Skriv här det du söker efter!

Psykoterapeututbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Psykoterapeututbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi

Psykoterapeututbildningen med inriktning kognitiv beteendeterapi inleds i augusti 2023. Antagningsperioden är 17.2 – 31.3.2023 och här hittar du antagningsinformationen och länk till ansökan.

På denna sida kan du bekanta dig med med utbildningsprogrammet.

Utbildningsprogrammets namn: Psykoterapeututbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi
Utbildningsarrangör: KBT-Akademin Ab
Huvudsakliga utbildare: Monica Gammelgård, FD, Psykolog, psykoterapiutbildare (utbildningens ledare)

Tero Timonen, PsD, docent, Ledande psykolog, psykoterapiutbildare

Inna Kinnunen PsM, psykolog/utbildningsterapeut

Raimo Lappalainen, PhD, professor, psykolog/utbildningsterapeut

Övriga utbildare: Martti Tuomisto, PhD, BACB-D, professor, psykolog/utbildningsterapeut

Max Karukivi, MD, biträdande professor (ungdomspsykiatri)

Petri Pitko, AMK psykiatrisk sjukskötare/utbildningsterapeut

Juha-Pekka Airo, PsM, psykolog/utbildningsterapeut

Lauri Parkkinen PsM., psykolog/utbildningsterapeut

Nora Kariluoma, PsL, Psykolog, psykoterapiutbildare – Utbildningens administration och interna ärenden

Omfattning: 70 sp (4 år/8 terminer)
Utbildningen pågår: augusti 2023 – juni 2027
Studerandegruppens storlek: 20-24 deltagare
Utbildningens pris: Ca. 21 000 – 24 000 € för hela utbildningen.

I priset ingår:

 • lämplighetsbedöming i samband med antagningen
 • handledning av klientarbeten (200 h) samt handledning av slutarbete
 • utbildningspykoterapi i grupp (40 h) samt självreflektion till psykoterapiprocessen (30 h)
 • möjlighet att kostnadsfritt delta i Finska beteendeanalytiska och kognitiva beteendeterapiföreningen rf:s årliga sommarkongress.

Utgifter som tillkommer är egenpsykoterapi (40h, motsvarande ca 3600€)

Målsättningen med förestående utbildning är att förse studerande med en god teoretisk och erfarenhetsbaserad grund av psykoterapeutiskt arbete med vuxna klienter inom ramarna för kognitiv beteendeterapi. Utbildningsprocessen strävar att förse studerande med förutsättningar för kartläggning av klienters situation, för formulering av välgrundade hypoteser av vårdbehov och uppgörande av vårdplaner, för val och applicering av evidensbaserade vårdmetoder samt förmåga till uppföljning och värdering av vårdens effekter. Appliceringen av metoderna utförs dels som erfarenhetsbaserad inlärning och reflektion under utbildningsseminarierna och dels som klientarbete under handledning.

Till skillnad från många andra psykoterapimetoder har kognitiv beteendeterapi (KBT) ingen specifik grundare utan metoden bygger på forskning i beteendeanalys, kognitiv, utvecklings- och evolutionspsykologi och neurobiologi. Detta gör metoden till en levande och integrativ metod. Den starka evidensbasen för KBT i vården av ångest, fobier, psykossjukdom samt personlighetsproblematik har konstaterats redan under 1990-talet. Idag är KBT evidensbaserad för minst 23 olika psykiatriska, psykologiska och medicinska problemområden, och lovande för många fler. Den fortgående forskningen leder också till en kontinuerlig utveckling och att metoder vilka saknar evidensbas tillämpas med försiktighet eller förkastas. En ny utvecklingslinje är även att arbeta transdiagnostiskt och istället för att utgå från symptom arbeta för att identifiera gemensamma faktorer eller processer bakom olika problemområden.

Stommen för metoden är den tillämpade beteendeanalysen vars mål är att synliggöra den ständiga växelverkan som pågår mellan individen och dess omgivning. Individens beteenden omfattar i KBT såväl tankar, känslor, kroppsliga impulser och reaktioner och individens ageranden. Den kliniska beteendeanalysen strävar att kartlägga och påverka de grundläggande processerna bakom människans beteenden med metoder såsom funktionsanalys, exponering, kognitiv omstrukturering färdighetsträning, problemlösning, självreglering, beteendeaktivering, känsloreglering, kommunikation och acceptans. Terapiformen tangerar alltså såväl psykiska, sociala och fysiska problemområden med målen lindring, re-mission och förebyggande av framtida problematik, samt att öka förutsättningarna för välbefinnande. Då valet av metoder beror på den individuella fallanalysen samt den kontext terapeuten verkan inom kan en terapiprocess inom ramarna för KBT vara antingen under en kortare eller längre period. Skalan kan alltså vara från en gång till en process på flera år. Oavsett tidsperioden så är närmandesättet i terapiarbetet systematiskt och aktivt.

Utbildningsformatet följer till sin omfattning och sitt innehåll de KBT program vilka erbjuds på finska tex vid Tammerfors universitet. Utbildningen följer även riktlinjer angivna av den Europeiska samorganisationen för beteendeorienterade och kognitiva terapier (EABCT – European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, member of the World Confederation of Cognitive and Behavioural Therapies).

Utbildningshelheten omfattar 70 studiepoäng och avläggs under 4 år (8 terminer). Utbildningen inleds i augusti 2023 och avslutas i juni 2027. Varje termin arrangeras 5 seminarier som pågår i 2 dagar.

Utbildningen har följande struktur:

 • A. Teori‐ och metodstudier, 36 sp
 • B. Utbildningspsykoterapi (4 sp)
 • C. Handledning (20 sp)
 • D. Mognadsprov: Slutexamen, som räknas med i teori och handledningsdelen
 • E. Lärdomsprov: Slutarbete och –seminarium (10 sp)

A. Teori- och metodstudier, 36 sp.

Teori och metodundervisningen omfattar 36 sp (1080 h – beaktande studiernas kravnivå). Den består av kliniska seminarier (360 h), egenstudier och inlärning i praktik (720 h).

Innehållet omfattar introducerande seminarier, klientarbete, övningar, skriftliga och muntliga delpresentationer samt slutarbete. De kliniska seminarierna omfattar 10 ggr. närstudier per år. Närstudiedagarna kan omfatta flera teman, och deras inbördes ordning kan variera enligt t.ex. möjligen inbjudna gästföreläsares tidtabeller. Seminariedagarna förutsätter även förberedelser inför dagen av de studerande, tex bokreferat, samt kunskapernas generaliserande efter seminariet i form av olika hemuppgifter.

Det teoretiska innehållet omfattas av följande grundläggande helheter:

 • Studieår 1 – Grunderna för kognitiv beteendeterapi och ångeststörningar (9 sp)
 • Studieår 2 – Depression och humörstörningar, problem relaterade till självbild och
  beroendeproblematik (9 sp)
 • Studieår 3 – Problem i utveckling, fostran och beteende, samt psykossjukdomar (9 sp)
 • Studieår 4 – Specialfrågor inom psykoterapin, psykoterapiforskning och evidensbas (9 sp)

Därtill erbjuds årligen frivilliga/ fördjupande seminarier (SKY Sommardagar) vilka är gratis för studerande och kan nyttjas till att komplettera eventuell frånvaro

Slutarbetet är ett skriftligt lärdomsprov vilket omfattar fördjupande i och presentation av ett mera omfattande teoretiskt ämne eller en mera omfattande fallstudie inkluderande dokumentation, analyser och teoridel.

B. Utbildningspsykoterapi (4 sp)

Den individuella utbildningsterapin omfattar 110 h timmar egenterapi med reflektion, diskussion, samt processdagbok. Av dessa görs 40 h som utbildningspsykoterapi i grupp; 40 h individuellt och 30 h som självständig reflektion och självmonitorering. Utbildningspsykoterapi i grupp (40 h) utförs under termin 2 och 3, individuell psykoterapi påbörjas med fördel fr.o.m. termin 4 och bör vara slutförd vid slutet av termin 8. Individuell reflektion görs i form av en processdagbok och fortlöper parallellt med såväl utbildningspsykoterapin i i grupp och den individuella terapin.

Mål och innehåll: Målet med utbildningspsykoterapi-processen är att få insikt i egna förhållningssätt, svårighetsområden och beteenden, såväl individuellt som i gruppsituationer, samt att uppnå en sund integration av den egna personligheten och psykoterapirollen. Målet är alltså en balanserad sund och reflektiv roll som psykoterapeut.

Utförande och metoder: Övningar, hemuppgifter och självmonitorering med processdagbok, utbildningspsykoterapi i grupp, samt terapi i smågrupp.

C. Handledning (20 sp)

Handledningen sker i smågruppsformat från termin två framåt och omfattar totalt 200 h över 8 terminer.

Målsättning och innehåll: Handledning av deltagarens egna klientarbeten med målet att systematisera, analysera och strukturera de egna förfaringssätten, samt att applicera det inlärda och få en uppfattning om metoden och dess verkan via inlärning i praktiken.

Utförande och metoder: Förberedande av, samt presentation av egna klientarbetet i smågrupp samt skriftliga rapporter till handledaren minst varannan vecka samt minst en bandad session per klient. Det kliniska arbetet omfattar minst 300 h vårdprocesser med minst 8 klienter under fyra års tid (vid korta terapier, dvs under 20h behövs fler än 8). När kandidatterapeuten har fullgjort 4 accepterade behandlingsprocesser och arbetat terapeutiskt minst 150 timmar, ges 10 sp. Ytterligare 10 sp ges efter den andra delen i behandlingsprestationen. Det handledda patientarbetet pågår alla 8 terminer, även då när kandidatterapeuten redan uppfyllt de angivna minimikraven.

D. Mognadsprov

Slutexamen, som räknas med i teori och handledningsdelen
Ett mognadsprov görs i slutet av termin 7 – granskning av kunnandet och vid behov ombeds deltagaren koncentrera sig mer på vissa oklara punkter under termin 8.

Mål och innehåll: Att få en helhetsuppfattning om inlärningsprocessen och det egna kunnandet.

Utförande och metod: Utförs såväl individuellt som i form av tent och gruppdiskussion.

Material och litteratur: Seminariematerial, aktivt deltagande och hemuppgifter.

E. Lärdomsprov: Slutarbete och –seminarium (10 sp)

Utbildningen utmynnar i ett slutarbete omfattande såväl metodologisk som experientell erfarenhet Slutarbetet påbörjas i god tid och handleds aktivt under terminerna 6-8. Slutarbetets omfattning regleras av dess ämnesområde och varierar således från 25-35 sidor i artikelformat, som tex kunde publiceras på svenska i  tidskriften ”Käyttäytymisanalyysi ja -terapia” (JUFO 1).

Syfte och innehåll: Målet med alstret är en integration av centrala tekniker och teoretiska grunder inom KBT och sitt eget kliniska arbete.

Utförande och metoder: Seminarier och bearbetning av egna alster i grupp.

Material och litteratur: Väljes enligt relevans. Avslutningsvis hålls en presentation av slutarbetena

Litteratur i utbildningen

Litteratur i utbildningens teoretiska och andra studiemoment omfattar ca. 4000 sidor. Varje termin omfattar ca. 500 sidor av genomgånget studiematerial. Mognadsprov på termin 7 omfattar ca. 600 sidor (huvudexamensbok: O´Donohue & Fischer, 2009) kring vilken annat genomgångna material kombineras. Litteratur nämnd här täcker dock inte litteratur för lärdomsprovet även om samma material delvis kan användas.

Nästan allt studiematerial kommer att finnas tillgängligt på Åbo Akademis bibliotek under utbildningen.

Seminariernas struktur

Varje termin arrangeras 5 seminarier som pågår 2 dagar. I regel ingår således 2 seminariedagar varje månad från augusti på höstterminen till maj på vårterminen.

Under den första terminen består seminarierna teoriundervisning, parövningar och reflektioner i grupp men från och med termin 2 är den första utbildningsdagen fokuserad på teoriundervisning och den andra dagen på handledning och utbildningspsykoterapi i grupp.

Utbildningens orter

Utbildningens seminarier arrangeras i Åbo Akademis utrymmen antingen i Åbo eller Vasa. Hur stor andel som arrangeras i Åbo respektive Vasa, avgörs utifrån deltagarnas hemorter. Oavsett kommer seminarier att arrangeras på båda orterna, eventuellt 1/3 på den ena orten och 2/3 på den andra.

Individuell egenterapi utförs i psykoterapeutens egna lokaler (t.ex. KKT-Arvo Oy i Åbo, Vasa och Helsingfors). En lista på tillgängliga utbildarpsykoterapeuter för individualterapi tillhandahålls av utbildarna.

Närvaro och möjligheter till distansdeltagande

Alla studiemoment arrangeras som närstudier, men vissa delar (t.ex, övningsmoment) kan repeteras på efterhand genom inbandade övningsinstruktioner via nätet.

Teoriundervisningen streamas också, så de dagarna är det möjligt att delta på distans, dock högst 80% av teoriundervisningen. Vissa moment som ingår i utbildningen är ändå svåra att genomföra på distans, så distansdeltagandet möjliggör inte all undervisning på exakt samma sätt. Handledningen och psykoterapin förutsätter fysisk närvaro genomgående.

Kontakta KBT-Akademin:

Monica Gammelgård monica.gammelgard@abo.fi

Kontakta i frågor som berör innehållet i utbildningsprogrammet.

Kontakta Åbo Akademi:

Katarina Finnilä, Sanna Westerlund och Rebecca Karlsson
psykoterapeut@abo.fi

Kontakta i frågor som berör antagningsprocessen.

Uppdaterad 14.2.2024