggrant igenom följande information innan du ansöker.

 • Ansökningstid 17.2‐31.3.2023, ansökan via e‐blankett.
 • Lämplighetsbedömning arrangeras vecka 19 (eller vecka 20). Kallelse skickas ut av KBT‐Akademin. Lämplighetsbedömningarna arrangeras både i Åbo och i Vasa.
 • Resultatet från antagningen skickas till de sökande senast 31.5.2023, mottagande av studieplats ska ske senast inom 14 dagar från besked.

Ansökningsbehörighet för psykoterapeututbildningen grundar sig på Statsrådets förordning 1120/2010 samt på en rekommendation av det riksomfattande konsortiet för psykoterapeututbildning angående psykoterapeututbildningens antagningsgrunder.

Antagningen sker i två faser:

 1. Den allmänna behörigheten baserar sig på tidigare examen, arbetserfarenhet samt studier i psykologi eller psykiatri.
 2. Sökande som uppfyller de allmänna behörighetskraven genomgår därtill en individuell lämplighetsbedömning för utbildningsprogrammet.

Maximalt 35 behöriga sökande kallas till lämplighetsbedömningen. Till utbildningen antas 20‐24 studerande.

Om flera sökande landar på samma poängtal för den allmänna behörigheten gallras sökande på basis av längden på arbetserfarenheten.

På dem som söker till psykoterapeututbildning tillämpas de förfaranden för indragning av studierätten som avses i § 43a i universitetslagen (lag 954/2011 om ändring av universitetslagen och statsrådets förordning 1034/2011 om ändring av statsrådets förordning om universiteten). Mera information finns här.

Allmän behörighet (0–30 poäng)

A. Examen som ger behörighet för ansökan (0–20 poäng)

Om en sökande har flera examina ges poäng endast för den examen som ger det högsta poängtalet.

Medicine licentiatexamen, psykologie magisterexamen 20 p
Magister i samhällsvetenskaper eller statsvetenskap med
socialt arbete, socialpsykologi, socialpedagogik eller
utvecklingspsykologi som huvudämne
15 p
Annan högre högskoleexamen eller sjukskötare med
specialisering i psykiatri
10 p
Yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig grundläggande
examen
0 p

 

Universitetsexamina som möter antagningskraven är tex:

 • Medicine kandidat
 • Psykologimagister eller magisterexamen med psykologi som huvudämne
 • Magister i vårdvetenskap
 • Magister i samhälls‐ eller statsvetenskap med huvudämne socialt arbete, socialpedagogik
  eller utvecklingspsykologi
 • Filosofiemagister (huvudämne logopedi eller musikterapi)
 • Teologiemagister (inriktning själavård)
 • Pedagogiemagister (specialpedagog, speciallärare)

Yrkeshögskolexamen som möter antagningskraven är tex:

 • Sjukskötare (YH)
 • Socionom (YH)
 • Ergoterapeut (YH)

Även sökande som erhållit sin till utbildningen berättigande examen utomlands kan antas. Utbildningsstyrelsen beslutar på ansökan om jämställande av högskolestudier som avlagts utomlands med examina eller studieprestationer i Finland. För sökande med examen från utlandet krävs förutom utbildningsstyrelsens intyg även tilläggsstudier om
minst 30 sp i psykologi eller psykiatri.

B. Arbetserfarenhet (0–10 poäng)

Utbildningen förutsätter förutom lämplig grundexamen minst två års arbetserfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete innan ansökan till psykoterapiutbildning. Arbetserfarenheten bör ha införskaffats efter avklarade studier.

Arbetserfarenheten:

 • kan ha införskaffats under en längre tid, tex fyra år med 50% arbetsinsats.
 • bör kunna påvisas med relevanta dokument
 • bör ha införskaffats i praktiken. Därmed räknas inte frånvaro på grund av föräldraledigheter eller alterneringsledighet som arbetserfarenhet. Eventuella avbrott bör framgå av dokumentationen.

 

Lämplig arbetserfarenhet över 60 mån (> 5 år) 10 p
Lämplig arbetserfarenhet minst 36 mån, högst 60 mån (3-5 år) 5 p
Lämplig arbetserfarenhet minst 24 mån, <36 mån (2-3 år) 0 p

 

C. Studier i psykologi eller psykiatri

För antagning krävs minst 30 sp i psykologi eller psykiatri. Studierna kan ingå i examen som ger allmän behörighet eller vara avlagda utanför den. Studierna bör vara slutförda före ansökan lämnas in.

Examina för psykologie magister, medicine licentiat och psykiatrisk sjuksköterska (på institutnivå) innefattar alltid tillräckliga studier i psykologi eller psykiatri.

Studierna ska omfatta följande områden:

 • människans psykiska tillväxt och utveckling
 • psykisk hälsa och psykiska störningar
 • forskning om psykiatriska störningar
 • diagnostik och differentialdiagnostik
 • metoder för behandling och rehabilitering av psykiska sjukdomar
 • lagstiftning om mentalvårdsarbete
 • kunskap om servicesystemet för mentalvårdsarbete och psykiatrisk vård
 • allmänna och specifika faktorer inom psykoterapi
 • vilka egenskaper som krävs av en psykoterapeut
 • psykoterapiernas påverkansmöjligheter och begränsningar

Studierna kan avläggas på olika sätt, hos olika utbildningsanordnare och bestå av olika kurser. Bedömningen för behörigheten avgörs från fall till fall. En möjlighet för att säkerställa att kunskaperna är tillräckliga, är att avlägga studierna vid Öppna universitet vid Åbo Akademi. Kurshelheten består då av grundstudierna i psykologi (25 sp) inklusive en valfri klinisk kurs (5 sp):

 • Introduktion till beteendevetenskap, 5 sp
 • Introduktion till klinisk psykologi, 5 sp
 • Utvecklingspsykologi, 5 sp
 • Personlighet, 5 sp
 • Kognitiv psykologi och neuropsykologi, 5 sp
 • Valfri klinisk kurs (tex klinisk barn- och ungdomspsykologi, valfri kurs inom krispsykologi), 5 sp

Kurserna kan avläggas till exempel vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Här finns mera information om Öppna universitetets kurser i psykologi.

Studerandes lämplighet för psykoterapistudier bedöms med en intervju som kan ge maximalt 100 poäng. I intervjun bedöms och poängsätts följande aspekter:

Utbildningsmotivation (0–20 poäng): Bedömning av den sökandes allmänna motivation för psykoterapeututbildningen och psykoterapeutyrket.
Beredskap och praktiska möjligheter att genomföra utbildningen (0–20 poäng): Bedömning av den sökandes uppfattning om vilka insatser (finansiella och tidsmässiga) studierna kräver, och huruvida den sökande har en realistisk plan för genomförandet av studierna vid sidan av sitt övriga liv.
Förmåga till självreflektion (0–20 poäng): Bedömning av den sökandes förmåga till självbedömning, förmåga att förstå inre skeenden och deras koppling till det egna agerandet, förhållande till den egna utvecklingen.
Interaktionsförmåga (0–20 poäng): Bedömning av allmän interaktionsförmåga, uttrycksförmåga och samarbetsförmåga. Även en bedömning av interaktionsförmågor som krävs av en terapeut (närvaro och koncentrationsförmåga, aktivitet/passivitet, förmåga att utstå kritik)
Annan personlig lämplighet (0–20 poäng): Lämpligheten i den sökandes arbetserfarenhet, den sökandes egen fortbildning inom psykisk hälsovård och specialisering, den sökandes publikationsverksamhet inom det egna området, egen psykoterapi som den sökande genomgått eller inlett.

 

För att bli godkänd till utbildningen ska den sökande få minst 50 poäng för den personliga lämpligheten, så att poängen för vart och ett av de fem delområden som bedöms överskrider 0 poäng.

I intervjun görs en bedömning av om den sökande besitter tillräckliga datatekniska färdigheter och tillräcklig språkkunskap (finska/svenska och engelska) för att genomföra utbildningen samt huruvida den sökande har realistiska möjligheter att utföra psykoterapeutiskt patientarbete under utbildningen. En sökande som saknar tillräckliga färdigheter eller realistiska möjligheter att utföra patientarbete kan, oberoende av poängtalet i lämplighetsbedömningen, inte beviljas studierätt.

Om två eller flera sökande får samma poängtal i lämplighetsbedömningen avgörs deras inbördes ordning i första hand på basis av poängtalet för ansökningshandlingarna och i andra hand på basis av poängtalet för utbildningsmotivationen.

Den sökande har möjlighet att få respons på lämplighetsbedömningen under de tidpunkter som den utbildningsansvarige ger. I främsta hand ges respons via mejl, i andra hand genom telefonsamtal. Responsen formuleras på basis av lämplighetsbedömningens kriterier.

I ansökan ska du ange grundutbildning (examen) med vilken du söker, den lämpliga arbetserfarenhet du har från t.ex. mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete samt på vilket sätt du avklarat de 30 sp i psykologi/psykiatri som krävs för behörigheten.

Ansökningsbehörigheten som består av dessa tre delar ska styrkas med relevanta bilagor. Samla dina bilagor till en pdf-fil före du fyller i ansökan. Det här gör du lättast genom att skanna alla bilagor direkt till en enda fil. Det är endast möjligt att ladda upp en bilaga till ansökan. Bilagans storlek är maximalt 8 MB. Se tips på hur du förminskar en stor bilaga på https://www.onelegal.com/blog/5-ways-to-reduce-the-size-of-a-pdf/.

Fyll i ansökan noggrant och fäst särskild uppmärksamhet vid att din e-postadress är korrekt angiven. All information och besked från antagningen skickas till den e-postadress som du uppgett i blanketten.

Bilagor

 • Bilagorna ska vara på svenska, finska eller engelska. Intyg på andra språk ska vara översatta till svenska, finska eller engelska.
 • Grundutbildningen (examen) intygas genom examensbetyg och studieprestationsutdrag.
 • Den lämpliga arbetserfarenheten intygas genom anställningsintyg där längden på arbetserfarenheten framkommer. Vid behov kan en närmare beskrivning av arbetet också ingå, t.ex. i de fall som arbetserfarenheten inte entydigt är mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete på basis av anställningsintyget. Eventuella avbrott i arbetet ska även framkomma tydligt.
 • Avlagda 30 sp i psykologi/psykiatri intygas med bilaga (studieprestationsutdrag) till den del som de inte ingår i den examen som ligger som grund för ansökan. För studier som inte är universitetsstudier i Finland, t.ex. studier avlagda utomlands eller studier vid yrkeshögskola, ska även kursbeskrivningar bifogas.

 

Ansökningsblankett 17.2-31.3.2023

Uppdaterad 16.2.2023